Kansainvälisiä yhteistyöhankkeita

Hankeyhteistyö on osa Museoviraston kansainvälistä toimintaa. Hankkeissa kehitetään ja kootaan tietoja hyvistä käytännöistä ja saadaan tietoja kehityssuunnista hyödynnettäväksi ja huomioitavaksi myös Suomen kulttuuriperintöalan kehittämistyössä.

Tammisaaren saaristoa tutkimusveneeltä kuvattuna. Kuvaaja: Riikka Tevali
Tammisaaren saaristoa tutkimusveneeltä kuvattuna
BalticRIM-hanke luotsaa kulttuuriperinnön huomioimista merialuesuunnittelussa (Baltic Sea Region Integrated Maritime Cultural Heritage Management)

Merialueiden käyttö on voimakkaassa kasvussa. Perinteiset käyttötavat ja uudenlaiset, hyvinkin laaja-alaiset hyödyntämisen muodot kilpailevat samoista alueista. Merialuesuunnittelu (MSP) toimii keinona sovitella käyttömuotoja yli rajojen ja sektoreiden menevällä yhteistyöllä sekä edistää merialueiden käytön kestävyyttä ja meriympäristön hyvän tilan saavuttamista. Euroopan Unionin alueella tätä ohjaa merialuesuunnitteludirektiivi (2014/89/EU). MSP direktiivin toimeenpanon takaraja on vuosi 2021.

Kansallisten kulttuuriperintövirastojen alueellinen asiantuntijayhteistyö on nostanut esille Itämeren vedenalaisen kulttuuriperinnön poikkeuksellisen monipuolisuuden ja säilyneisyyden jopa maailmanlaajuisesti tarkasteltuna. Kulttuuriperintövirastojen, tutkijoiden ja merialuesuunnittelijoiden yhdessä valmistelema BalticRIM-hanke kehittää alueellisia ja kansallisia menetelmiä Itämeren merellisen kulttuuriperinnön huomioimiseen merialuesuunnittelussa. Museovirasto on ollut aloitteellinen jo BalticRIM -hankkeen valmisteluissa.

Hanketoimiin sisältyy tarvittavan kulttuuriperintötietopohjan työstäminen sekä -alueiden määrittely merialuesuunnittelun tarpeisiin sekä näiden menetelmien testaaminen pilottialueilla. Merialueiden eri käyttömuotojen konflikti- ja synergiatarkastelut ovat myös osa MSP -työkaluja. Hanke tekee yhteistyötä yli sektoreiden muiden merialuesuunnittelun ja kulttuurimatkailun hankkeiden kanssa. Samalla parannamme yhteistyössä merellisen kulttuuriperinnön saavutettavuutta ja käytettävyyttä sekä tuemme ns. sinistä kasvua.

Hankkeen kansalliset kenttätyöt eripuolilla Suomen merialueita tuottavat uutta tietoa kulttuuriperinnöstä. Niillä kartoitetaan laajempia merellisen ja vedenalaisen kulttuuriperinnön alueita, erityispiirteitä ja yhdistäviä teemoja, kuten laivaloukkuja, historiallisia meritaistelualueita ja vedenalaisia kulttuurimaisemia. Kansallisissa työpajoissa sukeltajat, paikalliset toimijat ja asukkaat jakavat kokemuksiaan, näkemyksiään ja osaamistaan merellisestä kulttuuriperinnöstä ja vedenalaisesta maisemista. Sukeltajien suhdetta merelliseen ympäristöönsä kartoitetaan myös kävijäkyselyllä. Aineistoja ja kehitettyjä käytäntöjä tullaan hyödyntämään kansallisesti Suomen kolmessa merialuesuunnitelmassa, jotka rannikon maakuntien liitot laativat maaliskuun 2021 loppuun mennessä.

Hankkeen kumppaneina on Itämeren alueen kansallisia kulttuuriperintöhallinnon ja merialuesuunnittelun asiantuntijoita Saksasta, Suomesta, Virosta, Liettuasta, Puolasta, Tanskasta ja Venäjältä. Hanketta vetää Schleswig-Holsteinin osavaltion arkeologinen osasto. Suomesta mukana ovat lisäksi Metsähallitus ja Turun yliopisto. Ålands Landskapsregering Kulturbyrån, Kymenlaakson Liitto ja Suomen Sukeltajaliitto ovat hankkeen kansallisia liitännäisorganisaatioita.

Hanke alkoi syksyllä 2017 ja päättyy kesällä 2020. Hanke saa osarahoitusta EAKR Itämeren alueen ohjelmasta Interreg Baltic Sea Region. Itämeren alueen merialuesuunnittelua koordinoiva työryhmä HELCOM-VASAB tukee hanketta ja avusti sen kehittämisessä. Hanke on saanut EU Itämeristrategian kulttuurin prioriteettialueen lippulaivahankkeen statuksen. Euroopan komissio valitsi BalticRIMin Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 hankkeeksi.


Lisätietoa

BalticRIM-projektista:

submariner-network.eu
msp-platform.eu

Merialuesuunnittelusta Euroopan unionin alueella:
msp-platform.eu

Merialuesuunnittelusta Suomessa:
merialuesuunnittelu.fi

Moi Magenta 01 Vaaka
Moi Magenta 01 Vaaka
MOI! Museums of Impact

MOI! Museums of Impact is a European cooperation project funded by the Creative Europe Programme. The project aims to develop a self-evaluation model for European museums. The model helps museums to critically evaluate their operations, and to develop their capacity to meet the demands of a changing, more diverse, increasingly digital and ageing society.

The framework will be developed in a series of collaborative cooperation workshops. Throughout the process, the framework will be tested at a number of pilot museums and to allow stakeholders’ knowledge and needs to feed into the developing model. At regular Stakeholders Forums, developers and museums will meet for open dialogues. The final version of the framework will be published in seven languages together with guidance and promotional material. The framework will be openly accessible for all.

Project duration: 1.12.2019 - 31.3.2022

Contact information:
Finnish Heritage Agency, Pirjo Hamari, +358 40 1286005, pirjo.hamari@museovirasto.fi

Project website: http://www.museumsofimpact.eu/

Facebook: https://www.facebook.com/museumsofimpact/

PARTNERS

Coordinator: Finnish Heritage Agency, FI
BAM! Strategie Culturali, IT
Directorate of Archaeological Museums, Exhibitions and Educational Programmes (DAMEEP),
Hellenic Ministry of Culture and Sports
, EL
Deutscher Museumsbund/NEMO Network of Museum Organisations, DE
Museum of Cycladic Art, EL
Estonian National Museum/Eesti Rahva Muuseum, EE
Finnish Museums Association, FI
European Museum Academy, NL
Museum Council of Iceland, IS
Stiftung Preussischer Kulturbesitz SPK, DE
MUSIS Steirischer Museumsverband, AT

Associate Partners:
AIM Association of Independent Museums, UK
Danish Agency for Culture and Palaces, DK
National Institute for Museums and Public Collections, PL
Netherlands Museumregister Foundation, NL
ICOM Austria, AT

Funding:
Creative Europe programme of the European Union (COOP2)
Finnish National Agency for Education
The total budget: 735 000 €

CultureLabs-workshop Barcelonassa. Kuvaaja: Platoniq (CC-BY-SA 4.0)
CultureLabs-workshop Barcelonassa
CultureLabs-hanke edistää osallisuutta, digitaalisia ratkaisuja ja sosiaalista innovaatiota kulttuuriperintötyössä

CultureLabs on EU:n Horizon 2020 -rahoituksella toteutettava kolmivuotinen hanke, jossa on mukana yhdeksän organisaatiota kuudesta Euroopan maasta. Museovirastossa hankkeen toteutuksesta vastaavat Museoviraston Kuvakokoelmat ja Museoalan kehittämisen yksikkö.

Hankkeessa kehitetään innovatiivisia menetelmiä ja digitaalisia ratkaisuja sekä työkaluja osallistavaan kulttuuriperintötyöhön. Hankkeessa tuotettava kaikille avoin CultureLabs-verkkoalusta tarjoaa monipuolisia materiaaleja ja tukea osallistavien ja yhteistyöhön perustuvien hankkeiden toteuttamiseen. Tavoitteena on edistää erilaisia kulttuuriperintötyön yhteistyömuotoja ja sosiaalista innovatiivisuutta.

Yhteys kulttuuriperintöön edistää sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tunnetta ja hyvinvointia. CultureLabs-hankkeen keskiössä on eri kulttuuritaustoista tulevien kulttuuriperintö, ja heidän näkökulmansa kulttuuriin ja historiaan. Hanke pyrkii tavoittamaan maahanmuuttajataustaisia ryhmiä, joiden kulttuuriperintö ei ole edustettuna alan instituutioiden työssä Euroopassa ja Suomessa sekä tarjoamaan heille kokemuksia sekä mahdollisuuden luoda uutta kulttuuriperintöaineistoja käyttäen.

Hanke toteutetaan yhteistyössä kulttuuriperintöalan, muiden sektorien ja alojen toimijoiden sekä maahanmuuttajaryhmien kanssa. Eri sidos- ja kohderyhmien parissa tehdään tarve- ja kokemuskartoituksia, jotka ohjaavat hankkeen aikana kehitettävien ja testattavien osallistavien menetelmien reseptien suunnittelua. Hankkeen keskeisiin toimintatapoihin kuuluvat yhteiskehittämis- eli co-creation-menetelmät, joita hyödynnetään erityisesti Suomessa, Italiassa ja Iso-Britanniassa toteutettavissa piloteissa. Hankkeen tulokset kootaan CultureLabs-verkkoalustalle.

Suomessa toteutettavasta pilotista vastaa Museoviraston Kuvakokoelmat. Pilotissa tullaan käyttämään laajasti olemassa olevia kuva-aineistoja, joiden lisäksi pilottiin osallistuvat tuottavat uutta kuva-aineistoa osaksi kansalliskokoelmia. Pilotissa tarkastellaan kulttuuriperinnön merkitystä sekä muutosta, ja pyritään sitä kautta lisäämään suomalaisten ja Suomessa asuvien eri kulttuuritaustaisten ryhmien tietoisuutta toistensa kulttuuriperinnöstä.

Hankkeen kesto: 1.4.2018 - 31.3.2021

Yhteystiedot:
Ismo Malinen: ismo.malinen@museovirasto.fi
Pirjo Hamari: pirjo.hamari@museovirasto.fi
Inkamaija Iitiä: inkamaija.iitia@museovirasto.fi

Hankkeen verkkosivu: https://culture-labs.eu
Hankkeen Facebook-sivu: www.facebook.com/CultureLabsRecipes

Hankkeen osallistujat:
Institute of Communication and Computer Systems of the National Technical University of Athens, Kreikka – Johtava partneri
Museovirasto, Suomi
Sheffield Hallam University, Iso-Britannia
People’s History Museum, Iso-Britannia
COOSS Marche ONLUS scpa, Italia
European Forum for Migration Studies, Saksa
Platoniq, Espanja
Fondazione Sistema Toscana, Italia
Singular Logic, Kreikka

Rahoitus:
EU:n Horisontti 2020 -ohjelma
Hankkeen kokonaisbudjetti: 2 492 380 €


Kulttuuriperinnön ja matkailun yhteistyön kehittämisen mahdollisuuksia kartoitetaan erillishankkeella

Museovirasto koordinoi vuonna 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa hanketta, jonka tavoitteena on vahvistaa kulttuuriperinnön ja matkailun yhteistyön edellytyksiä. Hankkeen lähtökohtana ovat kulttuuriperinnön kestävä käyttö ja hyödyntäminen sekä kansalliset kulttuuriperintöä ja matkailua koskevat strategiset linjaukset.

Hankkeessa tarkastellaan kulttuuriperinnön ja matkailun kansallisen kokonaisuuden koordinointia ja hallinnointia sekä kartoitetaan mahdollisuuksia kehittää eri toimijoiden välistä verkostomaista yhteistyötä. Kulttuuriperinnön ja matkailun välisen verkostomaisen yhteistyön mahdollisuuksia luodataan hankkeen aikana käynnistyvissä verkostotapaamisissa.

Hanke kiinnittyy Museoviraston kansainväliseen toimintaan, ja siinä huomioidaan erityisesti kulttuuriperintöä koskevien kansainvälisten sopimusten sekä niiden nojalla toteutettavien toimien mahdollisuudet ja synergiat kulttuuriperinnön ja matkailun yhteistyön vahvistamisessa. Erityistä huomiota kiinnitetään Euroopan neuvoston kulttuurireittejä koskevan laajennetun osittaissopimuksen mahdollisuuksiin. Hankkeen toteutuksesta vastaa Museoalan kehittämisyksikkö.

Hankkeen kesto: 1.3.2020—31.12.2020

Yhteystiedot:
Emma Harju: emma.harju@museovirasto.fi

EU-hanke Baltic History Beneath Surface: Underwater Heritage Trails In Situ and Online (BALTACAR)

BALTACAR on Viron, Ruotsin ja Suomen kolmivuotinen, EU-rahoitteinen yhteisprojekti, joka tähtää ainutlaatuisen vedenalaisen kulttuuriperinnön turismipotentiaalin hyödyntämiseen Itämeren alueella. Tavoitteena on edistää kulttuurimatkailua muinaisjäännöksille niiden alkuperäisessä ympäristössä, merenpohjassa in situ, parantaa hylkyjen saavutettavuutta ja lisätä kiinnostusta vedenalaista kulttuuriperintöä kohtaan. BALTACARin puitteissa etsitään tuoreita tapoja kertoa vedenalaisesta kulttuuriperinnöstä sekä edistää hylkyjen suojelua niin sukeltavan kuin ei-sukeltavankin yleisön keskuudessa. Projektia koordinoi Viron Muinsuskaitseamet (National Heritage Board) ja projektikumppaneina hankkeessa toimivat Museoviraston lisäksi Virosta sukelluskoulu Adrianto ja Lääne-Eesti turism, Ruotsista Sjöhistoriska Museet ja Haningen kunta sekä Suomesta sukelluskoulu Aalto. Ahvenanmaan Museibyrån on mukana projektia seuraavana partnerina (associated partner).

Suomen osalta suunnitelmissa on avata uusia vedenalaisia puistoja Hankoon ja Kemiönsaareen, mutta myös kehittää vuonna 2000 avattua hylkypuistoa Helsingissä. Tietoa tuodaan pohjasta pintaan ja arkistoista pop up -näyttelyihin muun muassa 3D-mallinnosten ja -printtien, opastaulujen ja niihin upotettujen NFC-tunnisteiden, opaskirjojen ja esitteiden sekä 360˚ -kuvauksella luotujen virtuaalisukellusten muodossa. Projektille luodaan interaktiiviset nettisivut, joille kootaan tietoa Suomen, Ruotsin ja Viron saavutettavimmista sukelluskohteista. Projektin etenemistä voi seurata myös sosiaalisen median välityksellä. Facebookista projekti löytyy hakusanalla Baltacar.

Projektin pääosassa ovat hyvin monenlaiset ja eriaikaiset hylyt Suomenlahden rannikolta. Mukana on muun muassa Suomen vanhin hylkypuisto, Helsingin Kronprins Gustav Adolf, jossa pääsee tutustumaan 1700-luvulla Kustaa III:n sodassa tuhoutuneen ruotsalaisen linjalaivan hylkyyn. Hangossa sukelletaan 1600-luvun hollantilaistyyppisen, viljalastissa olleen kauppa-aluksen historiaan ja Kemiönsaaressa 1800-luvun vanhaa merenkulkutraditiota edustaviin purjealuksiin. Virossa projektiin on valittu ensimmäisen maailmansodan aikana uponneita hylkyjä Hiidenmaan ja Saarenmaan edustalla ja Ruotsissa esitellään Dalarön lukuisia historiallisia hylkyjä.

Tiedon keruun ja jakamisen lisäksi projektiin kuuluu olennaisena osana puistojen infrastruktuurin kehittämistä: vedenalaisten ja maanpäällisten opaskylttien laadintaa, poijutusta sekä opasköysien kiinnitystä. Uusien ankkurointisysteemien ja opasteiden tarkoituksena on sekä suojella hylkyjä että edistää niihin kohdistuvaa vastuullista turismia. Muinaisjäännösten ja niiden ympärille luotujen puistojen kuntoa seurataan ja dokumentoidaan entistä systemaattisemmin. Hylyillä vierailevien sukeltajienkin toivotaan jakavan kuviaan ja havaintojaan sekä kertovan, mikäli hylyissä tai niiden rakenteissa on tapahtunut muutoksia.

Lue projektista lisää täältä!

Projektin kesto: 1.1.2017–31.12.2019

Yhteystiedot:
Päivi Pihlanjärvi: paivi.pihlanjarvi@museovirasto.fi

Hankkeen Facebook-sivu

Hankkeen osallistujat:
Muinsuskaitseamet (Museovirasto), Viro - Johtava partneri
Museovirasto, Suomi
Merihistoriallinen museo, Ruotsi
Adrianto Oy, Viro
Aalto Group, Suomi
Haningen kunta, Ruotsi
Länsi-Viron matkailutoimisto, Viro

Yhteistyökumppani:
Museibyrån, Ahvenanmaa

Rahoitus:
EU Central Baltic -ohjelma
Hankkeen kokonaisbudjetti: 1 633 242,71 €
EAKR (Euroopan aluekehitysrahasto): 1 294 568,19 €
Museovirasto: 250 685,69 €
EAKR: 188 014,26 €