Kansainvälisiä yhteistyöhankkeita

Hankeyhteistyö on osa Museoviraston kansainvälistä toimintaa. Hankkeissa kehitetään ja kootaan tietoja hyvistä käytännöistä ja saadaan tietoja kehityssuunnista hyödynnettäväksi ja huomioitavaksi myös Suomen kulttuuriperintöalan kehittämistyössä.

EU-hanke Baltic History Beneath Surface: Underwater Heritage Trails In Situ and Online (BALTACAR)

BALTACAR on Viron, Ruotsin ja Suomen kolmivuotinen, EU-rahoitteinen yhteisprojekti, joka tähtää ainutlaatuisen vedenalaisen kulttuuriperinnön turismipotentiaalin hyödyntämiseen Itämeren alueella. Tavoitteena on edistää kulttuurimatkailua muinaisjäännöksille niiden alkuperäisessä ympäristössä, merenpohjassa in situ, parantaa hylkyjen saavutettavuutta ja lisätä kiinnostusta vedenalaista kulttuuriperintöä kohtaan. BALTACARin puitteissa etsitään tuoreita tapoja kertoa vedenalaisesta kulttuuriperinnöstä sekä edistää hylkyjen suojelua niin sukeltavan kuin ei-sukeltavankin yleisön keskuudessa. Projektia koordinoi Viron Muinsuskaitseamet (National Heritage Board) ja projektikumppaneina hankkeessa toimivat Museoviraston lisäksi Virosta sukelluskoulu Adrianto ja Lääne-Eesti turism, Ruotsista Sjöhistoriska Museet ja Haningen kunta sekä Suomesta sukelluskoulu Aalto. Ahvenanmaan Museibyrån on mukana projektia seuraavana partnerina (associated partner).

Suomen osalta suunnitelmissa on avata uusia vedenalaisia puistoja Hankoon ja Kemiönsaareen, mutta myös kehittää vuonna 2000 avattua hylkypuistoa Helsingissä. Tietoa tuodaan pohjasta pintaan ja arkistoista pop up -näyttelyihin muun muassa 3D-mallinnosten ja -printtien, opastaulujen ja niihin upotettujen NFC-tunnisteiden, opaskirjojen ja esitteiden sekä 360˚ -kuvauksella luotujen virtuaalisukellusten muodossa. Projektille luodaan interaktiiviset nettisivut, joille kootaan tietoa Suomen, Ruotsin ja Viron saavutettavimmista sukelluskohteista. Projektin etenemistä voi seurata myös sosiaalisen median välityksellä. Facebookista projekti löytyy hakusanalla Baltacar.

Projektin pääosassa ovat hyvin monenlaiset ja eriaikaiset hylyt Suomenlahden rannikolta. Mukana on muun muassa Suomen vanhin hylkypuisto, Helsingin Kronprins Gustav Adolf, jossa pääsee tutustumaan 1700-luvulla Kustaa III:n sodassa tuhoutuneen ruotsalaisen linjalaivan hylkyyn. Hangossa sukelletaan 1600-luvun hollantilaistyyppisen, viljalastissa olleen kauppa-aluksen historiaan ja Kemiönsaaressa 1800-luvun vanhaa merenkulkutraditiota edustaviin purjealuksiin. Virossa projektiin on valittu ensimmäisen maailmansodan aikana uponneita hylkyjä Hiidenmaan ja Saarenmaan edustalla ja Ruotsissa esitellään Dalarön lukuisia historiallisia hylkyjä.

Tiedon keruun ja jakamisen lisäksi projektiin kuuluu olennaisena osana puistojen infrastruktuurin kehittämistä: vedenalaisten ja maanpäällisten opaskylttien laadintaa, poijutusta sekä opasköysien kiinnitystä. Uusien ankkurointisysteemien ja opasteiden tarkoituksena on sekä suojella hylkyjä että edistää niihin kohdistuvaa vastuullista turismia. Muinaisjäännösten ja niiden ympärille luotujen puistojen kuntoa seurataan ja dokumentoidaan entistä systemaattisemmin. Hylyillä vierailevien sukeltajienkin toivotaan jakavan kuviaan ja havaintojaan sekä kertovan, mikäli hylyissä tai niiden rakenteissa on tapahtunut muutoksia.

Projektin kesto: 1.1.2017–31.12.2019

Yhteystiedot:
Riikka Alvik: riikka.alvik@museovirasto.fi
Päivi Pihlanjärvi: paivi.pihlanjarvi@museovirasto.fi
Hankkeen Facebook-sivu

Hankkeen osallistujat:
Muinsuskaitseamet (Museovirasto), Viro - Johtava partneri
Museovirasto, Suomi
Merihistoriallinen museo , Ruotsi
Adrianto Oy, Viro
Aalto Group, Suomi
Haningen kunta, Ruotsi
Länsi-Viron matkailutoimisto, Viro

Yhteistyökumppani:
Museibyrån, Ahvenanmaa

Rahoitus:
EU Central Baltic -ohjelma
Hankkeen kokonaisbudjetti: 1 633 242,71 €
EAKR (Euroopan aluekehitysrahasto): 1 294 568,19 €
Museovirasto: 250 685,69 €
EAKR: 188 014,26 €
BalticRIM-hanke (Baltic Sea Region Integrated Maritime Cultural Heritage Management)

Itämeren maat pyrkivät merialuesuunnittelun kansainväliseksi mallialueeksi. Itämeren vedenalainen kulttuuriperintö on poikkeuksellisen monipuolista ja hyvin säilynyttä, jopa maailmanlaajuisesti. BalticRIM-hankkeessa luotsaamme merellistä ja vedenalaista kulttuuriperintöä Euroopan merialuesuunnitteluun. Kartoitamme Itämeren ja Suomen kiinnostavimpia laivaloukkuja, merellisiä taistelualueita ja vedenalaisia kulttuurimaisemia. Samalla parannamme merellisen kulttuuriperinnön saavutettavuutta ja käytettävyyttä ja tuemme ns. sinistä kasvua, kuten vaikkapa merellistä matkailua.

Merialuesuunnittelun avulla edistetään merialueen eri käyttömuotojen kestävää kehitystä ja kasvua sekä meriympäristön hyvän tilan saavuttamista. Suomessa laaditaan kolme merialuesuunnitelmaa rannikon maakuntien liittojen yhteistyönä maaliskuun 2021 loppuun mennessä. BalticRIM-hankkeen eripuolilla Itämerta ja Suomea tehtävillä kenttätöillä tuotetaan uutta tietoa merellisestä kulttuuriperinnöstä. Pistemäisen tiedon sijaan kartoitetaan laajempia merellisen ja vedenalaisen kulttuuriperinnön alueita, joita ovat mm. vanhat satamat, meritaistelualueet ja hylkykeskittymät eli laivaloukut.

Sukeltajat, paikalliset toimijat ja asukkaat jakavat arvokasta kokemusperäistä tietoaan työpajoissa. Kävijäkyselyillä kartoitetaan sukeltajien mieltymyksiä ja toiveita. Hankkeen tutkimusosuudessa tarkastellaan vedenalaisen maiseman kokemista.

Hankkeessa luodaan hyviä käytäntöjä erilaisten merellisten kulttuuriperintöalueiden määrittelyyn, suunnitteluun, konflikti- ja synergiatarkasteluihin sekä kestävän sinisen kasvun, kuten merellisen kulttuuriperintöturismin, edellytyksiin. Hanke tekee yhteistyötä useiden merialuesuunnittelun ja kulttuuriperintöturismin hankkeiden kanssa.

BalticRIM (Baltic Sea Region Integrated Maritime Cultural Heritage Management)-hankkeen kumppaneina on Itämeren alueen kansallisia kulttuuriperintöhallinnon ja merialuesuunnittelun asiantuntijoita Saksasta, Suomesta, Virosta, Liettuasta, Puolasta, Tanskasta ja Venäjältä. Hanketta vetää Schleswig-Holsteinin osavaltion arkeologinen osasto. Suomesta mukana ovat hankekumppaneina Museovirasto, Metsähallitus ja Turun yliopisto. Muita kansallisia kumppaneita ovat Ålands Landskapsregering Kulturbyrån, Kymenlaakson Liitto ja Sukeltajaliitto.

Hanke on saanut EU Itämeristrategian lippulaivahankkeen statuksen ja merialuesuunnittelun päätoimija HELCOM-VASAB tukee sitä. Hanke alkaa syksyllä 2017 ja päättyy kesällä 2020. Hanke on saanut rahoitusta BSR Interreg-ohjelmasta.