Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden Suomen päätösjuhla

Kulttuuriperintövuosi loi vahvan ja vaikuttavan pohjan tulevalle toiminnalle

, ,

Tänään 28.11. vietetyn Kulttuuriperintövuoden päätösjuhlan pääviesti oli, että teemavuoden perintö elää vuoden jälkeen eurooppalaisessa yhteistyössä, kansallisessa kulttuuripolitiikassa ja paikallisena aktiivisuutena. ‒Meillä on hyvät eväät jatkokeskusteluun kulttuuriperinnön merkityksestä yhteiskunnalle ja yhteisöille jo tulevalla EU-puheenjohtajuuskaudellamme ensi vuonna, totesi Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho avauspuheenvuorossaan.

Vuoden tekivät todeksi yli 320 teemavuodessa mukana ollutta erilaista tapahtumaa eri puolilla Suomea. Merkittävän panostuksen osallisuuden edistämiseen toivat ne 31 hanketta, joiden toteuttamiseen opetus- ja kulttuuriministeriö osoitti 420 000 euron määrärahan ja joissa osallisuutta vietiin käytäntöön yhteistyössä eri kohderyhmien kanssa. Näitä hankkeita olivat toteuttamassa muun muassa monet yhdistykset ja säätiöt sekä museot.

Vuoden perintö jatkuu Euroopan kulttuuriperintötunnus -ohjelmassa, johon Suomi on juuri liittynyt. Ohjelman toimeenpanoa koordinoi Museovirasto. Eurooppalainen kulttuuriperintötunnus on Euroopan unionin alainen kulttuuriperintötoimi ja sen tavoitteena on lisätä Euroopan kansalaisten tietämystä Euroopan historiasta sekä yhteisestä, monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä. Euroopan kulttuuriperintötunnuksen avoin seminaari järjestetään tammikuussa.

Suomi on ollut aktiivinen eurooppalaisessa yhteistyössä ja on kuluneen vuoden aikana voimaansaattanut Euroopan neuvoston puiteyleissopimuksen kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä (ns. Faron sopimus) ja liittynyt Kulttuurireittien laajennettuun osittaissopimukseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ehdottaa eurooppalaisiin ja kansainvälisiin sitoumuksiin, sopimuksiin ja suosituksiin pohjautuvan kulttuuriperintöstrategian laatimista seuraavalla hallituskaudella. Vastuu kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille hallinnonaloille, minkä vuoksi on tarpeen valtioneuvoston tasolla linjata, miten kulttuuriperintöä hyödynnetään osallisuuden lisäämiseksi ja kestävän yhteiskunnan kehittämiseksi.

Kulttuuriperintö on noussut teemavuoden aikana vahvasti eurooppalaiseen keskusteluun. Komissio on aktiivisesti edistänyt kulttuuriperinnön integroitumista muille politiikkasektoreille. Työ jatkuu, kun komissio julkaisee ensimmäisen kulttuuriperinnön toimintasuunnitelmansa joulukuussa. Myös kulttuuriperinnön EU-rahoitus vahvistuu jatkossa.

Päätösjuhlassa palkittiin eurooppalaisen kulttuuriperintöpalkinnon Europa Nostra Awards -voittajat Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura, Lastenkulttuurikeskusten liitto, Opetushallitus, Taiteen edistämiskeskus ja Kuntaliitto. Merkittävän eurooppalaisen palkinnon pääpalkinto Grand Prix tuli Suomeen kulttuurikasvatussuunnitelmatyölle, jonka tarkoituksena on taata jokaiselle lapselle yhdenvertaiset mahdollisuudet saada tehdä, kokea ja määritellä taidetta, kulttuuria ja kulttuuriperintöä osana koulupäivää.

OKM tiedote EHL:stä


Lisätietoja:
Ulla Salmela, ulla.salmela@museovirasto.fi, puh. 0295 33 6251
Hanna Lämsä, hanna.lamsa@museovirasto.fi, puh 029 533 6027