Liperi Taipaleenjoki Siikakoski AKDG6708 9 Laulumaa 2020 2000px
Virtavesien koskipaikoilla on usein ollut erilaista toimintaa eri aikakausina. Kuvassa on Liperin Taipaleenjoen Siikakosken vanha sillanpaikka ja uittoa varten rakennettuja suisteita. Paikalla on ollut lisäksi saha ja myllyjä 1700- ja 1800-luvuilla. Kuva: Vesa Laulumaa 2020, Arkeologian kuvakokoelma, Museovirasto.

Museovirasto valmistelee tilannekuvaa virtavesien kulttuuriperinnöstä

,

Museovirasto toteuttaa vuosina 2023–2024 virtavesien kulttuuriperintöön keskittyvän hankkeen, jossa laaditaan muun muassa tilannekuvaus Suomen virtavesien kulttuuriperinnöstä.

Tilannekuvaus on jatkoa aiemmille vesiympäristön kulttuuriperintöä käsitelleille julkaisuille Suomen merellisen kulttuuriperinnön tilannekuvaus (2019, pdf) ja Kulttuuriperinnön huomioiminen virtavesien, kosteikkojen ja ranta-alueiden hankkeissa (2018, pdf). Hanke on osa Museoviraston Vesien kulttuuriperinnön toimintaohjelmaa 2021–2025 (pdf).

Hankkeen taustalla on tarve koko Suomen kattavalle virtavesien kulttuuriperinnön tarkastelulle. Virtavesien kunnostushankkeet ovat yleistyneet viimeisen vuosikymmenen aikana. Suuri osa kunnostuksista koskee alueita, joilla on myös kulttuuriperintöä. Nykyiset tavoitteet vaelluskalojen vaellusesteiden poistamiseksi ja EU:n biodiversiteettistrategian ennallistamisasetuksen toimeenpano tulevat ylläpitämään virtavesiympäristöjen kunnostustoimintaa myös tulevaisuudessa. Tilannekuva tulee kokoamaan tietoa virtavesiympäristöjen kulttuuriperinnöstä tavalla, jonka toivotaan hyödyttävän kaikkia virtavesiympäristössä toimivia tahoja.

Virtavesien kulttuuriperinnön tilannekuvauksessa annetaan yleiskuva tällä hetkellä tunnetusta virtavesien kulttuuriperinnöstä. Virtavesiin liittyvää kulttuuriperintöä on sekä jokiuomien rannoilla että veden alla. Hanke kattaa arkeologiset kohteet, rakennusperinnön ja maisemat. Keskeisinä lähteinä ovat Museoviraston ylläpitämät tietovarannot (muinaisjäännösrekisteri, rakennusperintörekisteri, Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY 2009 ja vielä vahvistamaton Valtakunnallisesti merkittävät arkeologiset kohteet VARK sekä muiden toimijoiden tuottamat aineistot kuten Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet VAMA 2021.

Sipoon Brobölen koskessa on toiminut mylly viimeistään 1700-luvulla. Koskeen rakennettu luonnonkivinen ja betoninen pohjapato ajoittuu 1900-luvun alkuun. Etualalla näkyy vanhan vesisahan vesikanavan paikalle vuonna 1995 rakennettu luonnonmukainen kalatie. Kuva: Maija Matikka 2021, AKDG7111:1, Arkeologian kuvakokoelma, Museovirasto.

Tilannekuvassa esitetään eri kohdetyyppien historiatietoa ja tunnettujen kohteiden levintää Suomen eri osissa. Näin saatava kokonaiskuva virtavesiympäristöjen tunnetusta kulttuuriperinnöstä tarjoaa perustietoja alueellisista eroista ja nostaa esiin myös mahdolliset puutteet tämän hetken tietopohjassa.

Hanketta on esitelty ja tullaan esittelemään eri alojen virtavesiympäristön toimijoille.


Lisätietoja:

Teemu Mökkönen
projektipäällikkö, Museovirasto
puh. 0295 33 6203
teemu.mokkonen@museovirasto.fi