Seurasaari 72 2000px. Kuvaaja: Nainen seisoo rakennustelineellä laittamassa pahvia ikkunan suojaksi.

Museoviraston Kulttuuriympäristöpalvelut uudistuu 

,

Kulttuuriympäristöpalveluiden organisaatio uudistui 1.1.2023. Osasto jakautuu jatkossa neljään yksikköön: Kulttuuriympäristön suojelu, Kulttuuriympäristötieto ja -tutkimus, Restauroinnin ohjaus sekä Restauroinnin käytännöt. Uudistus vastaa toimintaympäristön muutoksiin ja odotuksiin, selkeyttää kulttuuriympäristöpalveluiden työnjakoa alueellisten vastuumuseoiden kanssa sekä tukee Museoviraston kulttuuriympäristöpalveluiden työn valtakunnallista painotusta. 

Kulttuuriympäristötyö kytkeytyy tiiviisti yhteiskuntaan ja sen muutoksiin, alueiden käytöstä kiinteistökehittämiseen, korjausrakentamisesta energiaratkaisuihin, metsätaloudesta infrastruktuureihin. Tulevaisuuden kulttuuriympäristötyössä korostuvat erityisesti ilmastonmuutos ja kestävä kehitys, digitaalisuus, tutkimus ja hanketyöskentely. Digitalisaatio muuttaa työtä ja tiedonhallintaa, ja toiminnan tulee vastakin perustua tutkittuun tietoon.

Kulttuuriympäristöpalvelujen uudistuksen peruskiviä ovatkin tutkimus ja digitaalisuus, osaamisen jakaminen sekä asiakas- ja palvelunäkökulmat. Uudelleenorganisoitumisen yhteydessä kiinnitetään huomiota osaamiseen ja toimintakulttuuriin. Perustana on yhteistyö ja vuorovaikutteinen toimintakulttuuri sidosryhmien ja kansalaisten kanssa. Uudistuksen valmistelun aikana haastateltiin keskeisiä sidosryhmiä, joiden tarpeisiin uudistuksella vastataan

Vuoden 2020 alusta voimaan tullut museolaki muutti kulttuuriympäristötyötä merkittävästi. Entisistä maakuntamuseoista tuli alueellisia vastuumuseoita, joiden lakisääteiseksi tehtäväksi kirjattiin ensi kertaa myös kulttuuriympäristötehtävät. Muuttunut museokenttä toi mahdollisuuden vahvistaa Museoviraston roolia kulttuuriympäristöalan valtakunnallisena asiantuntijana, työalansa kehittäjänä ja vaikuttajana.

Museoviraston Kulttuuriympäristöpalveluiden vastuulla on nykyisin esimerkiksi muinaismuistolakiin, rakennusperintölakiin ja kirkkolakeihin perustuvia tehtäviä, valtion kiinteistöihin ja kohteisiin liittyviä tehtäviä sekä maailmanperintökohteet. Nämä tehtävät säilyvät myös uudistuneessa organisaatiossa, eikä organisaatiomuutos vaikuta henkilöstön määrään.

Uudet yksiköt ja niiden tehtävät

Kulttuuriympäristöpalvelut-osasto tuo esiin kulttuuriympäristöjen arvoja, merkitystä ja mahdollisuuksia osana kestävää yhteiskuntaa. Sen tehtäväkenttä kattaa arkeologisen kulttuuriperinnön, rakennetun kulttuuriympäristön, restauroinnin, kulttuurimaiseman ja meriarkeologian. Osasto kehittää kulttuuriympäristöalaa sekä sen toimintatapoja ja -edellytyksiä yhteistyössä museokentän ja muiden kumppaneittensa kanssa.

Kulttuuriympäristön suojelu -yksikkö vastaa kulttuuriympäristön suojelun valtakunnallisista asiantuntija- ja viranomaistehtävistä sekä niiden kehittämisestä. Yksikkö toteuttaa tehtäviään yhteistyössä osaston muiden yksiköiden, museoiden, ympäristöhallinnon ja muiden kumppaneiden kanssa.

Kulttuuriympäristötieto ja -tutkimus -yksikkö vastaa kulttuuriympäristön asiantuntija- ja viranomaistyön tueksi tarvittavasta tiedosta sekä osallistuu tietovarantojen kehittämiseen. Yksikkö vastaa osaston työalaa tukevasta tutkimuksesta, tutkimus- ja selvitysyhteistyöstä sekä näiden kehittämisestä. Yksikkö toteuttaa tehtäviään yhteistyössä osaston muiden yksiköiden ja Museoviraston muiden osastojen sekä museoiden, ympäristöhallinnon, tutkimuslaitosten, korkeakoulujen ja muiden kumppaneiden kanssa.

Restauroinnin ohjaus -yksikkö vastaa restauroinnin ohjaukseen liittyvistä asiantuntija- ja viranomaistehtävistä sekä niiden kehittämisestä. Yksikkö toteuttaa tehtäviään yhteistyössä osaston muiden yksiköiden, museoiden, ympäristöhallinnon, valtion kiinteistöhaltijoiden ja muiden kumppaneiden kanssa.

Restauroinnin käytännöt -yksikkö vastaa Seurasaaren ulkomuseon rakennuskokoelman hoidosta, rakennuttamishankkeista ja museotonttien ympäristönhoidosta. Lisäksi yksikkö vastaa Museoviraston muiden museo- ja nähtävyyskohteiden restauroinnin asiantuntijatehtävistä, ohjauksesta ja valvonnasta sekä niiden kehittämisestä. Yksikkö toteuttaa tehtäviään yhteistyössä viraston muiden osastojen ja yksiköiden, Senaatti-kiinteistöjen ja muiden toimijoiden kanssa.

Lisätietoja

Osastonjohtaja

Ulla Salmela, p. 0295 33 6251

Yksiköiden päälliköt

Helena Taskinen, Kulttuuriympäristön suojelu, p. 0295 33 6281
Petri Halinen, Kulttuuriympäristötieto ja -tutkimus, p. 0295 33 6320
Johanna Björkman, Restauroinnin ohjaus, p. 0295 33 6105
Helena Hirviniemi, Restauroinnin käytännöt, p. 0295 33 6179

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@museovirasto.fi

Kulttuuriympäristöpalvelut-osaston henkilöstö

Kulttuuriympäristöpalvelut-osaston tehtävät ja yhteistyö - Museovirasto