Vaunuvaja

Yleistiedoksianto: Hylkytutkimus Paraisilla ja Kemiönjärvellä

Museovirasto varaa yleistiedoksiannolla yhteisvesialueiden omistajille tilaisuuden ilmaista mielipide lupahakemuksesta. Diaarinumero MV/01110/2024

Kiinteät muinaisjäännökset ovat muinaismuistolain (295/1963) 1 §:n mukaan rauhoitettuja muistoina Suomen aikaisemmasta asutuksesta ja historiasta. Muinaismuistolain 20 §:n mukaan hylystä ja sen osasta on soveltuvin osin voimassa, mitä kiinteästä muinaisjäännöksestä säädetään. Kiinteisiin muinaisjäännöksiin kajoaminen on kiellettyä ilman Museoviraston myöntämää lupaa. Muinaismuistolain 10 §:n mukaan Museovirasto voi antaa määräämillään ehdoilla toiselle luvan kiinteän muinaisjäännöksen tutkimiseen.

Museovirasto on vastaanottanut lupahakemuksen koskien vedenalaisten muinaisjäännösten arkeologista tutkimusta Paraisilla ja Kemiönsaaressa. Tutkimuskohteina ovat seuraavat laivanhylyt:

Parainen, Borstö 1 -hylky (muinaisjäännösrekisterin nro 1648, tietoja hylystä kulttuuriympäristön rekisteriportaalissa). Hylkyä kuvataan 3D-mallin tuottamiseksi hylyn seurantaa varten. Hylky sijaitsee kiinteistöllä 445-535-876-1.

Parainen, Vidskär (muinaisjäännösrekisterin nro 2284, tietoja hylystä kulttuuriympäristön rekisteriportaalissa). Hylystä otetaan näytteitä hylyn ajoittamiseksi.

Kemiönsaari, Holma Hamnholmen (muinaisjäännösrekisterin nro 1516, tietoja hylystä kulttuuriympäristön rekisteriportaalissa). Hylyllä tehdään koekaivaus. Hylky sijaitsee kiinteistöllä 322-496-876-1.

Museovirasto varaa yleistiedoksiannolla yhteisvesialueiden omistajille tilaisuuden ilmaista mielipide lupahakemuksesta.

Lupahakemuksen asiakirjat ovat tilattavissa 18.6.–11.7.2023 Museoviraston kirjaamosta osoitteesta kirjaamo@museovirasto.fi tai luettavissa Museovirastossa virka-aikana osoitteessa Sturenkatu 2a, 00510 Helsinki.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tämä ilmoitus julkaistaan Museoviraston verkkosivuilla 18.6.2024.

Mielipide tulee antaa viimeistään 11.7.2024 sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@museovirasto.fi tai postitse osoitteeseen Museovirasto, PL 913, 00101 Helsinki. Pyydämme myös ilmoittamaan yhteystietonne mielipiteen yhteydessä. Mielipiteen antamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista.

Lisätietoja

Maija Matikka, erikoisasiantuntija
maija.matikka@museovirasto.fi
p. 0295 33 6284