Inkoon kirkon kattomaalauksia kuva Museovirasto
Takmålningarna i den medeltida kyrkan i Ingå. Foto av Museiverket.

Offentlig delgivning: samråd om Haag-inventeringens mållista

Museiverket har på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet upprättat en förteckning över kulturegendom i enlighet med Haagkonventionen (FördrS 93/1994) och dess protokoll. Museiverket kommer att anordna ett offentligt samråd om förteckningen från den 27 september till den 8 november 2023.

Samrådet kommer att vara öppet särskilt för ägare av platserna, i enlighet med artikel 34 i förvaltningslagen, men också för andra berörda parter som vill uttrycka sina åsikter om listan över platser.

Totalt listas 480 platser, av vilka 132 är antikviteter, 247 är byggda miljöer och 101 är rörliga föremål som museisamlingar, bibliotek och arkiv. Förteckningen kan tillämpas både i civil och militär beredskapsplanering och i normal riskhantering. Enligt räddningslagen (379/2011) och förordningen om räddningsväsendet (407/2011) måste byggnader och områden som innehåller samlingar på listan ha en beredskapsplan.

Efter samråd och eventuella åtgärder till följd av detta överlämnas förteckningen till undervisnings- och kulturministeriet för godkännande.

Samrådsperioden pågår från den 27 september till den 8 november 2023, under vilken tid dokumenten kommer att finnas tillgängliga för samråd på Haag-samrådet (kyppi.fi)

Bidrag kan lämnas via konsultationen i Haag (kyppi.fi). Bidragen kan också skickas till Museiverket, Haagkatalogen, PB 913, 00101 Helsingfors eller kirjaamo@museovirasto.fi.

Detta meddelande publicerades på Museiverkets webbplats den 27 september 2023. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter publiceringstidpunkten i fråga.

Ytterligare information: haag@museovirasto.fi

Helsingfors, 27.9.2023