Modernin toimintaohjelma

Handlingsplan för moderna byggnadsarvet 2023–2026 publicerad

,

Handlingsplanen styr och vägleder Museiverkets verksamhet och samarbete för att identifiera, definiera och skydda det moderna byggda kulturarvet.

Handlingsplanen för det moderna byggnadsarvet styr Museiverkets verk­samhet och reglerar samarbetet för det museifält (museer med regionalt ansvar, museer med riksansvar) som arbetar med kulturmiljöer. Handlings­planens främsta målgrupp vid sidan av Museiverket är ansvarsmuseerna samt de intressentgrupper som arbetar med det moderna byggnadsarvet. Syftet med planen är också att stödja de regionala och nationella ansvars­museernas verksamhet i frågor som rör det moderna byggnadsarvet. Planen är också ett redskap för prioritering av verksamheten.

Ur ett byggnadsarvsperspektiv omfattar det moderna en både kvantitativt och kvalitativt bred helhet. Största delen av byggnadsbeståndet i vårt land har uppförts med metoder för industriellt byggande, till exempel förorter­na. Å andra sidan har man identifierat ett begränsat antal specialobjekt som representerar modernismen, av vilka exempelvis en serie med Alvar Aalto-objektet föreslås för Unescos världsarvslista. Denna plan tar inte ställ­ning till skyddet av enskilda objekt.

Merparten av det byggda kulturavet är modernt

Bevarandet av det moderna byggnadsarvet är också en klimatfråga och spridning av principerna för bevarande renovering är ett viktigt mål i sam­hället. Med avseende på hållbarheten omfattar målet för bevarande reno­vering hela det moderna byggnadsbeståndet. Majoriteten av de byggda miljöerna i Finland har uppstått efter 1940.

I denna handlingsplan används begreppet det moderna byggnadsarvet om dessa miljöer. Miljöerna har byggts under cirka 80 år och omfattar allt från höghusområden till industriella miljöer, inklusive kommunalteknik, samt från trafik- och energiinfrastruktur till platser för fritidsaktiviteter. De utgör både en viktig del av vår vardag och vårt kulturarv och samtidigt en stor utmaning med tanke på hållbar utveckling, bevarande, värdering och dokumentation.

Handlingsplanen har sammanställts i samarbete med museerna med regio­nalt ansvar och de tematiskt viktigaste nationella museerna med riksansvar. Kommentarer och kompletteringar från andra intressentgrupper har också beaktats.

Moderni haastaa! Modernin rakennusperinnön toimintaohjelma 2023–2026 (pdf)

Det moderna utmanar! Handlingsplan för det moderna byggnadsarvet 2023–2026 (pdf)