Valokuva Vantaa Antti Yrjonen Vkm
Vanda stadsmuseum fick år 2018 bidrag från museernas innovativa projekt för projektet Vanda stads kulturmiljölinjerna och genomförde under åren 2018-2019 sammanlagt 57 olika kulturmiljöevenemang - bl.a. evenemangen Fotografera Vanda. Foto: Antti Yrjönen, Vanda stadsmuseum.

Ansökan om bidrag till innovativa museiprojekt vid professionella museer och bidrag till sammanslutningars projekt kring kulturarvet och kulturmiljön inleds den 7 januari 2020 kl. 9.00

,

Museiverket utlyser bidrag till innovativa museiprojekt vid professionella museer och bidrag att sökas för sammanslutningars projekt kring kulturarvet och kulturmiljön. Syftet med bidragen är att främja socialt, ekologiskt, ekonomiskt och kulturellt hållbart arbete med kulturarvet. Ansökningstiden går ut den 14 februari 2020 kl. 15.00. Bidrag söks via e-tjänsten. Skatteförvaltningens Katso-autentisering ersätts med Befolkningsregistercentralens Suomi.fi-autentisering i början av året 2020.

Målet med innovativa museiprojekt vid professionella museer är att öka den samhälleliga genomslagskraften och betydelsen för kulturarvet och konst genom att utveckla museernas verksamhetsmodeller och genom att fördjupa växelverkan mellan museer och besökare. Med understödet stöds i synnerhet experiment och nya innovativa sätt att utföra museiarbete. Ett ytterligare mål är att hitta nya verksamhetsmodeller och utvecklingsmöjligheter som kan utnyttjas av hela museifältet. Understöd kan beviljas till museer som kommuner, föreningar, stiftelser eller offentligrättsliga anstalter som drivs professionellt på heltid.

Bidragen till sammanslutningars projekt kring kulturarvet och kulturmiljön förstärker deras delaktighet i kulturarvet. Projekt som understöds kan gälla bevaring, dokumentering eller förmedling av information om kulturarvet eller åtgärder med hjälp av vilka man bidrar till sammanslutningars möjligheter att delta och till kulturarvets livskraft. Med understödet stöds i synnerhet projekt som främjar sammanslutningars delaktighet i verksamheten, mångsidig spridning av projektresultaten samt nya former av samarbete. Bidrag kan beviljas till medborgarorganisationer och andra sammanslutningar med rättshandlingsförmåga.

Mer information:

Angående bidrag till innovativa museiprojekt vid professionella museer Anna Alavuotunki, anna.alavuotunki@museovirasto.fi, tel. 0295 33 6019 eller Anu Niemelä, anu.niemela@museovirasto.fi, tel. 0295 33 6015

Angående bidrag till sammanslutningars projekt kring kulturarvet och kulturmiljön Eija Liukkonen, eija.liukkonen@museovirasto.fi, tel. 0295 33 6009

www.museovirasto.fi