Seurasaari 74 2000

Den nya museilagen trädde i kraft den 1 januari 2020 – vad förändras i skötseln av kulturmiljöuppgifter?

Enligt den reviderade museilagen (314/2019) ersätter museerna med regionalt ansvar det nuvarande systemet med landskapsmuseer och regionala konstmuseer.

Enligt den reviderade museilagen (314/2019) ersätter museerna med regionalt ansvar det nuvarande systemet med landskapsmuseer och regionala konstmuseer.

Museerna med regionalt ansvar har tre uppgifter:

  1. främja regional museiverksamhet
  2. bedriva kulturmiljöarbete
  3. ta på sig rollen som regionalt konstmuseum.

Museernas kulturmiljöarbete har nu för första gången skrivits in i lagen. I och med reformen ökar den statliga finansieringen av det regionala arbetet. Detta medför att de regionala kulturmiljötjänsterna blir avsevärt mer heltäckande och museernas kompetens stärks ytterligare tack vare nyanställning av sakkunniga.

Verksamhetsområde och uppgifter för museerna med regionalt ansvar

Ansvarsmuseernas verksamhetsområde är landskapet, med undantag för landskapen Lappland och Nyland, där flera aktörer utnämnts till museer med regionalt ansvar. Kulturmiljötjänster fås nu i alla landskap. Museerna agerar inom sitt eget område som sakkunnig på kulturmiljöer, i synnerhet i fråga om den bebyggda miljön och det arkeologiska kulturarvet. Museerna med regionalt ansvar finns nära sina kunder. De kommer i fortsättningen att tydligare än i dagsläget vara kommunernas primära samarbetspartner och en samarbetspartner för statens regionförvaltning och landskapsförbunden.

De flesta kulturmiljöärenden som gäller planering av markanvändningen kommer att skötas vid museerna med regionalt ansvar. Museerna ger utlåtanden och deltar i myndighetsförhandlingar. I deras uppgifter ingår även rådgivning, värnande om kulturmiljöer, samarbete inom ansvarsområdet samt utveckling och främjande av digitalt bevarande av och tillgång till kunskap om kulturmiljöer.

Museiverket är fortsättningsvis den nationella aktören

Museiverket fortsätter och stärker sin roll som sakkunnigmyndighet på riksnivå på kulturmiljöer. Museiverket är fortsättningsvis statsförvaltningens och dess fastighetsenheters samt kyrkosamfundens primära partner i kulturmiljörelaterade frågor. I dess ansvarsområde ingår uppgifter som grundar sig på lagen om fornminnen, lagen om skyddande av byggnadsarvet och kyrkolagarna, uppgifter avseende statens fastigheter och objekt samt världsarvsobjekten.

Reformen av lagen om fornminnen medför också nya uppgifter för Museiverket: arbetet med tillstånd att rubba fasta fornlämningar och med fastställande av fasta fornlämningar och deras skyddsområden överfördes vid ingången av 2020 från närings-, trafik- och miljöcentralerna till Museiverket.

Samarbetet intensifieras och utvecklas

Reformen ger utmärkta möjligheter till intensifiering och utveckling av samarbetet mellan Museiverket och museerna med regionalt ansvar samt till samarbete och nätverkande med andra parter.

Museiverket och ansvarsmuseerna samarbetar fortsättningsvis flexibelt, så att de stöder varandra och detaljerna i ansvarsfördelningen preciseras under ansvarsmuseisystemets första år.

Mer information:

avdelningsdirektör Mikko Härö
tfn 0295 33 6241, mikko.haro@museovirasto.fi

specialsakkunnig Satu Kähkönen
tfn 0295 33 6114, satu.kahkonen@museovirasto.fi

Läs mer om uppgifterna och verksamhetsområdena för museerna med regionalt ansvar