Napparit

Finland bereder förslag till Unescos förteckning över det immateriella kulturarvet

Finland förbereder sig att föreslå två objekt till Unescos förteckning över det immateriella kulturarvet. Till förteckningen kan man årligen föreslå ett objekt. Först inleds beredningen av ett förslag som gäller den finländska bastutraditionen. Förslaget lämnas till Unesco i mars 2019. Följande beredning gäller fioltraditionen i Kaustby. Enligt undervisnings- och kulturministeriets uppdrag har Museiverket ansvar för beredningen i samarbete med bakgrundsorganisationer för objekten.

”Det finns mången fin och levande tradition som vi stolt kan presentera för världen”, konstaterar Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho. "Ett bra exempel på vårt immateriella kulturarv är bastubadandet, en väsentlig del av den finländska livsstilen. Den mångsidiga traditionen har djupa rötter och berör hela folket. Avsikten är att bastutraditionen presenteras som Finlands första förslag till Unescos förteckning över mänsklighetens immateriella kulturarv i mars 2019."

Därtill inleds beredningen av ett förslag som gäller spelmanstraditionen i Kaustby. Fioltraditionen har funnits i trakten sedan 1600-talet. Speltraditionen har huvudsakligen förmedlats inom familjer och släkter och fortsätter i dag genom Näppäri-metoden, som engagerar unga, samt genom den årliga folkmusikfestivalen i Kaustby. Avsikten är att fioltraditionen i Kaustby presenteras som Finlands andra förslag till Unescos förteckning över mänsklighetens immateriella kulturarv i mars 2020.

Ministeriet fattar beslut om förslagen som lämnas till Unesco på basis av en rekommendation av Museiverket och sakkunniggruppen för det immateriella kulturarvet. För beredningen av presentationen ansvarar Museiverket i samarbete med bakgrundsorganisationerna för objekten.

Unescos konvention och Nationella förteckningen över det levande kulturarvet

För fem år sedan undertecknade Finland Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. Konventionen främjar skyddet av det immateriella kulturarvet och ger synlighet åt människors, gemenskapers och gruppers olika kulturtraditioner. Museiverket svarar för verkställandet av konventionen i Finland.

Till konventionen hör också att kulturarvet katalogiseras både nationellt och internationellt. Unesco upprätthåller två förteckningar över det immateriella kulturarvet och ett register över god praxis. Med förteckningarna vill man ge det levande kulturarvet synlighet och dela god praxis mellan länderna.

I Finland samlas det immateriella kulturarvet i Wikiförteckningen över det levande kulturarvet. Förra våren hade objekten i Wikiförteckningen möjlighet att söka till Nationella förteckningen över det levande kulturarvet. I november valde undervisnings- och kulturministeriet de första 52 objekten till Nationella förteckningen över levande kulturarv. Av dessa kan Finland årligen föreslå ett objekt till Unescos förteckningar över det immateriella kulturarvet.

Mer information:
kulturrådet Mirva Mattila, UKM, mirva.mattila@minedu.fi, tfn 02953 30269
specialsakkunnig Leena Marsio, Museiverket, leena.marsio@museovirasto.fi, tfn 02953 36017

#eläväperintö #levandekulturarv

På andra webbplatser:
Wikiförteckning över det levande kulturarvet 
Ansökningstiden till den Nationella förteckningen över det levande kulturarvet har startat (UKM nyhet 13.3.2017)