Smorkarning Annina Ylikoski rajattu
Smörkarning. Foto: Annina Ylikoski 

Utbildning och fostran prioriteras i de immateriella kulturarvsbidragen som beviljas av Museiverket

,

De projekt som fått stöd stärker deltagandet i olika slags verksamhet för olika åldrar, utvecklar samhällsorienterade verksamhetsmodeller, särskilt ur barn och ungas synvinkel, samt stärker lärande och en hållbar framtid. 33 ansökningar inkom.

Projektmedel beviljades bland annat för framtagandet av den immateriella kulturarvsguiden för Förbundet för barnkulturcenter i Finland, för skapandet av Hemslöjds- och hantverksföreningen Taitos studiehelhet immateriella kulturarv (5 sp), och för staden Tammerfors för det generationsöverskridande demosceneprojektet med Finska spelmuseet och MuseoX.

”Stödet riktades särskilt till projekt relaterade till fostran och utbildning, som stödjer barn och ungas delaktighet i arbetet med att levande kulturarvet utifrån sina egna utgångspunkter. Detta var också i fokus eftersom år 2023 är temaåret för Levande kultuar, där barn och ungas perspektiv lyfts fram. Med de projekt som finansieras nu är det också möjligt att ta fram nya intressanta verksamhetsmodeller”, säger Leena Marsio, specialsakkunnig från Museiverket.

Bidrag till samarbets- och utvecklingsprojekt som följer Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet tilldelas för samhällen, medborgarorganisationer och andra organisationer och föreningar i enlighet med avtalet om immateriellt kulturarv. Sju projekt fick bidrag, vars genomsnittliga bidragsbelopp var 12 857 euro. Det kom in 33 bidragsansökningar. Det totala beviljade beloppet var 455 388 euro.

”Ansökningar kom från ett större geografiskt område än tidigare och det fanns bland annat flera projekt som händer i flera regioner. Vikten av samarbete mellan olika aktörer syns tydligare, vilket är en stor utveckling. Dessutom ägnades mer uppmärksamhet åt hållbarhet i projektansökningarna, säger Marsio.

Museiverket tog emot ansökningar från små organisationer såväl som nationella aktörer. Prioriteringen för dessa bidrag kommer även i fortsättningen att vara utvecklingsprojekt; utveckling av olika metoder och en ny sorts samverkan mellan aktörer inom området immateriellt kulturarv.

Bidragen är relaterade till Unescos konvention om tryggande av immateriella kulturarvet, som Museiverket ansvarar för. Nästa år firas 20-årsjubileum av koventionen och samtidigt Finlands 10-årsjubileum som medlem i konventionen. Levande arv är också temat för europeiska kulturmiljödagar i 2023.

• Arkitekt- och miljökulturskolan Lastu ry, Invånarna i Norra Savolax diskuterar och samlar in levande kulturarv i sitt ”Att levandegöra”- projekt 13 700 euro
• Eteläpohjalaiset Spelit Kansanmusiikkiyhdistys ry, dragspelstraditioner i Södra Österbotten som levande kulturarv, 12 000 euro
• Joensuu stad, Norra Karelens immateriella kulturarv genom bildkort och en video, som görs som en produktion med samhället, 7000 euro
• Hemslöjds- och hantverksföreningen Taito ry, skapandet av studiehelhet om hantverkets immateriella kulturarv 19 800 euro
• Förbundet för barnkulturcenter i Finland för utarbetande av en guide till det immateriella kulturarvet i nätverket av barnkulturcenter 20 000 euro
• Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK) till projektet Åppsitor – levande arvsevenemang för barn 7 000 euro
• Staden Tammerfors, Nya ansiken av Demoskene-projektet för demosken-aktivister och ungdomar för att skapa en dialog mellan generationerna 10 500 euro

Mer om Unescos konvention om immateriellt kulturarv i Finland
.

Bidrag
till samarbets- och utvecklingsprojekt som följer Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet.