Tykki kuva2 2000px
Vraket Hästö Busö har bevarats väl i Östersjöns svala vatten. På bilden undersöker dykaren kanonerna på däcket. Bild: Pekka Tuuri.

Ett skyddsområde inrättas för att trygga Hästö Busö vrak – i fortsättningen får man dyka endast med Museiverkets tillstånd

Museiverkets särskilda sammanträde har den 13 december 2022 beslutat att fastställa ett skyddsområde enligt lagen om fornminnen för Hästö Busön vraket. Det historiska vraket efter ett segelfartyg är en fornlämning som redan fredats av lagen om fornminnen. Vraket finns i Raseborg. Skyddsområdet inrättades för att trygga bevarandet av ett betydande undersökningsobjekt. I fortsättningen krävs Museiverkets tillstånd för att dyka vid vraket.

Vraket ligger i Raseborg, cirka 3 kilometer sydväst om ön Hästö Busö på cirka 30 meters djup. Vraket finns i fornlämningsregistret under namnet Hästö Busö lounaispuoli och med numret 1000045984. Skyddsområdet är ett runt område med en diameter på 800 meter med vraket som mittpunkt.

Från och med den 13 december 2022 behövs ett tillstånd av Museiverket för dykning i skyddsområdet. Vraket är inte ett mål för rekreationsdykning, utan man dyker vid vraket endast i skydds-, uppföljnings- och forskningssyfte. Inom skyddsområdet får man inte kasta ankar, fiska med sådana metoder som kan skada vraket eller bygga eller ändra havsbottnen på något annat sätt. Man får dock köra med båt genom skyddsområdet.

Exceptionell skyddsåtgärd

Lagen om fornminnen skyddar både fornlämningar ovan jord och fornlämningar under vatten. Gamla skeppsvrak är fredade på grundval av ålder. Ett vrak eller en del av ett vrak som kan antas ha sjunkit för mer än 100 år sedan jämställs med en fast fornlämning.

Fastställandet av ett skyddsområde enligt lagen om fornminnen är en exceptionell skyddsåtgärd i Finland. Tidigare har endast fem vrak skyddats med samma förfarande:

  • Krigsfartyget St.Nikolai utanför Kotka som sjönk 1790
  • Vraket Borstö 1, ett handelsfartyg som sjönk på 1700-talet i Skärgårdshavet vid Pargas söder om Borstö
  • Handelsfartyget Vrouw Maria som sjönk 1771 i Skärgårdshavet vid Pargas sydost om Jurmo
  • Oidentifierat handelsfartyg från sekelskiftet 1500–1600 i Skärgårdshavet vid ön Gråharuna i Pargas norr om Utö
  • Vraket av holländska krigsfartyget Huis te Warmelo som sjönk 1715 utanför Borgå på öppet hav väster om Kalbådagrunds fyr.

Med hjälp av skyddsområdena strävar man efter att trygga bevarandet av objekt i olika åldrar och av olika typer som är viktiga för forskningen så att de på ett mångsidigt sätt återspeglar faserna i Östersjöns marina historia. Stärkandet av skyddsområdets gränser framhäver vrakets betydelse och hjälper till att vara medveten om behovet av att skydda vraket även i samband med fiske och vattenbyggande. Gränsbevakningsväsendet övervakar vrakens skyddsområden och på Finska viken övervakar Finska vikens sjöbevakningssektion.

Sukeltaja hylyn rungon vieressä.
Dykaren förbereder lyft av föremål under ett inspektionsbesök som Museiverket organiserat. Bild Stig Gustavsson.

Föremål lyfts upp från vrak utan tillstånd

Vrakdykning är fritt i Finland, och även vrak som är fridlysta enligt lagen om fornminnen får man dyka till utan att behöva be om tillstånd eller ens anmäla till myndigheterna. Många dykargrupper producerar frivilligt information och bildmaterial om vrak med respekt för vraken som ett betydande kulturarv. Sådana dykare är viktiga samarbetspartner för Museiverket.

En del dykare lyfter dock föremål från vrak i samband med rekreationsdykning – delvis medvetet, delvis på grund av tanklöshet. Ett vrak som Hästö Busö, som innehåller rikligt med föremål, lockar till olovliga lyft av föremål. Museiverket har flera gånger fått information av vrakdykare om att föremål har försvunnit från vrak som fredats enligt lagen om fornminnen, även från Hästö Busö vraket. Museiverket har bett polisen utreda fallen. Både i Finland och i Sverige finns det misstankar om att föremål som olovligen stulits från historiska vrak hamnar även på den internationella marknaden för antikviteter.

Olovliga lyft av föremål och skador på vrakets stomme försämrar möjligheterna att undersöka vraket och skadar forskningshelheten. Det är mot lagen att skada ett fridlyst vrak och stjäla föremål därifrån. Fornlämningar får inte utan tillstånd utgrävas, överhöljas, ändras, skadas eller borttagas eller på annat sätt rubbas enligt lagen om fornminnen. Straffet för brott mot lagen om fornminnen är böter eller i allvarliga fall till och med fängelse. De stulna föremålen skall överlämnas till staten, som de enligt lagen om fornminnen redan tillhör.

Mycket att undersöka i vraket

Hästö Busö vrak är ett kravellbyggt segelfartyg av trä. Vraket är cirka 27 meter långt och cirka 8 meter brett. Vraket är välbevarat och fartygets skrov är intakt.

Stillbild av en 3D-modell av vraket. Modellering och foto av Kari Hyttinen och Pasi Lammi.

Tills vidare finns det ingen säker information om var fartyget har byggts, under vilket lands flagga det seglade och vart det var på väg. Man vet inte heller vad som orsakade fartygets förlisning eller vad som hände med besättningen. Vad fartygets last innehöll och fartygets konstruktion är endast delvis känt.

Formen på vraket tyder på att fartyget var byggt i slutet av 1700-talet. Utifrån föremålen i vraket kan man anta att fartygets förlisning hänför sig till tiden för Napoleonkrigen (1803–1815).

Vraket har exceptionellt stor forskningspotential. Först när man har undersökt den fysiska efterlämningen noggrannare har vi de bästa förutsättningarna för att försöka utreda arkivkällorna i anslutning till fartyget, få reda på fartygets historia och roll i Östersjöns historia, sjöfart och handel som helhet. Undersökningen gör det också möjligt att göra materialet i vraket tillgängligt och användbart för internationell forskning.

Sjöfarten och därmed också kulturarvet under vatten och forskningen kring det är till sin natur internationella. Vraket Hästö Busö är ett europeiskt kulturarv under vatten, som många länder har en historisk och kulturell koppling till via till exempel lastgods. Som ett land i norra Östersjön som bevarar vrak exceptionellt väl är det viktigt att Finland identifierar internationellt betydelsefulla och för forskningen värdefulla objekt i sina territorialvatten och stärker skyddet av dem.

Lisätietoja

Intendent Maija Matikka, Museiverket, maija.matikka@museovirasto.fi, tfn 0295 33 6284

Intendent Päivi Pihlanjärvi, Museiverket, paivi.pihlanjarvi@museovirasto.fi, tfn 0295 33 6209

Beslut om skyddsområde (pdf, på finska)

Hästö Busö vrak i fornlämningsregistret (på finska)

Kulturarv under vatten och skydd av vrak

Pekka Tuurin kuvia Hästö Busön hylystä. Kuvia saa käyttää suojelualueesta tiedottamiseen. Muu käyttö sopimuksen mukaan. Ota yhteyttä: vietsinta@musoevirasto.fi