Aineeton elävä kulttuuriperintö siirtyy muuttuvana sukupolvelta toiselle. Fyyrkantin Mylläkkä esiintymässä Folklandia-risteilyllä 2018.. Kuvaaja: Timo Hukkanen

Bidrag till samarbets- och utvecklingsprojekt i enlighet med konventionen om det immateriella kulturarvet

Målet med bidraget är att främja genomförandet av Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet, öka medvetenheten om den och utvidga möjligheterna för lokalsamhällen att delta när det gäller det kulturarv som avses i konventionen. Bidrag kan ansökas för samarbets- och utvecklingsprojekt som främjar genomförandet av konventionen.

Museiverket utlyser bidrag till samarbets- och utvecklingsprojekt som följer Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. Ansökan inleds den 31 augusti 2022 kl. 9.00 och upphör den 13 oktober 2022 kl. 15.00.

Museiverket ska ha mottagit bidragsansökningarna inom utsatt tid. Med ansökningstiden garanteras likabehandling av de sökande. Ansökningar som kommit in för sent eller annars utanför ansökningstiden beaktas inte.

Museiverket lägger särskild tonvikt vid projekt som stöder verksamhetsprinciperna i Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. Konventionen betonar betydelsen av verksamhet som utgår från lokalsamhällen, att traditioner tryggas och lever vidare samt mångfalden av traditioner. Årets särskilda prioriteringar är utbildning och träning.

Kommuner, föreningar, stiftelser, aktiebolag och andra juridiska personer kan ansöka om bidrag.

Understöd beviljas inte som stipendier till privatpersoner. Ur anslaget beviljas inte understöd i form av verksamhetsbidrag eller för anskaffning av utrustning. Understödsbeloppet fastställs från fall till fall. Understöden är avsedda som delfinansiering av totalkostnaderna för projektet.

Anvisning

Villkor

Ansökan och behandlingstid

Bidragen söks i e-tjänsten. Beslutet delges skriftligen i e-tjänsten. Beslut fattas inom 180 dygn efter det att ansökningstiden gått ut.

Ytterligare upplysningar om tjänsten

Kontakt i frågor gällande understöd: specialsakkunnig Eija Liukkonen, tfn 0295 33 6009, eija.liukkonen@museovirasto.fi

Kontakt i frågor gällande Unescos konvention om immateriella kulturarv: specialsakkunnig Leena Marsio, puh.0295 33 6017, leena.marsio@museovirasto.fi