Itamerifi 2000X1000 Sukeltaja Valo

Östersjön.fi öppnas – samlad finsk marin information

Finsk marininformation finns nu på en webbadress. Flera finska instansers under flera årtionden producerade information har i Östersjön.fi tjänsten samlats i ett lätt begripligt format. Museiverket har producerat information och bilder till tjänsten speciellt om Östersjöns submarina och marina kulturarv.

”Museiverket har hämtat till Östersjön.fi-webbplatsen innehåll om det marina kulturarvet och marinarkeologin, samt många bilder av de submarina objekten. Under fritids avsnittet berättar vi om intressanta besöksmål, ss. fyrar och befästningar”, berättar projektforskare Sinikka Kärkkäinen från Museiverket.

Marint kulturarv är i miljön funna byggda och arkeologiska spår, där människans sätt att förstå och använda havet samt sjösystemen syns. Sådana är bland annat vrak samt marina strukturer, så som hamn- eller försvarsanordningar.

Östersjön.fi-tjänstens marina data har producerats av Finlands miljöcentral, Geologiska forskningscentralen, Meteorologiska institutet, Naturresursinstitutet, Forststyrelsen, Museiverket, Turun yliopistos Brahea-center, koordinationsgruppen för samarbete inom Havsplanering, Ålands landskapsregering, Egentliga Finlands förbund och Trafikledsverket. Konstruktionen av tjänsten har finansierats av Europeiska havs- och fiskerifonden och arbetet har koordinerats av Finlands miljöverk. Tjänsten finns på tre språk: finska, svenska och engelska.

Vidsträckt marint bildmaterial till publikens förfogande

Webbplatsens innehållsproduktion har utnyttjat Museiverkets arbete mer vidsträckt. I projektet har man gått igenom olika register och uppdaterat deras uppgifter. Man har med fotografier uppdaterat och fyllt på t.ex. Fornminnesregistrets objektens uppgifter.

Samtidigt var det möjligt att digitalisera så att säga Myrsky-inventeringens bildmaterial, det vill säga ett över 2 000 bilder omfattande material om fyrar och andra byggnader, som hör till sjöfarten. Åren 1996–2000 samlade bildkollektionerna hade kunnat bli outnyttjade, men tack vare projektet fick man materialet digitaliserat och hämtat till publikens förfogande i söktjänsten Finna. Även annat bildmaterial av marinarkeologiska forskningsobjekt har listats, digitaliserats och publicerats i Finna. Bilderna finns även i Östersjön.fi-webbplatsens bildbank, i vilken de är förutom sebara också fritt användbara i icke-kommersiella syften.

Data och kulturarvsobjekt på kartan

Som portalens ena del är dataservicen, genom vilken största delen av olika aktörers producerade marina geografiska data- och forskningsmaterial fritt är användbart. Data kan sökas och uppladdas från olika inrättningars databaser och ses i karttjänsten.

Tjänstens meriopas.fi-del är speciellt gjord för användning av en stor publik till exempel för båtförare och friluftsidkare. Den för mobilanvändning optimerade tjänsten erbjuder marin information i realtid samt positionerna av vraken och kulturarvsobjekten, som hittats i Östersjön. Med hjälp av guiden kan man lätt planera en utflykt till Östersjöns skatter. Östersjön.fi finns på finska, svenska och engelska.

Mer information:

projektforskare Sinikka Kärkkäinen, Museiverket, tfn 0295 33 6250, sinikka.karkkainen@museovirasto.fi

intendent Sallamaria Tikkanen, Museiverket, tfn 0295 33 6312, sallamaria.tikkanen@museovirasto.fi

projektkoordinator Hanna Piepponen, Finlands miljöverk, tfn 040 182 3334, hanna.piepponen@ymparisto.fi

Finlands miljöverkets meddelande från Östersjön.fi