Ilmastolakko 2019 Web
Bild: Kerttuli Hoppa, Nationalmuseum.

Museiverket har öppnat ansökan om specialunderstöd till projekt relaterade till hållbart arbete med kulturarvet

, ,

Museiverket utlyser ansökan om specialunderstöd, som riktas till projekt relaterade till hållbart arbete med kulturarvet vid professionellt drivna museer. Ansökningstiden inleds kl. 09.00 den 5 augusti 2019 och utgår kl. 15.00 den 9 september 2019.

Inom museibranschen efterlyser vi nya infallsvinklar och betydande gärningar för en bättre vardag och framtid. Med dessa understöd främjar vi verksamhetsformer som stärker relationen mellan kulturarv, livskvalitet, identitet och en hållbar utveckling i samhället. Understödet kan beviljas till museer som drivs professionellt och på heltid.

Vi vill att museerna tar ställning och vidtar effektiva åtgärder och intar en aktiv roll som motor i samhällsdebatten. Vår målsättning är att främja ekologiskt, socialt, ekonomiskt och kulturellt hållbart arbete med kulturarvet.

Särskilt gynnas projekt som omfattar skapande av nya partnerskap och utveckling av samarbetsformer samt projekt som innehåller en plan för en hållbar verksamhetsform. I gemensamma projekt kan parterna vara från museibranschen och/eller utanför den. Understödet kan användas under år 2019 och 2020. Det är önskvärt att projekten har koppling till målsättningarna för hållbar utveckling i FN:s Agenda 2030.

Understödsanslaget som kommer att delas ut uppgår till cirka 100 000 euro. Specialunderstöd kan beviljas för antingen ett eller flera projekt. Understödets belopp prövas från fall till fall. Understöden är avsedda som delfinansiering av projektets totala kostnader. Understöd får användas under det år det beviljats och under följande år.

En förutsättning för beviljande av understödet är att företrädaren för det ansökande museet förbinder sig att presentera projektidén för en jury som består av experter från olika branscher, vid en programpunkt på Museibranschens Temadagar den 5 november 2019 i Helsingfors. Beslutet om understöd fattas på basis av projektpresentationen samt ansökan.

Ytterligare information om understöden: 

specialsakkunniga Risto Hakomäki tfn 0295 33 6385
Marianne Koski, tfn. 0295 33 6006
fornamn.efternamn@museovirasto.fi 

Tankesmedjan - Specialunderstöd till museerna 2019