Kalenat Festivaali 2019

Museiverket har öppnat ansökan om bidrag till projekt om det immateriella kulturarvet, till utvecklandet av de finska världsarvsobjekt samt till lokala museers projekt

, ,

Museiverket utlyser bidrag att sökas för de samarbets- och utvecklingsprojekt i enlighet med konventionen om det immateriella kulturarvet, de finska världsarvsobjektens forsknings- och utvecklingsprojekt samt bidrag till lokala museers projekt. Ansökningen är nu öppen och ansökningstiden går ut den 18 oktober 2019 kl. 15.00. Bidrag söks via e-tjänsten.

Museiverket delar ut för andra gången bidrag till samarbets- och utvecklingsprojekt i enlighet med konventionen om det immateriella kulturarvet. Målet med bidraget är att främja genomförandet av Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet och öka medvetenheten om den. Konventionen betonar betydelsen av verksamhet som utgår från lokalsamhällen, att traditioner tryggas och lever vidare samt mångfalden av traditioner. Bidragen är ett sätt att utvidga möjligheterna för lokalsamhällen att delta i verksamheten gällande det kulturarv som avses i konventionen. Kommuner, föreningar, stiftelser, aktiebolag och andra juridiska personer kan ansöka om bidrag. 2018 beviljades 113 700 euro understöd till 12 projekt.

Understödet för de finska världsarvsobjektens forskning- och utvecklingsprojekt är avsedda för samarbets-, forsknings- och utvecklingsprojekt kring kulturarvsobjekt inskrivna på världsarvslistan samt för projekt som ökar kunskapen om världsarvet. I Finland finns 6 kulturarvsobjekt som upptagits på UNESCO:s världsarvslista: Sveaborg, Gamla Raumo, Petäjävesi gamla kyrka, Verla träsliperi och pappfabrik, Sammallahdenmäki och Struves kedja. Understöd kan sökas av kommun, förening, stiftelse, aktiebolag eller annan juridisk person till projekt som verkställer världsarvstrategins förordningar. 2018 beviljades 46 300 euro understöd till 4 projekt.

Syftet med bidragen till lokala museers projekt är att stödja bevarandet av icke-professionellt drivna museers samlingar och byggnader, en god förvaltning av samlingarna samt förmedling av information om museernas samlingar och om lokala traditioner. Bidrag kan även beviljas för utvecklandet av lokal museiverksamhet och för främjande av planenlighet. Bidrag kan beviljas museer som drivs av kommuner, föreningar eller stiftelser. 2019 bidrag beviljades till lokala museer sammanlagt 580 000 euro till 100 projekt. Beviljandet av understöd förutsätter att riksdagen godkänner budjetförslaget för år 2020.

Mer information
Angående bidrag till samarbets- och utvecklingsprojekt i enlighet med konventionen om det immateriella kulturarvet:
leena.marsio@museovirasto.fi, tfn 0295 33 6017

Angående understöd för de finska världsarvsobjektens forsknings- och utvecklingsprojekt:
pirjo.hamari@museovirasto.fi, tfn 0295 33 6005 (t.o.m. 30.9.2019)
stefan.wessman@museovirasto.fi, tfn 0295 33 6256 (fr.o.m. 1.10.2019)

Angående bidrag till lokala museers projekt:
museoavustus@museovirasto.fi, eller tfn 0295 33 6006 och 0295 33 6012

Bidrag till samarbets- och utvecklingsprojekt i enlighet med konventionen om det immateriella kulturarvet i Museiverkets webbsidor
Understöd för de finska världsarvsobjektens forsknings- och utvecklingsprojekt i Museiverkets webbsidor
Bidrag till lokala museers projekt i Museiverkets webbsidor