2 Hanko Hauensuoli Gaddtarmen Web

Museiverket utreder arkeologiska objekt av riksintresse

,

Museiverket har inlett ett treårigt projekt där arkeologiska objekt av riksintresse (VARK) inventeras och granskas.

Under projektet utvärderas och väljs ut ett urval av de arkeologiska objekten i landet, med undantag för Åland, som ger en tidsmässigt och regionalt representativ bild av vår forntid under över 10 000 år.

Objekten är avsedda att skapa en så mångsidig berättelse som möjligt om de människor och samhällen som funnits här samt om deras kulturer. Projektet torde bli färdigt 2021.

Tryggande av nationella objekt

De riksomfattande målen för områdesanvändningen kräver att värdena för kulturmiljöerna av riksintresse tryggas. Parallellt med förteckningarna över byggda miljöer och värdefulla landskapsområden behövs en uppdaterad förteckning över det arkeologiska arvet.

Att ett objekt inkluderas i VARK-inventeringen påverkar i sig inte huruvida det fredas, eftersom alla fornlämningar fredas automatiskt med stöd av lagen om fornminnen. Villkoren för tillstånd att rubba eller forska i fornlämningsobjekt kan vara striktare än för andra objekt. Även markanvändningslösningar kan vara förknippade med större förväntningar. VARK-objekten kan i mån av möjlighet prioriteras vid beviljande av stöd för vården av fornlämningar.

Undersökningar i terrängen sommaren 2019

VARK-inventeringen bygger huvudsakligen på informationen i Museiverkets fornlämningsregister. Dessutom undersöks terrängen vid de objekt vilkas uppgifter har föråldrats eller är inexakta. Terräng undersöks på olika håll i Finland under sommaren 2019.

Museiverket inventerar objekten i samarbete med sakkunniga vid de museer som sköter expertuppgifter inom kulturmiljösektorn, inklusive samemuseet Siida.

Mer information om projektet finns i bilagan samt på Museiverkets webbplats

Läs också: Vad ska jag göra om jag hittar en fornlämning?

Mer information:

Teija Tiitinen projektchef, Museiverket tfn 0295 33 6293 teija.tiitinen@museovirasto.fi