Materialförteckningar

Sidans innehållsförteckning
Esihist Luettelot 2

Materialförteckningar

Kulturmiljöns forskningsrapporter

Databasen fungerar som sökregister för de forskningsrapporter som förvaras i Museiverkets arkiv. I den finns olika forskningsrapporter, manuskript och andra utredningar relaterade till arkeologi, den byggda miljön och etnologi katalogiserade. I rapporterna om arkeologi och den byggda miljön finns förutom metadata oftast även en digitaliserad rapport. Största delen av det digitaliserade materialet är offentligt tillgängligt. En del av det digitaliserade materialet är tillgängligt för registrerade användare via Museoverkko och på kunddatorerna i forskarsalen. Visningsbegränsningar kan gälla för exempelvis identifierande information om privatpersoner, som inte kan publiceras på internet. Arkeologiska rapporter finns även i de arkeologiska projektens register.

I databasen finns material gällande den byggda miljön i huvudsak från och med 1960-talet, äldre information än så har endast katalogiserats sporadiskt. Arkeologiska forskningsrapporter finns ända från 1880-talet. Dessutom finns en del äldre information än så. För den historiska tidens arkeologi har rapporter systematiskt katalogiserats från och med 2011. Äldre rapportdata än så finns i huvudsak i de arkeologiska projektens register.

Det etnologiska material som finns katalogiserat i databasen består huvudsakligen av olika manuskript från slutet av 1800-talet och framåt. De etnologiska manuskripten innehåller till exempel olika berättelser, fältarbetsmaterial, studentkårers insamlingar, etnologiska examensarbeten, svar på enkäter som skapades under åren 1900–1945, material beträffande finsk-ugriska folk och fältarbetsmaterial relaterat till arbetarkulturen. Förteckningen över det etnologiska manuskriptmaterialet innehåller information om manuskript som inkommit före 1957. Material som inkommit efter 1957 har grupperats efter ort eller upphovsman samt uppdelats i fyra delområden:

 • hembygdsexpeditioner, tjänsteresor och memoarer
 • landskapens och hela Finlands samlingar
 • examensarbeten
 • samlingar från samiska, östersjöfinska och andra finsk-ugriska folkstammar

Etnologiskt enkätmaterial från 1956 och framåt ingår inte i denna helhet utan listas separat under Etnologiska enkäter. Databasen uppdateras fortfarande retroaktivt, men katalogiseringen av nya rapporter i en separat databas upphörde år 2017.

De arkeologiska projektens register

Systemet används till att hantera data relaterade till arkeologiska projekt, uppföljning av projekten och statistikföring av dem. Informationen i projektregistret sammanställs baserat på såväl den egna verksamheten som forskningstillstånd som beviljats externa aktörer. Vad gäller retrospektiva data har man som datakälla använt publikationen Arkeologia Suomessa (Arkeologi i Finland) samt forskningsrapporter som skickats till Museiverket. Nya projekt läggs till i registret i samband med beviljandet av forskningstillståndet samt vid beslut om eget projekt. Information relaterad till forskningsrapporter i arkivet finns under fliken Rapportdata.

Accessionsdiarium

Accessionsdiariet är ett fynddiarium över de arkeologiska samlingarna, som innehåller grundläggande uppgifter om de fynd som sparats i samlingarna enligt huvudnummer. Katalogiseringen börjar från år 1829 med KM-nummer 1. Sedan 2011 har även arkeologiska fynd från historisk tid sparats i de arkeologiska samlingarna.

Genom accessionsdiariet kan man även studera digitaliserade fyndförteckningar. Fyndförteckningarna är till största delen offentligt tillgängliga. En del av det digitaliserade materialet är tillgängligt för registrerade användare via Museoverkko och på kunddatorerna i forskarsalen. De visningsbegränsningar som finns gäller huvudsakligen identifierande information om privatpersoner, som inte kan publiceras på internet.

Den byggda miljöns ritningsförteckning

Sökregistret innehåller metadata om ritningar som producerats av Arkeologiska kommissionen och Museiverket samt om enskilda material av samlingstyp. Merparten av materialet är relaterat till den byggda miljön, men i förteckningen finns även ritningar relaterade till fasta fornlämningar. De största enskilda helheterna är ritningar relaterade till forskning och renovering av medeltida slott. Uppdateringen av ritningsförteckningen avslutades 2010. Numera katalogiseras ritningarna i Musketti (Musketti, Kulturmiljöns ritningssamling).

Ritningarna är ordnade efter kommun och ur förteckningen framgår bland annat ritningens tecknare, tidsperiod samt innehåll. En del av ritningarna som nämns i förteckningen finns inte längre i Museiverkets arkiv, till exempel har det ryska ingenjörskommandots (VIK) ritningar överförts till Nationalarkivet.

Etnologiska enkäter

Svarsmaterialet för de etnologiska enkäterna finns i arkivet huvudsakligen från och med 1956. Enkätsvaren har ordnats efter ämnesområde och inom ämnesområdena efter ort. Enkätämnena har listats per år för perioden 1956–1996. Senare enkäter har listats separat.

Finska Fornminnesföreningens arkivförteckning

Finska Fornminnesföreningens arkivförteckningar finns på föreningens webbplats.

Utlåtanden och beslut

I tjänsten finns utlåtanden och andra dokument med anknytning till Museiverkets verksamhetsområde från och med slutet av 2017. Alla utlåtanden har inte publicerats. Publiceringen kan begränsas av bland annat identifierande information om privatpersoner i dokumenten. I arkiv- och informationstjänsternas forskarsal kan man bläddra i ett större urval av material i SALAMA-kundvyn.

Musketti

Det finns möjlighet att bläddra i systemet på kunddatorerna i forskarsalen. I Musketti har man katalogiserat arkeologiska föremålsbilder och föremålsritningar sedan början av 2008. Över de arkeologiska bildsamlingarnas äldre material finns olika register och kartotek.

Mätningsritningar relaterade till den byggda miljön och arkeologi finns från och med 2015 katalogiserade i Musketti och metadata från den tidigare ritningsförteckningen (Den byggda miljöns ritningsförteckning) har överförts till systemet. Det finns möjlighet att bläddra bland ritningarna i Musketti i Kulturmiljöns ritningssamling och utöver metadata innehåller databasen rikligt med digitaliserade ritningar.

Registret Ärendehantering på kulturmiljöns resultatområde (det s.k. Ärenderegistret)

Systemet användes i synnerhet på den före detta avdelningen för byggnadshistoria vid uppföljning, statistikföring och distribution av utlåtandeärenden under åren 1997–2013. Man började importera data till systemet 1997 och på bred front från och med 1998. Systemet är parallellt med Museiverkets officiella administrationsdiarium. Användningen av datasystemet i dess ursprungliga syfte avslutades 18.2.2013, då man på Museiverket tog i bruk ärendehanteringssystemet SALAMA.

Därefter har man i samband med digitaliseringsprojekten av Museiverkets arkiv kompletterat databasen retroaktivt med dokumentens metadata och elektroniskt material från olika år. Det digitaliserade materialet har importerats under fliken Bilagor och de äldsta dokumenten i datasystemet är för närvarande från 1880-talet. Informationen är inte heltäckande. Den offentliga informationen i datasystemet kan registrerade användare ta del av i arkiv- och informationstjänsternas forskarsal (Sturegatan 2 a) samt via Museoverkko. Informationen från datasystemet har importerats till ärendehanteringssystemet SALAMA, vilket innebär att informationen i dessa två system är delvis överlappande.

SALAMA-kundvyn

Museiverkets ärendehanteringssystem SALAMA fungerar numera som Museiverkets officiella registerlösning för administration och arkiv för elektroniska dokument. I kundvyn finns ärenden och dokument med anknytning till skydd, dokumentation, undersökning och vård av kulturmiljön som har behandlats inom ämbetsverket efter 18.2.2013. I kundvyn visas offentliga ärenden och dokument. Till systemet har man konverterat metadata och digitaliserat material också gällande äldre administrativt material. På samma sätt har administrationsdiariets metadata konverterats till systemet. Eftersom det digitaliserade materialet har importerats till systemet från Ärenderegistret innehåller SALAMA delvis samma dokument som den äldre databasen.

Brevdiarier

Förvaringsordningen av de administrativa dokumenten i arkivet varierar. Den kommunspecifika ordningen är allmän. Merparten av de nyare (fr.o.m. 1990) administrativa dokumenten är ordnade per ärendegrupp, vilka framgår av planerna för arkivbildning.

Arkeologiska kommissionens material är ordnat efter ett traditionellt ABC-schema på basis av dokumentens form (diarier, kopior, ankomna dokument, protokoll o.s.v.). Samma form har huvudsakligen följts också gällande Museiverkets dokument.

Det elektroniska diariet relaterat till administrativt material har använts sedan 1995. För tiden innan används brevdiarier i pappersformat, som börjar från år 1884. Dessa sökregister har sammanställts årsvis.

Förteckning över historiens topografiska material

Helheten innehåller material som bildats under den före detta historiska avdelningen/byrån och dess innehåll varierar. Med finns material gällande kyrkor, slott och herrgårdar, brev från Arkeologiska kommissionens tid samt krigstida material från östra Karelen. Materialets förvaringsordning är kommunspecifik.

Etnologiskt material

Det är möjligt att bekanta sig med etnologiskt muntligt material och manuskriptmaterial på etnologins forskarplatser och i forskarsalen. Beställningar av material och ansökningar om användningstillstånd ska göras minst två veckor före det planerade besöket. På grund av datasekretesskäl är det etnologiska materialet i huvudsak föremål för användningstillstånd. Om eventuell kopiering och fotografering av dokumenten ska avtalas separat med personalen. I användningen av materialet ska du observera bestämmelserna i offentlighetslagen, upphovsrättslagen och personuppgiftslagen.

Enkätmaterial

Grunddelen av det etnologiska materialet utgörs av det muntliga materialet som vår organisation har producerat och samlat in från olika delar av Finland. Tyngdpunkten har legat på den materiella folkkulturen särskilt på landsbygden. Senare har man gått över till att dokumentera samtidens och moderna fenomen.

Svarsmaterialet för de etnologiska enkäterna finns i arkivet huvudsakligen från och med 1956. Enkätsvaren har ordnats efter ämnesområde och inom ämnesområdena efter ort.

Enkäternas teman

Med hjälp av denna förteckning kan man bekanta sig med temana för de enkäter som publicerats i tidningen Seurasaari (1957–1974) och Museiverkets enkättidning (1975–1996). De nyare enkäterna har ofta haft en anknytning till Nationalmuseets utställningar. På senare tid har enkäter gjorts om bland annat följande teman:

 • Så här klär jag mig
 • Vilken motionsplats är viktigast för dig? (2012)
 • Fölisön i mina minnen (2011)
 • Dockskåpsenkät (2010–2012)
 • Ikoner, människor och krig (2010)
 • Lekar och leksaker (separata enkäter för barn och vuxna) (2003)
 • Skolans julfest (2003)

Manuskript och annat material

De etnologiska manuskripten innehåller till exempel fältarbetsmaterial, studentkårers insamlingar, etnologiska examensarbeten, svar på enkäter som skapades under åren 1900–1945, material beträffande finsk-ugriska folk och fältarbetsmaterial relaterat till arbetarkulturen.

Över det etnologiska manuskriptmaterialet gjorde man år 1959 en förteckning i publikationsform som innehåller informationen om manuskript som inkommit före 1957. Material som inkommit efter detta har grupperats enligt följande:

 • Hembygdsexpeditioner, tjänsteresor och memoarer
 • Landskapens och hela Finlands samlingar
 • Examensarbeten
 • Samlingar från samiska, östersjöfinska och andra finsk-ugriska folkstammar

Manuskriptmaterialets metadata finns tillgängligt i databasen Kulturmiljöns forskningsrapporter i avdelningen för etnologi i servicefönstret. Uppdateringen av katalogiseringsuppgifterna pågår ännu, vilket innebär att uppgifterna kan vara bristfälliga.