Arkivmaterial

Arkivmaterialet är i huvudsak relaterat till kulturmiljön och -arvet samt forskningen, skötseln och administreringen av det. De största delhelheterna består av material relaterat till arkeologi, miljö och etnologi.

Med administrativt material menas all brevväxling, alla protokoll och annat dokumentmaterial inom samtliga ämnesområden från organisationens hela existens. Arkivet har bildats i enlighet med olika perioders arkivbildningsprinciper och materialet har olika typer av register, såsom brevdiarier och kartotek.

Arkivmaterialet börjar i huvudsak från år 1884, då den arkeologiska kommissionen grundades. Arkivet innehåller även en del material som är äldre än så, till exempel börjar häradsbeskrivningarna före det nämnda gränsåret. Utöver vårt eget arkivmaterial ansvarar vi för kundtjänsten för Finska Fornminnesföreningens arkiv och bevarandet av föreningens material.

Observera att merparten av arkivmaterialet är finskspråkigt.