Wlm2019 Haltioletto 2000X1000Px
Wiki Loves Monuments -valokuvakilpailun voittaja Haltioletto. EerikLehto, CC BY-SA 4.0.

Muinaismuistolain uudistus muuttaa Museoviraston tehtäviä

,

Kiinteän muinaisjäännöksen ja siihen kuuluvan suoja-alueen määräämistä sekä kajoamislupia koskevien asioiden käsittely siirtyy toimivaltaisilta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta Museovirastolle 1.1.2020.

Lainmuutoksen jälkeen Museovirasto voi vahvistaa kiinteän muinaisjäännöksen ja siihen kuuluvan suoja-alueen rajat

Lisäksi, jos muinaisjäännös tuottaa merkitykseensä nähden kohtuutonta haittaa, Museovirasto voi myöntää luvan kiinteään muinaisjäännökseen kajoamiseen maanomistajalle tai muulle toimijalle, jonka tarkoituksena on toteuttaa toimenpide, jolla voi olla vaikutusta kiinteään muinaisjäännökseen.

Menettelysäännökset tarkentuvat

Kiinteän muinaisjäännöksen ja siihen kuuluvan suoja-alueen rajojen määräämistä sekä kajoamislupaa koskevien asioiden menettelystä säädetään lainmuutoksella aiempaa yksityiskohtaisemmin. Lakiin on otettu säännökset muun muassa hakemuksissa esitettävissä asioista, päätösharkintaan vaikuttavista tekijöistä, päätösten sisällöstä ja kuulemismenettelystä.

Säännöksiin voi tutustua Finlexissä: Muinaismuistolaki

Lupapäätökset muuttuvat pääasiallisesti maksullisiksi

Lainmuutoksen johdosta muinaismuistolain nojalla käsitellyt tutkimuslupa- ja kajoamislupa-asiat muuttuvat pääasiallisesti maksullisiksi. 1.1.2020 lähtien kajoamislupapäätöksen käsittelystä peritään 400 euron suuruinen maksu ja irtaimen muinaisesineen löytöpaikkaa koskevan tutkimusluvan käsittelystä 130 euron suuruinen maksu. Maksut perustuvat Opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen Museoviraston suoritteiden maksullisuudesta (1078/2019, 2 §).

Museoviraston tehtävien muutos perustuu muinaismuistolain (295/1963) muutokseen (29.3.2019/428), jolla

  • kumotaan muinaismuistolain 8 §
  • muutetaan lain 5 §, 7 § 1 mom., 11 § ja 22 §
  • lisätään 5 a–5 d §, 11 a–11 d §, 25 a ja 25 b §.