Hoyrykoneen pilli museovirasto

Museiverket öppnade en anmälningskanal för misstänkta missbruk

Museiverket har öppnat en kanal där nuvarande och tidigare anställda samt olika intressegrupper konfidentiellt kan anmäla missbruk som de har observerat eller misstänkt i samband med sitt arbete. Denna kanal kommer att göra det möjligt för Museiverket att utveckla mer ansvarsfulla metoder och upprätthålla god förvaltning.

Även de mest effektiva interna kontrollåtgärderna kan inte alltid förhindra alla möjliga oegentligheter. Att föra känsliga frågor till allmänhetens kännedom kan också vara en källa till oro och förlägenhet. Den nya kanalen för visselblåsning är utformad för att sänka tröskeln för anmälning och uppmuntra människor att ta upp dessa frågor. Det är viktigt för Museiverket att kunna ta itu med dessa frågor och förbättra ansvarsskyldigheten.

Anmälningskanalen är säker och konfidentiell. Anmälningar görs i visselblåsarens eget namn och i enlighet med nationell lagstiftning som skyddar visselblåsaren.

Vi uppmuntrar alla våra anställda och intressegrupper att anmäla alla misstänkta missbruk. Vi tar alla anmälningar på allvar och behandlar dem i enlighet med lagen.

Rapportering och behandling

Anmälningen ska i första hand lämnas in via e-post till ilmoittajansuojelu@museovirasto.fi med visselblåsarens kontaktuppgifter. Mer detaljerade instruktioner finns på sidan Anmälningskanalen för missbruk. Ju mer detaljerad anmälningen är, desto bättre kan den misstänkta missbruk utredas.

En mottagningsanmälan skickas till anmälarens e-postadress inom sju dagar efter mottagandet. En oberoende behandlingsfunktion som inrättats inom Museiverket behandlar sedan anmälningen och utreder det eventuella fallet av missbruk och anmälningens lämplighet. Inom tre månader efter mottagningsanmälan ska anmälaren skickas ett meddelande om de åtgärder som vidtagits eller planeras på grund av anmälningen och om skälen till valet av uppföljningsåtgärder.

Kundrespons via en annan kanal

Kundrespons om Museiverkets tjänster lämnas via responsformuläret.

Anmälningskanalen är endast avsedd för Museiverkets nuvarande eller tidigare anställda och intressegrupper. Andra medborgarna kan anmäla misstänk på missbruk i myndigheternas förvaltning till justitiekanslersämbetet.

EU-direktiv som bakgrund

Lanseringen av kanalen grundar sig på EU:s direktiv om visselblåsning ((EU) 2019/1937), som kräver att organisationer inom den privata och offentliga sektorn med minst 50 anställda har en intern visselblåsningskanal där människor på ett säkert sätt kan anmäla misstänkta missbruk. Den nationella lagen om visselblåsning (1171/2022), som grundar sig på direktivet, har trätt i kraft den 1 januari 2023 och definierar omfattningen av skyddet för visselblåsare.

Ytterligare information:

Roni Roihankorpi
jurist
roni.roihankorpi@museovirasto.fi
tfn. 0295 33 6057

Ytterligare information och anvisningar om hur man lämnar in en anmälning