Hoyrykoneen pilli museovirasto
Visselpipa av mässing, troligen från en ångmaskin. Samlingar från Finlands nationalmuseum.

Anmälningskanalen för missbruk

Via anmälningskanalen kan Museiverkets anställda, intressegrupper och samarbetspartner säkert anmäla misstankar om missbruk.

Vi har förbundit oss att agera ansvarsfullt i alla situationer och följer noggranna interna kontroll- och verksamhetsprinciper. Om du ändå upptäcker missförhållanden i vår verksamhet uppmuntrar vi dig att berätta om dem för oss. Inga konkreta bevis behövs i anmälningsskedet. Det räcker att du har en grundad anledning att tro att din misstanke är riktig.

Anmälningarna behandlas konfidentiellt

Vi behandlar alla anmälningar med i akttagande av principerna för god förvaltning, konfidentiellt och i enlighet med god dataskyddspraxis. Vi avslöjar inte anmälarens personuppgifter för den som anmälan om missbruk gäller eller för personer utanför utredningen. En liten, utnämnd grupp tar emot och undersöker anmälningar vid Museiverket.

Anmälaren får skydd enligt lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser (1171/2022, visselblåsarlagen) när missbruk har upptäckts i samband med arbetet och när anmälan gäller till exempel offentliga upphandlingar, dataskydd eller beviljande av statsunderstöd.

Visselblåsarlagen förbjuder motåtgärder mot anmälaren. Arbetsgivaren kan till exempel inte försämra anmälarens anställningsvillkor, avsluta anmälarens anställningsförhållande eller permittera anmälaren med anledning av anmälan.

Andra typer av anmälningar om missbruk undersöks i enlighet med andra tillämpliga lagar och principerna för god förvaltning och anmälaren skyddas på bästa möjliga sätt.

Så här gör du en anmälan om missbruk

Läs de bifogade anvisningarna innan du gör anmälan. Om du är anställd vid Museiverket, se de separata anvisningarna på Museiverket intranätet.

I anvisningen ges närmare information om hur anmälan görs, hur den behandlas och undersöks vid Museiverket, hur man kommunicerar med anmälaren och vad som händer efter utredningen. Bekanta dig också med behandlingen av anmälningar och lagstiftningen som påverkar anmälarens skydd.

Anmäla om missbruk (pdf)

Gör alltid anmälan via e-postadress ilmoittajansuojelu@museovirasto.fi i första hand.

Om du ändå har grundad anledning att tro att Museiverket inte har vidtagit åtgärder inom utsatt tid eller att överträdelsen inte kan åtgärdas effektivt eller att du upplever att du kan bli föremål för motåtgärder med anledning av anmälan, kan du anmäla missbruk som upptäckts i samband med arbetet enligt visselblåsarlagen till justitiekanslersämbetets centraliserade anmälningskanal.

Övriga kontakter och respons

Andra anmälningar än anmälningar om missbruk, såsom kundrespons, begäran om omprövning, utvecklingsförslag osv. ska lämnas in via sina egna kanaler.

Kundrespons om Museiverkets tjänster eller personalens agerande ska skickas via responsformuläret.

Begäran om uppgifter i Museiverkets handlingar enligt offentlighetslagen eller dataskyddsförordningen riktas till registratorskontoret: kirjaamo@museovirasto.fi.

Mer information om visselblåsarskydd finns med mera på justitiekanslersämbetets webbplats.

Museoviraston väärinkäytösilmoitusten sähköposti ilmoittajansuojelu@museovirasto.fi ei ole toiminut oikein. Vika on nyt korjattu.

Jos on lähettänyt tai yrittänyt lähettää väärinkäytösilmoituksen tai muun yhteydenoton ilmoittajansuojelu@museovirasto.fi-osoitteen kautta aikavälillä 29.3.2023 – 19.3.2024, tulisi kyseinen ilmoitus tai yhteydenotto lähettää uudestaan samaan osoitteeseen, mikäli asia on edelleen ajankohtainen.