Salo Latokartanonkoski mj reki 1000001613 Kuva M web
Ruinerna av en kvarn i Latokartanoforsen i Kisko å. Kulturarvet i strömmande vatten har inte inventerats systematiskt. Information behövs bland annat för fiskeriekonomiska restaureringar. Foto: Maija Matikka, Museiverket.

Handlingsplanen för det vattenanknutna kulturarvet 2021–2025 har publicerats

Museiverkets Handlingsplan för det vattenanknutna kulturarvet 2021–2025 ”Styrka ur vattenarvet” är färdig. I handlingsplanen presenteras totalt 120 rekommendationer, vars syfte är att i synnerhet förbättra tillgången till information om det blå kulturarvet. Förhoppningen är att aktörer som är intresserade av det vattenanknutna kulturarvet ska delta i genomförandet av planen.

Museiverkets publikation Styrka ur vattenarvet – Handlingsplan för det vattenanknutna kulturarvet 2021–2025 blev färdig i december 2021 och beskriver Museiverkets mål för identifieringen, definitionen och skyddet samt en hållbar användning av det mångsidiga vattenanknutna kulturarvet. Ämbetsverket önskar att såväl myndighets- och expertaktörer inom kulturarvsområdet och miljösektorn som andra aktörer som är intresserade av det vattenanknutna kulturarvet ska delta i genomförandet av handlingsplanen. Endast genom att arbeta tillsammans kan vi nå de många olika slags vattenanknutna kulturarven samt diskutera om bland annat definitionen av dem och frågor om likvärdighet i anknytning till dem.

Planen definierar och beskriver mål, bakgrunder och rekommendationer i anknytning till produktion, förvaltning och förmedling av kunskap om kulturmiljöer vid vatten, skydd av kulturmiljöer, forskning, restaurerings- och vårdbidrag, kulturmiljö- och kulturarvspolitik, beredning av lagstiftning och bedömning av dess funktion, internationella avtal, handledning och rådgivning inom arbetsområdet, samarbete, museisamlingar och utökande av dem samt kommunikation.

I handlingsplanen presenteras totalt 120 rekommendationer. Därtill presenteras 16 fokusområden, varav elva samordnas av Museiverkets avdelning för kulturmiljötjänster och fem av Finlands sjöhistoriska museum. Ämnen som behandlas är bland annat lägesbilden över kulturarvet i strömmande vattnen, FN:s årtionde för havsforskning 2021–2030, marinarkeologins historia, vrak ur den svenska flottan vid Sveaborg, restaureringen av fyrskeppet Kemi, förnyandet av huvudutställningen på Finlands sjöhistoriska museum, tryggandet av bevarandet av inspektionsfartyget S/S Saimaa och utvecklingen av ekologiska konserveringsmetoder för vattendränkta material.

Målet med handlingsplanen är att i första hand öka tillgången till information om det ”blå” kulturarvet. Denna information behövs för bland annat markanvändningen, havsplaneringen, restaureringen av strömmande vatten, museiutställningar samt en hållbar kulturarvsturism och hållbar rekreation.

Museiverket tackar alla aktörer som deltagit i beredningen av handlingsplanen och bjuder in alla som är intresserade av det vattenanknutna kulturarvet att delta i genomförandet av målen för planen.

Pärm till Handlingsplanen för det vattenanknutna kulturarvet

Mer information

Sallamaria Tikkanen, avdelningen för kulturmiljötjänster, Museiverket, sallamaria.tikkanen@museovirasto.fi, tfn 0295 33 6312

Maija Matikka, avdelningen för kulturmiljötjänster, Museiverket, maija.matikka@museovirasto.fi, tfn 0295 33 6284

Timo Kunttu, Finlands nationalmuseum, Museiverket, timo.kunttu@kansallismuseo.fi, tfn 0295 33 6488