Saimaan Kanava Hk19731119 B 101. Objektinumero: Hk19731119
Båt i Saima kanal. Foto: Aarne Pietinen, Historiska bildsamlingarna, Museiverket

Museiverket delade ut statsunderstöd till sammanslutningars projekt kring kulturarvet och kulturmiljön

, ,

Bidragen till sammanslutningars kulturarvsverksamhet förstärker deras delaktighet i kulturarvet. Totalt beviljades 79 150 euro i bidrag till tio olika medborgarorganisationer och sammanslutningar. Museiverkets bidrag är nödvändigt för många projekt.

Det årliga bidraget delades nu ut för elfte gången. Det kom in sammanlagt 40 bidragsansökningar och den totala summan av sökta bidrag var 357 784 euro. Det genomsnittliga bidragsbeloppet uppgick till 7 915 euro. Museiverket beviljade bidrag särskilt till projekt där man strävade efter att få olika slags sammanslutningar att delta i genomförandet av projektet och att mångsidigt informera om projektresultaten, samt där man byggde nya slags samarbetsformer.

”I bidragen för år 2021 framhävdes ett mångsidigt och flerdimensionellt kulturarbete som stärker sammanslutningarna. Utan Museiverkets stöd skulle många av projekten inte genomföras”, berättar specialexpert Eija Liukkonen från Museiverket.

Målet med bidragen för kulturarvsarbete är att främja socialt, ekologiskt, ekonomiskt och kulturellt hållbart kulturarvsarbete. De projekt som understöds kan innehålla lagring, dokumentation och förmedling av information och kunskaper samt åtgärder som ökar sammanslutningars möjligheter att delta och livskraften i kulturarvet. Bidrag kan beviljas medborgarorganisationer och andra sammanslutningar med rättshandlingsförmåga.

Mer information om utdelning av bidrag:

specialexpert Risto Hakomäki, tfn 0295 33 6385, risto.hakomaki@museovirasto.fi specialexpert Eija Liukkonen, tfn. 0295 33 6009, eija.liukkonen@museovirasto.fi

Mer information om projekten som beviljats bidrag fås av sammanslutningarna och medborgarorganisationerna.

Mer information om bidraget

Ad Astra i Helsingfors rf 23 500 euro till projektet Digisagor på fem språk och festkalender.

Pohjoismaiden Rautatieseura, Suomen osasto r.y. 4 800 euro till projektet Asemapuistojen tutkiminen, dokumentointi ja kunnostuksen suunnittelu.

Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry 5 000 euro till projektet Uskontojen, kulttuurien ja kulttuuriperinteiden opas.

Paimion Sähkömuseosäätiö sr 4 800 euro till projektet Leikkispitte – paimiolaisen leikkiperinteen dokumentointi ja elävöittäminen.

Krigshistoriska Föreningen i Västnyland rf 6 000 euro till projektet Förmedling av information; Hangöfronten 1941, 80 år sedan striderna.

Pro Karhusaari ry 6 000 euro till projektet Aineettoman kulttuuriperinnön dokumentointi ja välittäminen.

Karjalan Liitto 12 250 euro till projektet Karjalaan liittyvän digiaineiston kartoitus – esiselvitys karjalaisen verkkoarkisto- ja digimuseo.

Kolarin Vasittu Luuta ry 2 300 euro till grundandet av Kolarin Sieppijärven kylän Ylisenvaaran maisema- ja kulttuuripolku.

Pro Manillasäätiö 6 500 euro till projektet Pro Manillasäätiö Manillan tehdasmiljöön historiaa ja nykypäivää käsittelevän kirjan ja tutkimusaineiston julkaiseminen.

Saimaan Purjehdusmuseoyhdistys ry 8 000 euro till projektet Saimaan laivatyö.