Herokuva Oppilaita koulun pihalla 1965 2000px. Objektinumero: HK19880107B:26
Eleverna på skolgården i en okänd skola 1965. Historiska bildsamlingarna, Museiverket.

Webbplatsen om Byggd välfärd ger bakgrundsfakta om hur det finländska välfärdssamhället har byggts

,

Museiverkets nya webbplats om Byggd välfärd sammanställer information och forskning om det byggda kulturarvet i välfärdsfinland. Experternas texter skapar en helhetsbild av fenomenen som har format vårt samhälle som hjälper oss att värdera och uppskatta vår alldagliga miljö.

Största delen av byggnadsbeståndet i Finland härstammar från slutet av 1900-talet då landet urbaniserades och det byggdes ett stort antal bostadsområden, läroanstalter och olika välfärdstjänster. Det gemensamma samhälleliga målet var att garantera jämlika möjligheter till utbildning, hälsovård och kulturtjänster till alla. Byggande och välfärd sammankopplades: utbildning, förväntad livslängd och jämlikhet ökade.

Projektet om byggd välfärd har sammanställt information om denna tidsperiod och om dess byggda miljö samt god praxis om inventeringar, utredningar och renoveringsprojekt. Resultatet av projektet har publicerats som webbpublikation på adressen www.rakennettuhyvinvointi.fi

Temadelarnas författare består av totalt 50 experter som är förtrogna med sitt ämne. I sina artiklar och utredningar erbjuder de forskad information om byggandets olika delområden under tidsperioden på olika håll i Finland. Artiklarnas källor vägleder oss till mer information. Forskningsinformationen ger beredskap för en aktuell samhällelig diskussion och beslutsfattande för museifältet, medborgare och beslutsfattare.

Den alldagliga miljön förändras – hur ska vi bevara och skydda den?

Ämnet på webbplatsen om Byggd välfärd är för alla bekanta och alldagliga områden, byggnader och vyer: skolor, bibliotek, idrottsplatser, teatrar, kyrkor och sjukhus. Alla dessa miljöer är i nuläget föremål för förändring.

”Vid sidan av värdena, arkitekturen och byggnadstekniken för den byggda miljön är det även viktigt att överväga miljöernas samhälleliga betydelse. Hur främjar byggnader och tjänster människornas och samhällenas välfärd och erfarenhet av uppskattning – oberonde av var och ens sociala bakgrund eller var hemorten finns?,” säger Museiverkets överarkitekt Sirkkaliisa Jetsonen som leder projektet.

Webbplatsen ger vägkost för att identifiera och bedöma dessa alldagliga miljöer samt stöder för sin del att de uppskattas, bevaras och används i framtiden. Att bevara, underhålla, renovera och använda det befintliga byggnadsbeståndet är en väsentlig del av hållbar utveckling.

”Av byggnadsbeståndet i Finland är 90 procent byggt efter 1940. Under tidsperioden 1945–1999 uppfördes en miljon nya byggnader. Att bevara, underhålla och använda det befintliga byggnadsbeståndet är en viktig del av målen för hållbar utveckling,” påpekar specialforskare Juhana Lahti från Museiverket.

Mer information:

Överarkitekt Sirkkaliisa Jetsonen
sirkkaliisa.jetsonen@museovirasto.fi, 0295 33 6274

Specialforskare Juhana Lahti
juhana.lahti@museovirasto.fi, 0295 33 6069

www.rakennettuhyvinvointi.fi