Kuva1
Gemensam sökning i Mouhijärvi 28.4.2018. Foto: Marianna Niukkanen, Museiverket.

Amatörer är en viktig hjälp i arkeologisk undersökning

Amatörarkeologer är en viktig hjälp i undersökning av det förflutna. På Museiverkets webbplats finns omfattande anvisningar och genom att agera enligt dem bevaras vårt gemensamma kulturarv och man får så mycket information som möjligt om fynden. En noggrannare forskning av fyndplatserna bör överlåtas till Museiverket eller till arkeologerna i det regionala ansvarsmuseet.

Under det senaste årtiondet har medborgarfynden, det vill säga arkeologiska fynd av privatpersoner ökat betydligt. I anmälningstjänsten Ilppari som öppnades för två år sedan har det redan kommit över 10 000 föremålsfynd. Bakgrunden till ökningen är en aktiv växande grupp av människor som har metalletning som hobby. Metalletarnas fynd öppnar nya möjligheter att granska det förflutna ur många olika synvinklar såsom föremåls-, områdes- och tidsperiodspecifikt. Förutom metalletning har det redan tidigare varit populärt att leta efter fornminnen från stenåldern. Tack vare informationen som amatörerna samlat har bilden av vårt lands förflutna preciserats och också förändrats när fynd och information har samlats från nya områden och platser.

Medborgarvetenskap är både att samla information tillsammans och öka delaktigheten mellan amatörer och Museiverket och museerna. Genom samarbete med arkeologamatörer och yrkesfolk kan man kombinerna bådas styrkor och producera högklassigt undersökningsmaterial.

Medborgarvetenskapen ökar möjligheterna för arkeologamatörer att samla forskningsmaterial tillsammans och i växelverkan med Museiverket och museerna. Genom samarbete med arkeologamatörer och yrkesfolk kan man kombinerna de olika parternas styrkor och producera högklassigt undersökningsmaterial.

Museiverket strävar efter att öppet dela information om fynden, eftersom kulturarvet är en gemensam egendom. De digitala verktygen såsom anmälningstjänsten Ilppari, Löytösampo som presenterar medborgarfynd och webbplatsen museovirasto.finna.fi som presenterar arkeologiska samlingar gör det möjligt att samla och dela information enkelt, täckande och i enhetlig form. De digitala tjänsterna ger även bättre möjligheter att samla information. I synnerhet genom Ilppari får vi förstahandsinformation av hittaren, som är viktigt i arkeologin.

I ett land som omges av fornminnen finns det mycket information som är viktig för arkeologer, det vill säga föremålets kontext. När man rör marken förstörs all ursprunglig och tillgänglig information om man inte kan agera rätt. Därför ska man låta arkeologer sköta undersökningen som har noggranna vetenskapliga undersökningsmetoder. Att gräva i marken förstör även möjligheterna att ta prov och göra olika analysundersökningar för att eventuellt kunna utreda saker som inte framkommer enbart av ett föremål. När föremålen har tagits till vara på ett säkert sätt är möjligheterna också de bästa för att konservera och bevara dem i fortsättningen.

Den säkraste lösningen är alltid att låta föremålet ligga kvar.

För att stöda hobbyn och underlätta samarbetet har vi sammanställt ett omfattande paket med anvisningar på vår webbplats. Här finns svar på de vanligaste frågorna. Du får noggrannare anvisningar genom länktipsen i slutet.

Vad ska jag göra om jag hittar ett fornfynd?

En bra allmän anvisning när du hittar ett föremål som verkar vara speciellt gammalt är att sluta gräva och låta föremålet ligga kvar i marken. Det här gäller speciellt när föremålet finns i oluckrad mark (t.ex. i skogen) eller mycket djupt i marken. I dessa situationer får man ofta en känsla av att grävande kan orsaka skada på fyndplatsen eller föremålet. Ta ett foto av fyndet i marken och skicka det med positionsinformation i Ilppari (www.ilppari.fi) för att låta experter bedöma fyndet.

Ifall du redan har hunnit ta upp föremålet från marken ska du inte begrava det på nytt, utan följa anvisningarna i nästa stycke om hantering och anmälning.

Ifall föremålet däremot finns i redan luckrad jord, exempelvis på en plöjd åker, så får du ta vara på det. Det förekommer många sådana fynd och sammanhanget till den ursprungliga miljön har sannolikt redan brutits. Rengör inte föremålet eller behandla det med olja eller andra ämnen. All extra behandling kan förstöra värdefull information såsom textilfibrer som sitter fast i smycken och skada föremålet från att bevaras. Gör anmälan i Ilppari och ange information om fyndplatsen så noggrant som möjligt. Du anvisas eventellt att skicka föremålet för att undersökas. Postningen är gratis för dig. Ifall det finns flera av föremålen i den luckrade marken räcker det om du tar upp ett av fynden på platsen. På det viset undviker du övergrävande, att skada fyndplatsen och att information försvinner. Ange bilder och information i Ilppari över alla föremålen, men lämna kvar dem på sina platser för att vänta på ytterligare undersökningar.

Hur ska jag göra om jag inte är säker på föremålets ålder?

Enligt lagen om fornminnen ska alla sådana fornfynd anmälas till Museiverket som är 100 år eller äldre, alltså från tiden före 1920-talet. Du kan anmäla ett intressant fynd i Ilppari som du känner kan vara mycket gammalt eller annars betydelsefullt. Anmälningarnas handläggare bedömer om det finns behov av fortsatta undersökningar.

Hur vet jag om det finns ett forminne på platsen eller en fyndplats?

Kontrollera om det finns ett känt fornminne på platsen eller om man redan tidigare har hittat fornfynd på platsen. Uppgifterna finns i fornminnesregistret. Kulturmiljöns tjänsteportal (www.kyppi.fi)

Man ska inte leta eller gräva i jordmånen på kända fornminnesplatser och i närheten av dem. Museiverkets och de regionala ansvarsmuseernas arkeologer svarar för fortsatta undersökningar på kända platser. Undersökning av kända platser förutsätter alltid undersökningstillstånd av Museiverket och tillstånd beviljas endast för undersökning som görs under handledning av en kompetent arkeolog.

På webbplatsen kyppi.fi hittar du information om kända arkeologiska platser, undersökningsrapporter över gjorda arkeologiska undersökningar och huvudförteckning över arkeologiska samlingar med grundläggande information om fynd som sparats i samlingarna.

Till vem och hur anmäler jag om saken?

Meddela fynden i första hand via Ilppari för att vi ska få noggrann positionsinformation om fyndet och informationen förmedlas till Museiverket och experterna i det regionala ansvarsmuseet. I Ilppari kan du även följa med behandlingen av ärendet.

Du kan även direkt kontakta arkeologerna i de regionala ansvarsmuseerna som ger rådgivning för att gå vidare. Vanligen finns de även närmare och når platsen snabbare än Museiverkets forskare. Regionala ansvarsmuseer och deras kontaktuppgifter.

Kom ihåg att dokumentera fyndplatsen, det vill säga att åskådliggöra och anteckna fyndplatsens detaljer så detaljerat som möjligt. Det finns aldrig för mycket bilder och positionsinformationen kan inte vara för noggrann.

Vad händer efter anmälan?

Fyndanmälningar som skickats via Ilppari behandlas i Museiverkets arkeologiska samlingar. Vi eftersträvar att reagera så snabbt som möjligt. Anmälaren får information om behandlingen av anmälan i Ilppari. Vid behandlingen bestäms om det är fråga om ett fornfynd, om fyndet ska levereras till samlingarna och om det ska fogas som en del i Finlands nationalmuseums samlingar.

En förhållandevis stor del av de anmälda fynden är sådana som hittaren får behålla efter anmälan. Fynd som returneras är vanligen yngre fynd från förra seklen som det redan finns ett täckande urval av i samlingarna (med beaktande av regional och tidsenlig betydelse). För sådana fynd räcker det med anmälningsinformationen till Museiverket (bl.a. beskrivning av fyndet, positionsinformation och bilder) som sparas i arkivet.

Alla förhistoriska och medeltida fynd fogas till de arkeologiska samlingarna. De mest typiska fynden från förhistorisk tid vid metalletning är från den senare järnåldern, det vill säga fynd från vikingatåg och korståg.

Ifall fyndet tas till samlingarna kan hittaren om hen vill donera fyndet eller be om en inlösningsersättning.

Kommer det arkeologiska utgrävningar till min fyndplats? Kan jag delta?

Museiverkets eller det regionala ansvarsmuseets arkeolog strävar efter att granska fyndplatser och bedöma om fyndet möjligen hänför sig till ett från tidigare okänt fast fornminne, såsom en grav eller en boplats. Arkeologen kontaktar hittaren innan besöket i terrängen.

Ibland kan man göra provundersökningar i mindre skala för att bestämma fyndplatsens karaktär och omfattningen av ett eventuellt fornminne. I vissa fall görs arkeologiska utgrävningar på platsen där man undersöker objektet eller en del av det, till exempel om det föreligger fara för att fyndhelheten ska förstöras eller det ska byggas på platsen.

Det är vanligen Museiverkets provutgrävningsgrupp som svarar för utgrävningsundersökningen. Tidtabellen för undersökningarna beror på hur brådskande åtgärderna är och gruppens övriga arbetsprogram. Hittaren erbjuds ofta möjlighet att bekanta sig med utgrävningarna eller bistå vid dem. Givevits håller vi även markägaren informerad. Undersökningarna görs som tjänstearbete och medför inte kostnader för hittaren eller markägaren.

Varför undersöker inte Museiverket alla fyndplatser?

Det primära målet i lagen om fornminnen är att skydda: ”Fasta fornlämningar är fredade som minnen av Finlands tidigare bebyggelse och historia.”

Vi påbörjar undersökningar endast om det föreligger fara för att objektet och dess information ska förstöras eller om det finns en grundad frågeställning för undersökningar och tillräckligt goda resurser. Det är inte ens ett mål att undersöka alla objekt.

Undersökningsmetoderna utvecklas dessutom hela tiden och i framtiden kan vi kanske få ut mera information av objekten. Informationen bevaras bäst i det ”underjordiska arkivet” så det lönar sig inte nödvändigtvis att undersöka alla objekt genast.

Var får jag information om resultaten från utgrävningar?

Av alla arkeologiska fältundersökningar blir en undersökningsrapport i regel färdig inom cirka ett år och kan laddas ner från tjänsten Museoviraston asiat (asiat.museovirasto.fi) Museoviraston asiat | Haku