Narpion kirkkotallit
Närpes kyrkstallar. Foto: Harri Metsälä, Museiverket 2021

Ansökningstiden för bidrag för byggnadsrestaurering och vård av fornlämningsområden har börjat

, ,

Museiverket utlyser bidrag för 2022 att sökas för restaurering av byggnader och kulturmiljöobjekt samt vård av fornlämningsområden. Ansökningstiden för bidragen är 15.10.2021 kl. 9.00 – 30.11.2021 kl. 15.00. Bidrag ansöks genom e-tjänsten för statsbidrag på undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde.

Restaurering av byggnader och kulturmiljöobjekt

Objekt för vilka bidrag kan beviljas kan vara byggnader, konstruktioner, byggnadsgrupper eller bebyggda områden som är av betydelse med avseende på byggnadshistoria, byggnadskonst, byggnadsteknik eller särskilda miljövärden, eller med avseende på en byggnads användning eller händelser som är förknippade med den. Utöver enskilda byggnader kan objekt som understöds därmed vara t.ex. historiska trädgårdar och parker med sina byggnader, begravningsplatser med sina minnesmärken samt andra världskrigets försvarsutrustningar.

Målet med bidraget är att bevara den värdefulla bebyggda kulturmiljön som en del av det nationella kulturarvet samt stödja bevarandet av arbetsmetoder inom byggnadsrestaurering. Restaureringsbidrag kan beviljas till objektets ägare för objekt som skyddas genom lagen om skyddande av byggnadsarvet eller för på andra sätt betydelsefulla objekt vars restaurering kräver särskild expertis och kunskap om kultur- eller byggnadshistorian.

Ansökan ska innehålla uppgifter om den sökande och objektet samt projektet för vilket bidrag ansöks med tillhörande bakgrundsuppgifter. En central del av ansökan är en projektplan, som ska basera sig på noggrann kunskap eller utredning av objektets historia, värden och nutida tillstånd. En detaljerad och väl argumenterad plan är en nödvändig del av ansökan, eftersom projektet bedöms enbart på grund av de uppgifter som framvisats i ansökan.

Museiverket bedömer ansökningarna i samarbete med de regionala ansvarsmuseerna. Utöver objektets kulturhistoriska värde iakttas kvaliteten på projektets förberedande och planering. Därtill iakttas projektets direkta och indirekta verkningar med hänsyn till sparande restaurering samt hållbar användning och skötsel.

Mer information

Restaureringsbidrag för byggnader och kulturmiljöobjekt
entistamisavustus@museovirasto.fi

Vård av fornlämningsområden

Bidrag för vård av fornlämningsområden beviljas för vård av fasta fornlämningar med den tillhörande omgivningen som är fredade enligt lagen om fornminnen. År 2022 riktas bidrag främst till landskapsvård. Bidrag kan sökas av privatpersoner eller samfund.

Syftet med bidragen för vård av fornlämningsområdet är att främja bevarandet och identifieringen av fasta fornlämningar genom att stöda områdenas landskapsvård och markeringen av objekten.

Mer information

Understöd för vård av fornlämningsområden
mjhoitoavustus@museovirasto.fi