Hoyrykoneen pilli museovirasto
Messinkinen pilli ilmeisesti höyrykoneesta. Suomen kansallismuseon kokoelmat.

Museovirasto avasi ilmoituskanavan väärinkäytösepäilyille

Museovirasto on avannut kanavan, jossa nykyiset ja entiset työntekijät sekä erilaiset sidosryhmät voivat luottamuksellisesti ilmoittaa työnsä yhteydessä havaitsemistaan tai epäilemistään väärinkäytöksistä. Kanava antaa mahdollisuuden kehittää Museoviraston toimintaa vastuullisemmaksi ja ylläpitää hyvää hallintoa.

Tehokkaimmatkaan sisäisen valvonnan toimet eivät aina pysty estämään kaikkia mahdollisia epäkohtia. Arkaluontoisten asioiden esille tuominen voi myös mietityttää ja tuntua hankalalta. Uuden ilmoituskanavan tarkoitus on madaltaa ilmoittamisen kynnystä ja rohkaista tuomaan epäkohtia esille. Museovirastolle on tärkeää, että epäkohtiin pystytään puuttumaan ja toiminnan vastuullisuutta voidaan parantaa.

Ilmoituskanava on turvallinen ja luottamuksellinen. Ilmoitukset tehdään omalla nimellä, ja ilmoittajaa suojellaan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Kannustamme kaikkia työntekijöitämme ja yhteistyökumppaneitamme ilmoittamaan mahdollisista väärinkäytösepäilyistä. Suhtaudumme vakavasti kaikkiin ilmoituksiin ja käsittelemme ne lainsäädännön määräämällä tavalla.

Ilmoittaminen ja käsittely

Ilmoitus tehdään ensisijaisesti sähköpostiosoitteeseen ilmoittajansuojelu@museovirasto.fi ilmoittajan omien yhteystietojen kanssa. Tarkemmat ohjeet löytyvät Väärinkäytösilmoitus-sivulta. Mitä yksityiskohtaisempi ilmoitus on, sitä paremmin väärinkäytösepäilyä pystytään tutkimaan.

Ilmoittajalle lähetetään vastaanottokuittaus seitsemän päivän sisällä ilmoituksen jättämisestä. Tämän jälkeen Museovirastoon perustettu riippumaton käsittelyryhmä käsittelee ilmoituksen ja selvittää mahdollista väärinkäytöstapausta ja ilmoituksen aiheellisuutta. Ilmoittajalle lähetetään kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottokuittauksesta vastaus toimenpiteistä, joita ilmoituksen perusteella on toteutettu tai aiotaan toteuttaa sekä kyseisten jatkotoimien valinnan perusteet.

Asiakaspalaute eri kanavaan

Asiakaspalautteet Museoviraston palveluista annetaan palautelomakkeen kautta.

Ilmoituskanava on tarkoitettu vain Museoviraston nykyisille tai entisille työntekijöille sekä sidosryhmille. Muut kansalaiset voivat tehdä ilmoituksia viranomaisiin kohdistuvista väärinkäytösepäilyistä Oikeuskanslerinvirastolle.

Taustalla EU-direktiivi

Kanavan käyttöönotto perustuu Euroopan unionin Whistleblowing-direktiiviin (EU) 2019/1937), joka edellyttää, että vähintään 50 työntekijän yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioissa on sisäinen ilmoituskanava, jossa voi turvallisesti ilmoittaa väärinkäytösepäilyistä. Direktiiviin perustuva kansallinen ilmoittajansuojelulaki (1171/2022) on astunut voimaan 1.1.2023, ja siinä on määritelty ilmoittajan suojelun soveltamisalat.

Lisätiedot:

Roni Roihankorpi
lakimies
roni.roihankorpi@museovirasto.fi
p. 0295 33 6057

Lisätietoja ja ohjeet ilmoituksen tekemiseen