Museo Leikki innovatiiviset
Museo Leikin hankkeessa eri osa-alueita yhdistävänä liimana ja inspiraation lähteenä toimivat kestävän leikin periaatteet. Museon vuoden teemoihin kuuluvaa kestävää leikkiä on käsitelty Mannerheimin Lastensuojeluliiton Leikkipäiväverkostossa. Kuva: Pekka Elomaa / Museo Leikki

Museovirastolta liki puoli miljoonaa euroa avustuksina museoille toiminnan kehittämiseen ja yhteisöllisyyttä vahvistaviin hankkeisiin

,

Museoviraston jakamaa museoiden innovatiivisten hankkeiden avustusta myönnettiin päätoimisesti ja ammatillisesti hoidettujen museoiden hankkeille yhteensä 444 000 euroa. Avustuksen saaneissa 15 hankkeessa museot muun muassa tuottavat uusia toimintamalleja ja palvelukonsepteja, lisäävät osallisuutta sekä edistävät kestävän kehityksen teemoja.

Avustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä 38, ja haettu summa oli yhteensä yli 1 200 000 euroa. Avustusta myönnettiin 15 hankkeelle. Keskimäärin avustuksen suuruus oli 29 600 euroa.  

”Innovatiivisilla avustuksilla voidaan tukea ja kannustaa museoita panostamaan asiakas- ja yleisölähtöisien toiminta- ja palvelumallien kehittämiseen niin, että se hyödyttää myös muuta museokenttää ja kasvavien hyvinvointivaikutusten kautta laajemmin ihan koko yhteiskuntaa”, Museoviraston pääjohtaja Tiina Merisalo kommentoi avustusten vaikuttavuutta.

Uusia toimintamalleja, palveluita ja kohderyhmiä

Avustusta haettiin erityisen paljon museo- ja palvelukonseptien sekä toimintamallien kehittämishankkeille. Esimerkiksi Forum Marinumissa avustuksella luodaan kokonaiskonsepti, joka toimii työkaluna museon ohjelmiston, palvelujen ja tilojen uudistamiselle. Satakunnan museossa kehitetään malli, jossa museopalveluita viedään alueen kuntiin. Museon tavoitteena on tukea yhteisöjä maakunnan alueella käyttämään ja hyödyntämään omaa kulttuuriperintöään.

Hankkeissa kehitettävien museopalveluiden kohderyhminä ovat muun muassa monikulttuurisista taustoista tulevat asiakkaat, nuoret, neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavat henkilöt ja seniorit. Esimerkiksi Lahden kaupunginmuseon hankkeessa seniori-ikäisille tuotetaan liikuntaa ja kulttuuriperintöä yhdistäviä palveluita. Vantaan kaupunginmuseossa halutaan lisätä eri kieli- ja kulttuuritaustoista tulevien kaupunkilaisten osallisuutta luomalla toimintamalli, jonka avulla monikulttuurinen yhteiskehittäminen tuodaan osaksi museoarkea.  

Kestävää leikkiä ja perheoppimista ilon kautta

Espoossa sijaitseva Museo Leikki aikoo tehostaa YK:n agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteita omassa toiminnassaan. Kestävä leikki museossa -hankkeessa tavoitellaan kestävän kehityksen mukaisten teemojen juurruttamista osaksi museon jokapäiväisiä arjen tekoja ja valintoja sekä yleisötyötä. Hanke jakautuu kolmeen osaan: museon hiilijalanjäljen mittaamiseen, leikin asiantuntijuuden vahvistamiseen ja ympäristökasvatukseen.

“Pääsemme Museo Leikissä tällä avustuksella toteuttamaan hanketta, jonka kantava teema, kestävyys, on tunnistettu yhteiskunnassamme ja myös museoalalla tärkeäksi painopistealueeksi. Mikä voisi olla tärkeämpää kuin kestävä tulevaisuus ja leikki”, museonjohtaja Johanna Rassi kommentoi avustuksen merkitystä.

Kohti vieraita satamia – museo iloa ja ymmärrystä tukemassa -hankkeessa Rauman merimuseo suunnittelee ja toteuttaa hankerahoituksen avulla uuden perheille tarkoitetun oppimisen mallin, jota voidaan hyödyntää myös muissa pienissä museoissa.

“Mallissa on tavoitteena luoda eri sukupolville mahdollisuuksia yhdessä tekemiseen, viihtymiseen ja oppimiseen museossa. Suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota neuropsykiatrisia piirteitä omaavien henkilöiden oppimisen tarpeisiin. Merenkulku on aina ollut kansainvälistä. Globaali kansalaiskasvatus sekä ilon ja empatian korostaminen ovat oppimismallin tärkeitä tavoitteita”, museonjohtaja Anna Meronen kertoo hankkeesta.

“Pienen museon on vaikea kehittää toimintaansa ilman erillistä rahoitusta”, Meronen lisää.

Museovirasto on jakanut innovatiivisten hankkeiden avustuksia museoille vuodesta 2001 lähtien. Valtionavustuksella tuetaan erityisesti kokeiluja ja uudenlaisia, innovatiivisia tapoja tehdä museotyötä. Tavoitteena on löytää uusia toimintamalleja ja kehittämismahdollisuuksia koko museokentän hyödynnettäväksi.