Kala ja poika
Kuva: Riku Ounaslehto

Tilastokortit esittelevät museoiden vuotta 2021

, ,

Vuotta varjosti koronapandemia, jonka vaikutukset museoiden toimintaan näkyvät edelleen selkeästi vuoden 2021 tilastoluvuissa. Museovirasto on julkaissut Museotilaston tietoja esitteleviä Tilastokortteja vuodesta 2017 lähtien. Tilastot kertovat laajasti ammatillisesti hoidettujen museoiden monipuolisesta toiminnasta.

Koronapandemian vaikutus näkyy selkeimmin museoiden käyntimäärissä, sillä yleisöjen määrää jouduttiin rajoittamaan ja museokohteita tilapäisesti sulkemaan voimassa olevien alueellisten rajoitusten mukaisesti, kertoo Museotilasto. Vuonna 2021 ammatillisesti hoidetuissa museoissa vierailtiin yhteensä lähes 4,4 miljoonaa kertaa. Koronapandemiaa edeltäneeseen vuoteen 2019 verrattuna museokäynnit ovat vähentyneet yli 3 miljoonalla käynnillä.

Museokäynnit
Museokäyntiluvut kasvoivat ennätyslukemiin vuonna 2019. Koronanpandemian vaikutus käyntilukuihin näkyy selvästi vuosina 2020 ja 2021. Graafi: Days Agency

Museokäynneissä elpymistä pääkaupunkiseudun ulkopuolella

Vuoteen 2020 verrattuna käyntien kokonaismäärä on pysynyt lähes samalla tasolla. Koronan vaikutukset näkyivät kuitenkin eri tavoilla eri puolilla Suomea. Uudellamaalla käyntien määrä väheni noin 29 % verrattuna edelliseen vuoteen, sillä keväällä 2021 pääkaupunkiseudulla museot olivat yleisöltä suljettuna useita kuukausia. Sen sijaan suurimmassa osassa maata museokäyntien määrissä oli havaittavissa elpymistä, vaikka vuoden 2019 luvuista jäätiin vielä kauas.

Museoiden monipuolinen kokoelmatyö

Ammatillisesti hoidettujen museoiden kokoelmiin sisältyi vuoden 2021 lopussa yhteensä noin 46 miljoonaa esinettä, taideteosta, luonnontieteellistä objektia tai näytettä, valokuvaa sekä audiovisuaalista tallennetta. Ammatillisesti hoidetut museot käyttivät kokoelmien kartuttamiseen vuoden 2021 aikaan yhteensä 6 173 530 euroa, mikä oli 2,2 % museoiden kaikista menoista. Museot jatkoivat kokoelmiensa digitointia ja avaamista verkossa. Kokoelmien avaamisella pyritään kulttuuriperintöaineistojen saavutettavuuteen, laajaan käyttöön ja avoimuuteen.

Vuoden 2021 aikana 48 % museoista teki nykydokumentointia. Nykydokumentoinnilla tarkoitetaan uuden aineiston keräämistä museokokoelmiin eri menetelmin, esimerkiksi valokuvaamalla ja haastattelemalla. Dokumentoinnin kohteena on usein jokin nykypäivän ilmiö.

Vuoden 2021 aikana museoiden kokoelmista lainattiin yhteensä 8 323 objektia muille museoille ja näyttelyjen järjestäjille kotimaahan ja ulkomaille. Museot lainasivat vuoden aikana omiin näyttelyihinsä yhteensä 13 340 objektia.

Vapaaehtoistyö museoissa
Vapaaehtoistyöntekijöiden työpanos lähes puolittui koronavuosina 2020 ja 2021. Graafi: Days Agency

Vapaaehtoistyötä koronan ehdoilla

Kokoontumisrajoitukset ja riskiryhmiin kuuluminen rajoittivat myös vuonna 2021 vapaaehtoisten osallistumista museotyöhön. Vaikka vapaaehtoistyötä tarjoavien museoiden ja vapaaehtoistyöntekijöiden määrä on pysynyt lähes samalla tasolla, vapaaehtoistyöntekijöiden työpanos väheni lähes puoleen koronavuosina 2020 ja 2021 verrattuna koronaa edeltäneeseen aikaan. Museotilaston mukaan vuonna 2021 vapaaehtoistoimintaa järjesti yhteensä 70 museota. Museokohtainen työpanos vaihteli muutamasta tunnista noin 4 128 tuntiin vuodessa.

Tilastokortit

Tilastokortit esittelevät kootusti vuoden 2021 Museotilaston lukuja. Tilastokortit on julkaistu suomeksi ja ruotsiksi. Lisäksi tilastoluvuista on koottu englanninkielinen tiivistelmä. Tilastokorttien kuvituksesta vastasi Riku Ounaslehto ja taitosta Days Agency.

Museoiden menot
Museoiden menoista suurin osa muodostuu palkkaus- ja kiinteistömenoista. Vuonna 2021 nämä kiinteät kulut kattoivat 76,4 % kaikista menoista. Graafi: Days AgencyVuoden 2021 Tilastokortit:

Tilastokortti 1/2021: Suomen museot 2021

Tilastokortti 2/2021: Museokäynnit vuonna 2021

Tilastokortti 3/2021: Museoiden talous 2021

Tilastokortti 4/2021: Museoiden henkilökunta 2021

Tilastokortti 5/2021: Museoiden yleisöpalvelut 2021

Tilastokortti 6/2021: Museoiden kokoelmat 2021

Statistics card 7/2021: Finnish museums 2021: Facts and Figures

Kaikki tilastokortit on julkaistu Museotilastot.fi-verkkosivuilla.

Museotilasto


Vuoden 2021 Tilastokorttien lisäksi Museotilasto-verkkopalvelusta voi hakea tilastotietoa Suomen päätoimisesti ja ammatillisesti hoidettujen museoiden toiminnasta, taloudesta ja henkilöstöstä. Lisäksi verkkopalvelusta löytyvät tilastojulkaisut vuosilta 2007–2015, Tilastokortit vuosilta 2016–2021 sekä CC BY 4.0 -lisenssillä julkaistut taulukot vuosilta 2007–2021.

Museoviraston vuosittain kokoama Museotilasto
perustuu museoiden tilastokyselyn kautta antamiin vastauksiin, ja sen tavoitteena on antaa mahdollisimman luotettava yleiskuva maamme ammatillisesta museotoiminnasta. Vuoden 2021 tilastokysely lähetettiin 151 ammatillisesti hoidetulle museolle, joista lähes kaikki vastasivat tilastokyselyyn ainakin osittain.

Museovirasto julkaisee loppuvuodesta tilaston, joka käsittelee ei-ammatillisesti hoidettujen museoiden toimintaa vuonna 2021.