Kristiina Astuvansalmi Yleiskuva Helena Taskinen D47511
Hällmålningarna i Astuvansalmi. Fotograf: Helena Taskinen, Museiverket

Arkeologiska objekt av riksintresse VARK

I Museiverkets projekt fastställs de viktigaste arkeologiska objekten i Fastlandsfinland. Projektet slutförs 2023.

Avsikten är att åstadkomma en förteckning som statsrådet kan godkänna för inventering enligt de riksomfattande målen för områdesanvändningen i markanvändnings- och bygglagen.

Objekten ska beaktas som utgångspunkt för planeringen av områdesanvändningen.

Målet är en sammanställning som ger en så bra övergripande bild som möjligt av fornåldern i Finland (exklusive landskapet Åland).

Bedömningen och valen görs utifrån uppgifterna i formlämningsregistret. Undersökningar i terrängen har utförts om uppgifterna om objektet har föråldrats eller i övrigt är inexakta.

Projektet genomförs i samarbete med museerna med regionalt ansvar och Forststyrelsen. I styrgruppen medverkar även Kommunförbundet, Helsingfors universitet, Arkeologiska sällskapet i Finland samt undervisnings- och kulturministeriet och miljöministeriet.

VARK-objekten ger en tidsmässigt och regionalt omfattande bild av det arkeologiska kulturarvet i landet per fornlämningstyp. Vid bedömningen av objekt övervägs respektive objekts arkeologiska eller kulturhistoriska betydelse, det vill säga hur bra det manifesterar sin tids fenomen, processer och händelser.

I samband med bedömningen utreds även hur bra objektet har bevarats, dess forskningsmässiga värde och om objektet är särskilt typiskt eller sällsynt på regional eller riksomfattande nivå. Därutöver bedöms objektets arkeologiska mångformighet och arten av omgivningen och landskapet kring objektet.

Projektledare Teija Tiitinen, tfn 0295 33 6293, teija.tiitinen@museovirasto.fi

Intendent Teemu Mökkönen, tfn 0295 33 6203, teemu.mokkonen@museovirasto.fi

vark.hanke@museovirasto.fi