Arkeologiska objekt av riksintresse VARK

I Museiverkets treåriga projekt fastställs de viktigaste arkeologiska objekten i Fastlandsfinland. Projektet slutförs 2023.

Avsikten är att åstadkomma en förteckning som statsrådet kan godkänna för inventering enligt de riksomfattande målen för områdesanvändningen i markanvändnings- och bygglagen.

Objekten ska beaktas som utgångspunkt för planeringen av områdesanvändningen.

Målet är en sammanställning som ger en så bra övergripande bild som möjligt av fornåldern i Finland (exklusive landskapet Åland).

Bedömningen och valen görs utifrån uppgifterna i formlämningsregistret. Undersökningar i terrängen har utförts om uppgifterna om objektet har föråldrats eller i övrigt är inexakta.

Projektet genomförs i samarbete med museerna med regionalt ansvar och Forststyrelsen. I styrgruppen medverkar även Kommunförbundet, Helsingfors universitet, Arkeologiska sällskapet i Finland samt undervisnings- och kulturministeriet och miljöministeriet.

VARK-objekten ger en tidsmässigt och regionalt omfattande bild av det arkeologiska kulturarvet i landet per fornlämningstyp. Vid bedömningen av objekt övervägs respektive objekts arkeologiska eller kulturhistoriska betydelse, det vill säga hur bra det manifesterar sin tids fenomen, processer och händelser.

I samband med bedömningen utreds även hur bra objektet har bevarats, dess forskningsmässiga värde och om objektet är särskilt typiskt eller sällsynt på regional eller riksomfattande nivå. Därutöver bedöms objektets arkeologiska mångformighet och arten av omgivningen och landskapet kring objektet.

I Finland skyddas fasta fornlämningar med stöd av lagen om fornminnen (295/1963). Lagen gäller objekt från både förhistorisk och historisk tid. Det har inte fastställts någon åldersgräns för fasta fornlämningar och i fråga om objekt från 1800- och 1900-talet övervägs fredning i regel från fall till fall.

Den yngsta enhetliga gruppen av fornlämningar utgör försvarsanläggningarna från första världskriget. Lagen fredar objektet omedelbart när det hittas. Något separat skyddsbeslut behövs inte.

Utöver de fasta fornlämningar som fredas med stöd av lagen om fornminnen räknas som arkeologiskt kulturarv även övriga arkeologiserade objekt, det vill säga tämligen unga övergivna konstruktioner som håller på att läggas i ruiner. Dessa så kallade övriga arkeologiska kulturarvsobjekt är till exempel försvarsanläggningar från andra världskriget och högst 100 år gamla vrak.

Lagen om fornminnen gäller inte övriga arkeologiska kulturarvsobjekt, men de kan skyddas med stöd av markanvändnings- och bygglagen. I enskilda fall kan sådana konstruktioner också väljas ut som VARK-objekt.

Bevarandet av arkeologiska objekt av riksintresse tryggas i mån av möjlighet under alla förhållanden. Planeringen av markanvändningen förväntas stödja skyddet av objekten. Vid handläggning av tillstånd för att rubba eller forska i objekten kan kriterierna vara striktare för VARK-objekten än för andra objekt.

Skyddsmyndigheterna vid Museiverket och museerna med regionalt ansvar tar ställning till skyddsfrågor avseende VARK-objekt. Museiverket är alltid ansvarigt för tillståndsärenden för objekten.

Frågor och svar

Med vård av det arkeologiska kulturarvet avses vård av fasta...
Undersökning av det arkeologiska kulturarvet
Till de arkeologiska undersökningarna hör granskning av fyndplatser, arkeologisk inventering,...

Projektledare Teija Tiitinen, tfn 0295 33 6293 teija.tiitinen@museovirasto.fi