Vad ska jag göra om jag hittar ett fornföremål?

Museovirasto 043 Vaaka

Vad ska jag göra om jag hittar ett fornföremål?

Om du i marken hittar ett föremål som du misstänker är ett fornföremål, ta det till vara och anteckna den exakta fyndplatsen. Enligt fornminneslagen är över 100 år gamla föremål som hittas i marken statens egendom och lagen förpliktigar upphittaren att anmäla dem till Museiverket. Att sälja sådana föremål på exempelvis auktion är olagligt.

Rengör inte föremålet. Om du rengör föremålet kan du av misstag förstöra viktig information, såsom textilfragment på baksidan av ett spänne. Behandla inte heller föremålet med exempelvis olja.

  1. Fortsätt inte gräva på fyndplatsen. Eftersom det på fyndplatsen kan finnas en bosättningsplats, en grav eller annan fast fornlämning som skyddas av lagen om fornminnen ska du inte fortsätta gräva.
  2. Fyll omsorgsfullt i frågeformuläret om förhållandena på fyndplatsen och returnera det tillsammans med föremålet till Museiverket. Exakta uppgifter om fyndplatsen och förhållandena där är mycket viktiga med tanke på bedömningen av fyndets betydelse. Ange i frågeformuläret om du vill donera föremålet till Finlands nationalmuseum eller erbjuda det för inlösning.
  3. Du kan anmäla ditt fynd per e-post till adressen metallinilmaisin@museovirasto.fi eller skicka den tillsammans med frågeformuläret direkt till Museiverket (adress Sturegatan 2a, 00510 Helsingfors). Du behöver inte betala något porto om du meddelar posten att det är fråga om kundretur. Koden för Museiverkets kundreturavtal är 610146 (du kan fråga om detta på posten).
Inlösning av föremål

Museiverket kan lösa in ett fynd eller överföra inlösningsrätten till något annat museum. För föremål av ädelmetall är inlösningssumman minst ädelmetallens värde förhöjt med 25 %. Handläggningstiden är tiden från att ärendet anhängiggörs till att avgörandet meddelas. Ärendet anhängiggörs när det diarieförs och får ett huvudnummer. Ärenden gällande inlösning av fornföremål behandlas normalt inom sex månader.

Fynd från kända fornlämningar tillhör staten utan ersättning. Upphittare som är villiga att donera sina fynd till Nationalmuseets samlingar får diplom för detta.