Vad ska jag göra om jag hittar ett fornföremål?

Sidans innehållsförteckning
Museovirasto 043 Vaaka

Vad ska jag göra om jag hittar ett fornföremål?

Om du i marken hittar ett föremål som du misstänker är ett fornföremål, ta det till vara och anteckna den exakta fyndplatsen. Enligt fornminneslagen är över 100 år gamla föremål som hittas i marken statens egendom och lagen förpliktigar upphittaren att anmäla dem till Museiverket. Att sälja sådana föremål på exempelvis auktion är olagligt.

Via lppari kan man anmäla sina arkeologiska fynd till Museiverket. Den elektroniska anmälningstjänsten ersätter fyndanmälningar per e-post samt det fysiska frågeformuläret genom vilket man tidigare samlat information om fynden och fyndplatserna.

Genom att logga in på anmälningstjänsten kan anmälaren av fyndet steg för steg följa bl.a. följa de åtgärder som berör fyndets identifiering och leverans. Dessutom kan du vid varje anmälan föra en diskussion med oss.

Vi tar helst emot fyndanmälningar via Ilppari. E-postadressen metallinilmaisin@museovirasto.fi förblir också i bruk. Där kan man fortsättningsvis ställa frågor gällande metalldetektorhobbyn och arkeologiska föremål. Ifall det framkommer problem i användningen av

Ilppari hittas i Museiverkets Kulturmiljöns Servicefönster, www.kyppi.fi/ilppari.

1. Rengör inte föremålet. Om du rengör föremålet kan du av misstag förstöra viktig inofrmation, såsom textilfragment på baksidan av ett spänne. Behandla inte heller själv föremålet med exempelvis olja.

2. Fortsätt inte gräva på fyndplatsen. Eftersom det på fyndplatsen kan finnas en bosättningsplats, en grav eller annan fast fornlämning som skyddas av lagen om fornminnen ska du inte fortsätta gräva.

3. Anmäl fyndet i anmälningstjänsten Ilppari. Möjligast exakta uppgifter om fyndplatsen och förhållandena där är mycket viktiga med tanke på bedömningen av fyndets betydelse. Ange i Ilppari om du vill donera föremålet till Finlands nationalmuseum eller erbjuda det för inlösning.

4. Vänta på instruktioner eller skicka fyndet direkt till Museiverket med uppgifterna från Ilppari. Ange i försändelsen det anmälningsnummer som syns i Ilppari (t.ex. ILM10052) samt fyndets nummer (t.ex. LÖY300056). Skicka paketet till adressen Sturegatan 2 a, 00510 Helsingfors. Du behöver inte betala något porto då du meddelar posten om att det är frågan om kundretur. Koden för Museiverkets kundreturavtal är 610146 (numret kan efterfrågas på posten).

OBS! Det finns för närvarande en försening i behandlingen av pengarfynd på grund av flyttningen av numismatiska samlingar såväl som det stora antalet anmälningar.

Museiverket kan lösa in ett fynd eller överföra inlösningsrätten till något annat museum. För föremål av ädelmetall är inlösningssumman minst ädelmetallens värde förhöjt med 25 %. Handläggningstiden är tiden från att ärendet anhängiggörs till att avgörandet meddelas. Ärendet anhängiggörs när det diarieförs och får ett huvudnummer.

Det finns en fördröjning i behandlingen av inlösen. För närvarande är behandlingstiden för inlösen cirka 3 år.

Fynd från kända fornlämningar tillhör staten utan ersättning. Upphittare som är villiga att donera sina fynd till Nationalmuseets samlingar får ett diplom för detta.