Kallbada Figure2 Logo

Vrak från 1700-talet utanför Borgå har fått skyddsområde

Nylands NTM-central har på Museiverkets begäran fastställt ett skyddsområde enligt lagen om fornminnen för vraket efter det holländska fartyget Huis te Warmelo. Fartyget förliste utanför Borgå år 1715, under Stora nordiska kriget. Det välbevarade vraket är intressant för forskningen och avsikten är att skydda det mot eventuella skador från exempelvis förankring och vattenbyggande. Det är inte heller längre tillåtet att fritt dyka på området.

Huis te Warmelo är ett holländskt örlogsfartyg som år 1715 förliste nära Kalbådagrund utanför Borgå där det numera finns en fyr. Det 36 meter långa vraket ligger på ca 60 meters djup och har bevarats i exceptionellt gott skick som en mångsidig arkeologisk helhet.  Vraket kan ge information om bl.a. krigsfartygsbyggandet, fartygsförhållandena och krigshistorien under början av 1700-talet. Objektet är också viktigt för fartygets moderland Holland. Fartyget har hört till Hollands flotta och företräder även sin tids skeppsbyggnadskonst och krigsteknik.

Vraket upptäcktes när Sjöfartsverket kartlade havsbottnen år 2002. Vrakets historia började klarna år 2015 när en holländsk forskare hittade en karta från 1700-talet där förlisningsplatsen hade märkts ut. Huis te Warmelo var ett tremastat fartyg som byggdes iMedemblik i norra Holland åren 1708-1709. Det förliste när det säkrade färden för handelsfartyg som återvände från S:t Petersburg.

Bevarandet av vraket har gynnats av förhållandena i norra Östersjön där organiskt material bevaras exceptionellt bra. Träskrovet har delvis sjunkit in i bottensedimentet. I vraket finns fortfarande flera kanoner och andra föremål. Galjonsfiguren som föreställer ett lejon har fallit ner på bottnen nära stäven. Vid fartygets akter finns därtill rester av dekorativa skulpturer som föreställer människor.

Skyddsområdet som nu har fastställts är ett område med en diameter på 800 meter runt fartyget. Framöver kan man ankra och dyka i området endast med Museiverkets tillstånd. Byggnadsverksamhet och sådant fiske som kan skada vraket är förbjudna på området. Avsikten är att trygga bevarandet av det betydelsefulla vraket och att göra det möjligt att i framtiden undersöka denna kompletta arkeologiska helhet.

Östersjön har under flera sekler varit en scen för internationell handel och även krig. Flera kulturhistoriskt värdefulla vrak har hamnat på Finlands territorialvatten. Bevarandet av vraken gynnar såväl den finländska som den internationella forskningen inom marinhistoria och -arkeologi. Finland ansvarar för skyddet av kulturarvet under vatten inom landets gränser.

Man får dyka fritt vid historiska vrak i Fastlandsfinland, med undantag för de vrak som har ett skyddsområde enligt lagen om fornminnen. Huis te Warmelo är det femte vraket som skyddats med ett skyddsområde. De övriga objekten är Vrouw Maria, S:t Michael och vraket vid Gråharun i Pargas samt S:t Nikolaj i Kotka. I Fornlämningsregistret finns uppgifter om totalt ca 1600 vrak och vrakdelar.

Mer information:
intendent Maija Matikka, tfn. 0295 33 6284, maija.matikka@museovirasto.fi
Vraket i Museiverkets fornlämningsregister (nummer 2381)