Akdg3812 1 Salo Halikon Kirkkomaki Markku Haverinen2014 Km5512 26 25 24

Tillstånd för utförsel av kulturföremål

För att bevara den värdefullaste kulturegendomen har man I Finland genom lagstiftning begränsat utförseln av vetenskapligt, konstnärligt och historiskt värdefulla föremål. Museiverket är allmän tillståndsmyndighet. Utförseltillstånd för nationella kulturföremål handläggs även av nio museer. Utförseltillstånd för konstverk handläggs av Statens konstmuseum.

Regelverket gällande utförsel av kulturföremål utgör en del av skyddet av kulturegendom. Ändamålet med skyddet av nationell kulturegendom är att bevara den mest värdefulla kulturegendomen i Finland som en del av landets historia och kulturidentitet. Regelverket gällande denna ingår i lagen och i förordningen om begränsning av utförseln av kulturföremål (933/2016). Lagen tillämpas på all rörelse av kulturföremål över Finlands gränser. Utöver den nationella lagstiftningen regleras utförseln av kulturföremål till länder utanför EU av rådets förordning (EG) nr 116/2009 samt av kommissionens genomförandeförordning (EU) 1081/2012 om export av kulturföremål.

Utförseltillståndet är en avgiftsbelagd offentligrättslig prestation som kostar 110,00 €.

När man vill föra ut ett kulturföremål från Finland, som hör till de grupper som listas i den nationella lagen om begränsning av utförseln av kulturföremål, måste man ansöka om utförseltillstånd för föremålet oberoende av dess ekonomiska värde.

Om det ekonomiska värdet av ett föremål som avses föras utanför EU dessutom överstiger de gränsvärden som anges i bilagan till rådets förordning, måste man i stället för ett nationellt tillstånd ansöka om EU:s exportlicens för kulturföremål.

Lagen (933/2016) tillämpas på föremål med anknytning till Finlands nationella historia och bemärkta personer oavsett föremålens ålder och framställningsland och hur länge de har funnits i Finland, föremål som avses i lagen om fornminnen (295/1963) och som har upphittats på land eller i vatten, arkiv och samlingar som är värdefulla av vetenskapliga eller andra särskilda skäl samt delar av sådana arkiv och samlingar oavsett deras ålder och ursprungsland och hur länge de har funnits i Finland. Dessutom tillämpas lagen skilt på föremål som är framställda i Finland eller har funnits i Finland minst den tid som anges i bilagan till lagen. Lagen tillämpas inte på föremål som innehas av upphovsmannen eller av en fysisk person som har planerat föremålet eller annars skapat det.

De föremålsgrupper för vilka utförseltillstånd krävs räknas upp i lagen i detalj

Föremål med anknytning till Finlands nationella historia och bemärkta personer oavsett föremålens ålder och framställningsland och hur länge de har funnits i Finland

Föremål som avses i lagen om fornminnen (295/1963) och som har upphittats på land eller i vatten

Arkiv och samlingar som är värdefulla av vetenskapliga eller andra särskilda skäl samt delar av sådana arkiv och samlingar oavsett deras ålder och ursprungsland och hur länge de har funnits i Finland

Över 100 år gamla konstverk som är finländska eller har funnits i Finland i minst 100 år

Följande över 50 år gamla konstindustri-, konsthantverks- och designprodukter i original som är framställda i Finland eller har funnits i Finland i minst 50 år:
a) unika föremål och föremål som har framställts i begränsad mängd
b) nationellt betydelsefulla prototyper

Följande skriftliga alster som har funnits i Finland i minst 50 år:
– över 50 år gamla manuskript och notmanuskript
– böcker som har tryckts eller skrivits för hand före år 1800 i eller för Finland
– böcker som har tryckts eller skrivits för hand utomlands före år 1600
– kartor som har tryckts före år 1800 i eller för Finland och kartor över Finland som har ritats för hand före år 1800

Följande fortskaffnings- och transportmedel:
a) över 75 år gamla finländska fortskaffnings- och transportmedel
b) över 75 år gamla utländska fortskaffnings- och transportmedel som har funnits i Finland i minst 50 år

Följande pengar, utmärkelsetecken och medaljer som har funnits i Finland i minst 50 år:
a) medeltida mynt som har präglats i Finland före år 1560 och andra medeltida metallmynt som har använts i Finland
b) svenska sedlar som har tryckts före år 1809 och sedlar som har tryckts i Finland före år 1809
c) kejserliga förtjänst- och prismedaljer, svenska utmärkelsetecken förlänade före år 1809, ryska utmärkelsetecken förlänade före år 1881 och Mannerheimkors, om de har förlänats finländare

Upptagningar som före år 1860 har gjorts i Finland med olika fotografiska metoder eller originalnegativ av sådana upptagningar

Följande över 100 år gamla föremål som är framställda i Finland eller har funnits i Finland i minst 100 år:
a) byggnader och delar av dem samt föremål som hör till den fasta inredningen i en byggnad
b) möbler och belysningsanordningar
c) dräkter och textilier
d) smycken och guld- och silversmiden
e) ur, klockor och andra anordningar som anger tiden
f) musikinstrument, leksaker och spel
g) kyrkliga föremål och föremål med anknytning till trosföreställningar
h) finländska etnologiska föremål
i) tekniska anordningar, såsom arbetsredskap och maskiner, vägnings- och mätredskap samt fotografisk och optisk utrustning, och prototyper till dem
j) vapen och utrustning samt maskiner, anordningar och utrustning som är avsedda för militärt bruk
k) andra glas-, metall-, keramik- och träföremål

Europeiska gemenskapens medlemsstater tillämpar gemenskapslagstiftningen i sina ömsesidiga förhållanden. Trots den fria rörligheten för varor gäller det nationella regelverket om kulturföremål i alla medlemsstaterna. Utöver dem trädde i början av 1995 i Finland i kraft bestämmelser gällande utförsel av kulturföremål utanför gemenskapen, enligt vilka utförsel av kulturföremål till så kallade tredje länder kräver i bestämda fall en särskild EU-exportlicens.

EU-exportlicens krävs oberoende av det ekonomiska värdet för:

Arkeologiska föremål:
– som är äldre än 100 år och som härrör från utgrävningar och fynd på land eller under vatten

Föremål som utgör en integrerad del av söndertagna konstnärliga, historiska eller religiösa minnesmärken:
– som är äldre än 100 år

Inkunabler och manuskript, inklusive kartor och partitur, enstaka eller i samlingar
– som är äldre än 50 år och inte tillhör upphovsmannen

Arkiv och däri ingående delar av vilket slag och på vilket underlag som helst
– som är äldre än 50 år

EU-licens krävs för följande föremål om deras värde motsvarar eller överstiger det angivna ekonomiska gränsvärdet:

Tavlor och målningar, 150 000 €
– som är äldre än 50 år och inte tillhör upphovsmannen

Akvareller, gouacher och pasteller, 30 000 €
– som är äldre än 50 år och inte tillhör upphovsmannen

Mosaiker och teckningar, 15 000 €
– som är äldre än 50 år och inte tillhör upphovsmannen

Originalgrafik, grafiska blad, silkscreentryck och litografier med deras respektive matriser och originalaffischer, 15 000 €
– som är äldre än 50 år och inte tillhör upphovsmannen

Originalskulpturer eller originalstatyer och kopior, framställda enligt samma process som originalet, 50 000 €
– som är äldre än 50 år och inte tillhör upphovsmannen

Böcker, enstaka eller i samlingar, 50 000 €
– som är äldre än 100 år

Tryckta kartor, 15 000 €
- som är äldre än 200 år

Fotografier, film och negativ av dessa, 15 000 €
– som är äldre än 50 år och inte tillhör upphovsmannen

Samlingar och föremål från zoologiska, botaniska, mineralogiska eller anatomiska samlingar, 50 000 €

Samlingar av historiskt, paleontologiskt, etnografiskt eller numismatiskt intresse, 50 000 €

Transportmedel, 50 000 €
– som är äldre än 75 år

Andra antikviteter: leksaker, spel, glasföremål, guld- och silversmide, möbler, optiska, fotografiska och kinematografiska apparater, musikinstrument, ur, klockor och delar av sådana, träarbeten, keramiska föremål, gobelänger, mattor, tapeter, vapen, 50 000 €
– 50–100 år gamla

Vid utförsel av gamla föremål ut ur landet ska man i god tid ta reda på om föremålen omfattas av regelverket om begränsning av utförseln av kulturföremål.

Ansökan om nationellt utförseltillstånd för kulturföremål fylls i på blanketten Finland – Kulturföremål. Ansökningsblanketten kan man ladda ner här. Ansökan kan skickas via e-post till kirjaamo@museovirasto.fi eller per post adresserad till: Museiverket, Registratur, Postbox 913, 00101 Helsingfors.

Ansökningsblanketten (pdf)

För ansökan om EU-licens finns blanketten EU – Kulturföremål. Blankettens utseende och de punkter som ska fyllas i har stadgats så att de är enhetliga i alla länder inom gemenskapen. Ansökningsblanketten kan man beställa på adressen kirjaamo@museovirasto.fi. Tillståndsmyndigheterna ger råd i frågor gällande ifyllandet av blanketterna.

Ansökningsblanketten ska fyllas i med maskin eller textas för hand. Blanketten får inte innehålla raderingar, överskrivna ord eller andra ändringar.

Till tillståndsansökan bifogas ett tydligt fotografi av föremålet eller en detaljerad förteckning av kulturföremålen. Till sökandes exemplar av utförseltillståndet bifogas ett fotografi som försetts med stämpel och utförseltillståndets nummer eller en förteckning för att säkerställa identifieringen av föremålet/föremålen. Vid ansökan om utförseltillstånd företes inte kulturföremålet för tillståndsmyndigheten som fattar beslutet på basis av uppgifterna i ansökan och fotografiet. Tillståndsmyndigheten har dock möjlighet att undersöka föremålet närmare eller fotografera det om den så vill.

Om föremålet förs ut ur Finland för en bestämd tid och tillståndsmyndigheten bestämmer att det ska återföras inom en viss tid, ska föremålets ägare meddela den myndighet som beviljat tillståndet när föremålet har återförts till Finland.

Om föremålet förs utanför EU, måste sökanden göra en bedömning av om föremålets ekonomiska värde överstiger det ekonomiska gränsvärde som EU-exportlicensen förutsätter. Man bör observera att vid utförsel av vissa föremålskategorier utanför gemenskapen – arkeologiska föremål, delar av minnesmärken, inkunabler och manuskript, kartor och partitur, arkiv och däri ingående delar – tillämpas alltid förfarandet för EU-exportlicens oberoende av föremålets värde.

Vid beslut om utförseltillstånd beaktas ett flertal omständigheter. Föremålet kan vara sällsynt eller också kan det finnas risk för att det blir sällsynt, det kan vara särskilt representativt med tanke på det nationella kulturarvet, det kan höra till väsentliga delar ihop med en värdefull kulturmiljö, eller ha anknytning till en person eller händelse som är viktig med tanke på den nationella historien. Beslutet kan även påverkas av konstnärliga, vetenskapliga eller historiska synpunkter eller av någon annan särskild anledning som leder till att utförsel av föremålet inte bör tillåtas.

Ett tillstånd förfaller, om föremålet inte har förts ut ur landet inom ett år från det tillståndet beviljades.

Museiverket är en rådgivande och styrande tillståndsmyndighet vid utförseln av kulturföremål. Tullverket fungerar som en myndighet som övervakar utförseln av kulturföremål. Nationalgalleriet är rådgivande organ och tillståndsmyndighet i tillståndsärenden gällande konstverk. Om man avser föra ut föremålet ur landet på grund av flytt eller arv och tillståndsansökan gäller flera föremål, är Museiverket tillståndsmyndigheten.

EU-licenser behandlas av Nationalgalleriet (konstverk) respektive Museiverket och Museiverket för ett register över tillståndsbesluten för hela landet.

Tillståndsmyndigheten kan utfärda ett temporärt utförselförbud för ett kulturföremål. Förbud kan utfärdas om föremålet ska säljas eller överlåtas offentligt och om det är sannolikt att för föremålet inte skulle beviljas utförseltillstånd. Ett temporärt utförselförbud kan utfärdas, utan att föremålets ägare hörs, även till den som säljer föremålet för ägarens räkning eller till något annat ombud. Den som handhar ärendet för ägarens räkning ska underrätta ägaren om det temporära utförselförbudet. Ett temporärt utförselförbud är i kraft tills ansökan om utförseltillstånd har avgjorts.

Om påföljderna för utförsel av ett kulturföremål eller försök till utförsel av ett kulturföremål i strid med regelverket stadgas i strafflagen.

”Den som, utan behörigt tillstånd eller annars i strid med vad som stadgas eller bestäms om införsel eller utförsel, för eller försöker föra in i landet eller för eller försöker föra ut ur landet en vara vars införsel eller utförsel är förbjuden eller förutsätter myndighets tillstånd eller kontroll, skall för smuggling dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Om smugglingen, med hänsyn till varans värde eller mängd eller andra omständigheter vid brottet, bedömd som en helhet är ringa, skall gärningsmannen för lindrig smuggling dömas till böter.” (769/1990, 46 kap. 4 och 5 §)

Gärningsmannen kan dessutom dömas till förverkandepåföljd.

Lag om begränsning om utförseln av kulturföremål 933/2016

Rådets förordning (EG) nr 116/2009

Komissionens genomförandeförordning (EU) nr 1081/2012 för rådets förordning (EG) nr 116/2009 om export av kulturföremål

Lag om återlämnande av kulturföremål som olagligt förts bort från territoriet för en medlemsstat i Europeiska unionen 1292/2015

KONVENTION om förbud mot och förhindrade av olovlig import, export och överföring av äganderätt avseende kulturegendom

Lag om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om förbud mot och förhindrande av olovlig import, export och överföring av äganderätt avseende kulturegendom 875/1999

Förordning om ikraftträdande av konventionen om förbud mot och förhindrande av olovlig import, export och överföring av äganderätt avseende kulturegendom och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen 876/1999

Lag om godkännande av vissa bestämmelser i Unidroit -konventionen om stulna eller olagligt exporterade kulturföremål och om tillämpningen av konventionen 877/1999

Förordning om ikraftträdande av Unidroit -konventionen om stulna eller olagligt exporterade kulturföremål och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen och om tillämpningen av konventionen 878/1999

KONVENTION om skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt

Lag om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet om skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt och protokollet och om tillämpningen av protokollet 1135/1994

Förordning om ikräftande av konventionen om skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt och protokollet i anslutning därtill samt av lagen om godkännande och av vissa bestämmelser i protokollet 1136/1994