Museiverket har öppnat ansökan om bidrag till projekt om det immateriella kulturarvet, till utvecklandet av de finska världsarvsobjekt samt till lokala museers projekt

Museiverket utlyser bidrag att sökas för de samarbets- och utvecklingsprojekt i enlighet med konventionen om det immateriella kulturarvet, de finska världsarvsobjektens forsknings- och utvecklingsprojekt samt bidrag till lokala museers projekt. Ansökningen är nu öppen och ansökningstiden går ut den 19 oktober 2018 kl. 15.00. Bidrag söks via e-tjänsten.

Som ny understödsform delar Museiverket ut bidrag till samarbets- och utvecklingsprojekt i enlighet med konventionen om det immateriella kulturarvet. Målet med bidraget är att främja genomförandet av Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet och öka medvetenheten om den.Konventionen betonar betydelsen av verksamhet som utgår från lokalsamhällen, att traditioner tryggas och lever vidare samt mångfalden av traditioner. Bidragen är ett sätt att utvidga möjligheterna för lokalsamhällen att delta i verksamheten gällande det kulturarv som avses i konventionen. Kommuner, föreningar, stiftelser, aktiebolag och andra juridiska personer kan ansöka om bidrag.

Understödet för de finska världsarvsobjektens forsknings- och utvecklingsprojekt är avsedda för samarbets-, forsknings- och utvecklingsprojekt kring kulturarvsobjekt inskrivna på världsarvslistan samt för projekt som ökar kunskapen om världsarvet. I Finland finns sex kulturarvsobjekt som upptagits på UNESCO:s världsarvslista: Sveaborg, Gamla Raumo, Petäjävesi gamla kyrka, Verla träsliperi och pappfabrik, Sammallahdenmäki och Struves kedja. Understöd kan sökas av kommun, förening, stiftelse, aktiebolag eller annan juridisk person till projekt som verkställer världsarvstrategins förordningar. 2017 beviljades 99 000 euro understöd till 5 projekt.

Syftet med bidragen till lokala museers projekt är att stödja bevarandet av icke-professionellt drivna museers samlingar och byggnader, en god förvaltning av samlingarna samt förmedling av information om museernas samlingar och om lokala traditioner. Bidrag kan även beviljas för utvecklandet av lokal museiverksamhet och för främjande av planenlighet. Bidrag kan beviljas museer som drivs av kommuner, föreningar eller stiftelser. 2018 bidrag beviljades till lokala museer sammanlagt 596 000 euro till 108 projekt. Beviljandet av understöd förutsätter att riksdagen godkänner budjetförslaget för år 2019.

Mer information
Angående bidrag till samarbets- och utvecklingsprojekt i enlighet med konventionen om det immateriella kulturarvet: leena.marsio@museovirasto.fi tfn. 0295 33 6017
Angående understöd för de finska världsarvsobjektens forsknings- och utvecklingsprojekt:
stefan.wessman@museovirasto.fi tfn. 029 533 6256.
Angående bidrag till lokala museers projekt:
museoavustus@museovirasto.fi eller tfn 0295 33 6006 och 0295 33 6012


Bidrag till samarbets- och utvecklingsprojekt i enlighet med konventionen om det immateriella kulturarvet i Museiverkets webbsidor
Understöd för de finska världsarvsobjektens forsknings- och utvecklingsprojekt i Museiverkets webbsidor
Bidrag till lokala museers projekt i Museiverkets webbsidor