Ehl Logo Fi 2000X1000

Ansökning av det europeiska kulturarvsmärket

I maj 2024 öppnar Museiverket en preliminär urvalsansökan var man kan anmäla sitt intresse senast 12.6.2024 kl. 16:00. Intresserade aktörer bör svara på frågorna i den preliminära urvalsansökan. Efter detta väljer styrgruppen för kulturarvsmärket ut 1-2 förslag till den egentliga ansökan.

Maj 2024: Museiverket öppnar avsiktsansökan för europeiska kulturarvsmärket.

20.5 kl 10-12 webbseminarium om ansökningar och erfarenheter av tidigare resmål. Anmäla dig här på länken.

12.6.2024 Ansökningsprocessen stänger kl 16:00.

Juni: styrgruppen diskuterar ansökningarna, återkoppling ges till alla sökande via mejl.

15 augusti 2024: sökande har möjlighet att skicka en förbättrad ansökan till Museiverket. Styrgruppen diskuterar ansökningarna och Museiverket gör ett förslag om bästa objekt med motivering till Utbildnings- och kulturdepartementet

September: Utbildnings- och kulturministeriet fattar beslut om objektet, som kommunerna ska förbereda en ansökan om

September – november: deltagande processer, seminarier och workshops för de förberedande organen, där intressenter deltar i utarbetandet av ansökan. Objektet som valts i sökprocessen bearbetar applikationen.

December: ansökan om yttrande till Museiverket, styrgruppen och undervisnings- och kulturministeriet

Januari - februari 2025: applikationsförfining och översättningar

Den 1 mars 2025 ansökan/ansökningarna skickas av Museiverket till Europeiska kommissionen.

  Med den här blanketten för självbedömning kan du först testa om din plats uppfyller kriterierna för europeiska kulturarvsmärket och de resurskrav som krävs för platserna. Med blanketten kan du också få förbättringsförslag inför den preliminära ansökan.

  Blanketten för självbedömning EHL

  Bekanta dig med Museiverkets anvisningar för sökande till kultuarvsmärket i Finland år 2024. Frågor relaterade till ämnessökningen finns i slutet av dokumentet. Du kan svara på finska, svenska eller engelska. Skicka in svaren på frågorna som wordfil till Museiverket senast den 12 juni 2024 kl 16.

  Anvisningar för EHL ansökan 2024

  Europeiska kommissionens guide för sökande till kulturarvsmärken ger mer detaljerad vägledning om vilka typer av platser som kan sökas och kriterierna för att utvärdera dem.

  Guidelines (på engelska)

  Det finns tre typer av blanketter som ska skickas till Europeiska kommissionen. Dessa formulär krävs endast för ansökningar som skickas till kommissionen, inte för preliminär urval ansökningar. Det är bra att lära känna dem redan på ansökningsstadiet.

  1. En kulturarvsplats: en plats i en stat (på finska eller på engelska)

  2. Nationell, tematisk kulturarvsplats: platser som ligger i samma medlemsstat och är alla inriktade på ett visst tema. (på finska eller på engelska)

  3. Gränsöverskridande kulturarvsplats: platser som ligger i olika medlemsstater och är alla inriktade på ett visst tema. (på finska eller på engelska)