Kulturarvssamarbetet mellan Östersjöländerna - Museiverket Kulturarvssamarbetet mellan Östersjöländerna
Itämeren alueen vedenalaisen kulttuuriperinnon työryhmän jäseniä Liettuan Klaipedassa tutkimusalus Brabanderin Kannella

Kulturarvssamarbetet mellan Östersjöländerna

Östersjöregionens kommitté för kulturarv (Baltic Region Heritage Committee, BRHC; tidigare Monitoring Group on Cultural Heritage in the Baltic Sea States, MG) främjar Östersjöländernas samarbete i frågor kring kulturarv.

Kommittén verkar under Östersjöstaternas råd (Council of the Baltic Sea States, CBSS). Kulturministerierna i länderna som hör till rådet (Finland, Sverige, Norge, Danmark, Island, Tyskland, Polen, Estland, Lettland, Litauen och Ryssland) bildade en grupp 1998. Medlemmarna representerar ländernas kulturarvsförvaltning och från Finland deltar Museiverket. Kommittén har regelbundna möten där man utbyter erfarenheter om aktuella ärenden, skapar och stärker god praxis, främjar nätverkande och lyfter fram kulturarvet som en resurs för den strategiska utvecklingen av Östersjöregionen.

Kulturarvskommittén har tillsatt arbetsgrupper för att främja centrala samarbetsområden. Arbetsgrupperna utvecklar professionell praxis, utbyter information mellan länderna samt initierar och genomför samarbetsprojekt.

Kulturarvskommitténs (BRHC) webbplats
Östersjöländernas råds webbplats

Arbetsgruppen granskar Östersjöns kulturarv under vatten på ett övergripande plan, diskuterar aktuella ärenden och utvecklar nya, gemensamma lösningar på problem. Arbetsgruppen kommer med idéer och skapar projekt för att främja att Östersjöns internationellt sett unika kulturarv under vatten skyddas, används hållbart och görs allmänt känt.

Arbetsgruppens senast inledda projekt är BalticRIM, vars syfte är att integrera det maritima kulturarvet i pågående havsområdesplanering i Östersjön. Projektet, som leds av Tyskland (delstaten Schleswig-Holsteins arkeologiska avdelning), har status som flaggskepp och har valts ut till ett av projekten inom Europaåret för kulturarv.

Ett annat pågående projekt där en del av arbetsgruppens medlemmar ingår är BALTACAR, vars mål är att utveckla utnyttjandet av den potential Östersjöregionens unika kulturarv under vatten har för turismen.

Under åren 2014–2015 deltog alla arbetsgruppens medlemsländer i CODEUCH, som leddes av Estland. Projektets mål var att utveckla arbetet för att skydda kulturarvet under vatten. Tyngdpunkten låg på stora, gränsöverskridande vattenbyggnadsprojekt och havsområdesplanering i anslutning till EU:s Östersjöstrategi. Inom projektet sökte man även finna gemensamma lösningar för att presentera kulturarvet under vatten i större omfattning för olika målgrupper.

År 2008 publicerade gruppen en manual över god praxis vid administration av kulturarv under vatten (The Code of Good Practice for the Management of the Underwater Cultural Heritage in the Baltic Sea Region, COPUCH).

År 2006 tog gruppen fram rapporten RUTILUS där situationen i fråga om administration, skydd, konservering och utbildning för kulturarvet under vatten i Östersjöländerna beskrivs. Rapporten presenterar även en lista på Östersjöregionens hundra viktigaste kulturarvsobjekt under vatten. Gruppen har aktivt tagit del i arbetet med program och publikationer för Östersjöns kulturarvsforum.

Webbplatsen för temagruppen för kulturarv under vatten

I september 2016 producerade arbetsgruppen kortfilmer för Östersjöländernas sjätte kulturarvsforum i Kiel i Tyskland. Filmerna presenterar områdets maritima kulturmiljö ur olika synvinklar.

Alla filmer är textade eller dubbade till engelska eller försedda med engelsk berättarröst.

Webbplatsen för temagruppen för kulturarvet längs kusterna

Baltic Seascapes  – publikation som presenterar Östersjöregionens maritima kulturmiljö.

Arbetsgruppen fokuserar särskilt på byggnadsarvet och arkitekturen från den senare delen av 1900-talet. Nätverket har som mål att utbyta och fördjupa kunskapen om objekt från perioden och deras värde i Östersjöområdet samt verksamhetssätt för att främja att objekten och områdena bevaras.

Webbplatsen för arbetsgruppen för 1900-talets byggnadsarv 

Östersjöregionens kommitté för kulturarv har sedan 2003 ordnat regionala Kulturarvsforum (Cultural Heritage Forum). Forumen riktar sig till såväl experter som den breda allmänheten och behandlar aktuella kulturarvsrelaterade frågor.

Baltic Sea Identity. Common Sea – Common Culture?
1st Cultural Heritage Forum in Gdansk 3–6.4.2003
Publikationen från Kulturarvsforum 2003 som pdf-fil

"Cultural heritage – contemporary challenge"
4th Baltic Sea Region Cultural Heritage Forum in Riga 8–11.9.2010
Publikationen från Kulturarvsforum 2010 som pdf-fil 

From Postwar to Postmodern

The 6th Baltic Sea Region Cultural Heritage Forum in Kiel September 2016
Publikationen från Kulturarvsforum 2016 som pdf-fil