Museovirasto 044 Vaaka

Museiverket har öppnat ansökan om bidrag till lokala museers projekt samt till utveckling av museernas kompetens

,

Museiverket utlyser bidrag att sökas till lokala museers projekt och till utveckling av museernas kompetens. Ansökningen är nu öppen och ansökningstiden går ut den 21 oktober 2020 kl. 15.00. Bidrag söks via e-tjänsten.

Museiverket delar ut för tredje gången specialunderstöd till utveckling av museernas kompetens vid professionellt drivna museer. Med understöden stöds verksamhetsformer som främjar identifiering, stärkande och delning av strategiskt viktigt kunnande. Syftet med understödet är dels att stärka utvecklingen av kunnandet utifrån museets strategi och dels främja kollegialt inlärande och utveckling tillsammans samt att i större utsträckning bygga kompetensnätverk inom museibranschen.

Tyngdpunkten läggs särskilt på projekt där man stärker kompentensen i utvecklandet av digitala tjänster. Understödsanslaget uppgår till cirka 60 000 euro.

Understöd till utveckling av museernas kompetens på Museiverkets webbsidor

Bidragen till lokala museers projekt

Syftet med bidragen till lokala museers projekt är att stödja bevarandet av icke-professionellt drivna museers samlingar och byggnader, en god förvaltning av samlingarna samt förmedling av information om museernas samlingar och om lokala traditioner. Bidrag kan även beviljas för utvecklandet av lokal museiverksamhet och för främjande av planenlighet. Bidrag kan beviljas museer som drivs av kommuner, föreningar eller stiftelser.

2020 bidrag beviljades till lokala museer sammanlagt 580 000 euro till 95 projekt. Beviljandet av bidragen förutsätter att riksdagen godkänner budgetförslaget för år 2021.

Bidrag till lokala museers projekt i Museiverkets webbsidor

Ytterligare information om understöden:

specialsakkunniga Eeva Teräsvirta tfn. 0295 33 6012 och Marianne Koski, tfn. 0295 33 6006, fornamn.efternamn@museovirasto.fi