Teema16 Museoiden Rooli. Kuvaaja: Pia Lonardi

Experttjänster

Vi är en samarbetspartner och ett stöd för museerna i värnandet om ett levande och aktivt kulturarv.

Museiverket ansvarar för museisektorns allmänna utveckling. Vi stöder och handleder samt samarbetar med museerna exempelvis i gemensamma utvecklingsprojekt och arbetsgrupper. I vår myndighetsroll ingår bland annat utdelning av statsstöd, bedömning av museernas behörighet för statsandelar samt avtalsstyrning för museernas regionala eller riksomfattande verksamhet.