Artboard 1@4X

Utvärdering av museer och kollegial utveckling

Verksamhetsmiljön utmanar museerna att utvecklas och utveckla sin verksamhet aktivt och i samspel med kunder, sammanslutningar och andra aktörer. Utvärderingen av museer och kollegial utveckling är verktyg vars mål är att hjälpa museerna att identifiera sina utmaningar och möjligheter.

Modell för utvärdering och utveckling av museer

Modellen för utvärdering och utveckling av museer främjar utvecklingen av museets verksamhet. Med hjälp av den kan museerna identifiera sina styrkor och utvecklingsprioriteringar samt granska sin verksamhet med fokus på målinriktning och effektivitet. Modellen betonar betydelsen av verksamhetsmiljön, kunderna och sammanslutningarna samt museets egen kompetens och innehåll vid utvecklingen av ett framgångsrikt verksamhetskoncept.

Utvärderingsmodellen är avsedd för professionella finländska museer och är kostnadsfri att använda.

Forum för kollegial utveckling

Museernas forum för kollegial utveckling är ett forum som ordnas av Museiverket, museiförbundet och museerna, där museerna har möjlighet att dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter av utveckling av verksamheten, sparra varandra och lära sig tillsammans. Målet är att ge museerna stöd för utvecklingen, sprida den kunskap som finns på museerna, inspirera till nya idéer och projekt samt främja samarbetet mellan museerna.

Bakgrund till utvärderingen

Museerna har använt en utvärderingsmodell sedan år 2007. Den modell som användes fram till år 2015 bestod av en självutvärdering och en extern utvärdering.

År 2015 inledde Museiverket tillsammans med museerna ett projekt för att förnya modellen. Förnyelsearbetet är nu genomfört och museerna har tillgång till en modell som beaktar utmaningarna och möjligheterna i dagens verksamhetsmiljö.  

Som en del av förnyelsearbetet utredde man hurdana utvärderingssystem som används av utländska museer. Inom utredningen kartlade man för vilka syften, på vilka sätt och av vem museerna utvärderas, vilka de innehållsmässiga indelningarna och betoningarna är samt uppföljningsåtgärder i olika länders utvärderingssystem.