Utvärdering av museer och kollegial utveckling

Verksamhetsmiljön utmanar museerna att utvecklas och utveckla sin verksamhet aktivt och i samspel med kunder, sammanslutningar och andra aktörer. Utvärderingen av museer och kollegial utveckling är verktyg vars mål är att hjälpa museerna att identifiera sina utmaningar och möjligheter.


Modellen för utvärdering och utveckling av museer främjar utvecklingen av museets verksamhet. Med hjälp av den kan museerna identifiera sina styrkor och utvecklingsprioriteringar samt granska sin verksamhet med fokus på målinriktning och effektivitet. Modellen betonar betydelsen av verksamhetsmiljön, kunderna och sammanslutningarna samt museets egen kompetens och innehåll vid utvecklingen av ett framgångsrikt verksamhetskoncept.

Utvärderingsmodellen är avsedd för professionella finländska museer och är kostnadsfri att använda. Modellen finns här museoarviointi.fi på finska.

Modell för utvärdering och utveckling av museer (PDF)

Utvärderingsmodell för museer – instruktioner för användare (PDF)

MOI-itsearviointimalli on Museoviraston johtamassa MOI! Museums of Impact -hankkessa (2019–2022) eurooppalaisille museoille kehitetty yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen kannustava itsearviointimalli.

MOI-arviointimalli auttaa museoita tarkastelemaan, arvioimaan ja löytämään itselleen sopivia tavoitteita vaikuttavuuden kehittämiseksi. Se täydentää jo olemassa olevia vaikutusten mittaamisen malleja keskittymällä museoiden sisäiseen kapasiteetin kehittämiseen.

MOI-arviointimalli on vapaasti saatavilla englanniksi Network of European Museums NEMO -verkoston verkkosivuilla: www.ne-mo.org/museumsofimpact

Mallia käännetään parhaillaan myös suomeksi ja se tulee saataville näille verkkosivuille loppuvuodesta 2023.

Museernas forum för kollegial utveckling är ett forum som ordnas av Museiverket, museiförbundet och museerna, där museerna har möjlighet att dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter av utveckling av verksamheten, sparra varandra och lära sig tillsammans. Målet är att ge museerna stöd för utvecklingen, sprida den kunskap som finns på museerna, inspirera till nya idéer och projekt samt främja samarbetet mellan museerna.

Museerna har använt en utvärderingsmodell sedan år 2007. Den modell som användes fram till år 2015 bestod av en självutvärdering och en extern utvärdering.

År 2015 inledde Museiverket tillsammans med museerna ett projekt för att förnya modellen. Förnyelsearbetet är nu genomfört och museerna har tillgång till en modell som beaktar utmaningarna och möjligheterna i dagens verksamhetsmiljö.

Som en del av förnyelsearbetet utredde man hurdana utvärderingssystem som används av utländska museer. Inom utredningen kartlade man för vilka syften, på vilka sätt och av vem museerna utvärderas, vilka de innehållsmässiga indelningarna och betoningarna är samt uppföljningsåtgärder i olika länders utvärderingssystem.