Linna Leikas. Kuvaaja: Topi Leikas

Om Finlands museer

Det finländska museifältet är stort och mångsidigt. I landet finns fler än 300 professionellt skötta museer och därtill även flera hundra icke-professionella museer.

Nationalgalleriet, Finlands nationalmuseum och Naturhistoriska museet Luomus är nationella museer som leder övriga museer inom sina respektive ämnesområden.

Dessutom finns det 32 museer med regionalt ansvar och 17 museer med riksansvar i Finland. Museerna med regionalt ansvar sköter uppgifter som omfattar tre områden: att främja regional museiverksamhet, bedriva kulturmiljöarbete och att axla rollen som regionalt konstmuseum. Ett museum med riksansvar skall representera en nationellt betydelsefull bransch, vara nödvändigt ur branschens synpunkt, ansvara för en samling av nationell betydelse och utföra de uppgifter som enligt lag åläggs ett ansvarigt museum.

Till de lokala museerna hör både professionella och icke-professionella museer. På de professionella museerna arbetar minst två heltidsanställda personer med utbildning inom museibranschen. Därtill finns hundratals lokala museer och samlingsutställningar som oftast drivs av föreningar eller kommuner och som huvudsakligen är öppna sommartid.

I enlighet med museilagen stöder den finska staten kommunala museer samt museer som drivs av stiftelser och föreningar med statsandelar som fastställs utgående från antalet personarbetsår. Mer information om de professionella museernas verksamhet finns i Museistatistik, som publiceras årligen.