Linna Leikas. Kuvaaja: Topi Leikas

Om Finlands museer

Det finländska museifältet är stort och mångsidigt. I landet finns fler än 300 professionellt skötta museer och därtill även flera hundra icke-professionella museer.

Nationalgalleriet, Finlands nationalmuseum och Naturhistoriska museet Luomus är nationella museer som leder övriga museer inom sina respektive ämnesområden. I Finland finns dessutom 16 nationella specialmuseer, vars uppgift bland annat är att främja och leda museiverksamheten inom sina respektive specialområden. På regional nivå finns 22 landskapsmuseer och 16 regionala konstmuseer, som främjar och styr verksamheten vid kulturhistoriska museer och konstmuseer samt utvecklar museisamarbetet i respektive regioner. Till de lokala museerna hör både professionella och icke-professionella museer. På de professionella museerna arbetar minst två heltidsanställda personer med utbildning inom museibranschen. Därtill finns hundratals lokala museer och samlingsutställningar som oftast drivs av föreningar eller kommuner och som huvudsakligen är öppna sommartid. I enlighet med museilagen stöder den finska staten kommunala museer samt museer som drivs av stiftelser och föreningar med statsandelar som fastställs utgående från antalet personarbetsår. Mer information om de professionella museernas verksamhet finns i Museistatistik, som publiceras årligen.