Eura Kolmanhaaran Taulu 1 Maastossa. Kuvaaja: Satu Mikkonen-Hirvonen

Avustuksen käyttö, selvitys ja maksatus

Hankeavustukset muinaisjäännösalueiden hoitoon 2024

Museovirasto nimeää avustuspäätöksessä kohteelle valvojan. Avustuksen saajan tulee olla yhteydessä avustuspäätöksessä nimettyyn valvojaan ennen töiden aloittamista. Valvoja tarkastaa suunnitelmat ja lisäohjeet sekä antaa luvan töiden aloittamiselle.

Työn valmistuttua tulee olla uudelleen yhteydessä valvojaan, jonka kanssa sovitaan lopputarkastuksesta. Valvoja tarkastaa työt niiden valmistuttua. Myönnettyä avustusta ei voi maksaa avustuksensaajalle ilman valvojan töiden hyväksyntää ja lopputarkastusta.

Avustusta ei myönnetä ennen hakuajan päättymispäivää tehtyihin tai aloitettuihin töihin. Avustettavan kohteen tai alueen ominaisluonteen ja historiallisen aitouden on säilyttävä.

Avustus estää vaikutusaikanaan (myöntövuosi ja kaksi seuraavaa kalenterivuotta) kotitalousvähennyksen korjausmenoista niissä kohteissa, joihin avustusta on myönnetty. Kohteella tarkoitetaan sitä kohteen osaa (esimerkiksi kattoa, ikkunoita tai julkisivua) jonka kunnostukseen tai entistämiseen avustus on myönnetty.


Avustuksen voi käyttää ainoastaan avustuspäätöksessä mainitusta käyttötarkoituksesta aiheutuviin menoihin päätöksessä mainitun ajan kuluessa.

Avustuksen saajan yhteystietojen muuttumisesta tulee tehdä ilmoitus Museovirastoon.

Avustetun hankkeen peruuntuessa on siitä tehtävä kirjallinen ilmoitus Museovirastoon mahdollisimman pian asian varmistuttua.

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

Avustuspäätöksen ehtojen muuttamista on haettava kirjallisesti. Asiointipalvelussa voi tehdä pyynnön avustuksen käyttötarkoituksen muutoksesta. Selvityksen määräpäivää voidaan siirtää vain avustuksen voimassaolon rajoissa ottaen huomioon selvityksen ja maksatuksen käsittelyyn varattava aika. Muutoksien tulee olla perusteltuja ja valvojan hyväksymiä. Omistajan vaihdon yhteydessä avustus voidaan siirtää pyynnöstä uudelle omistajalle vain myöntövuoden aikana, tätä myöhemmin avustus raukeaa niiltä osin, kuin se on jäänyt saajalta käyttämättä.

Myös avustuksen mahdollinen peruutus tehdään kirjallisesti asiointipalvelussa.

Avustusta vapaamuotoisesti hakeneet tekevät myös jatkotoimenpiteet vapaamuotoisesti kirjallisina, kirjeellä tai sähköpostilla.

Museovirasto maksaa avustuksen yhdessä erässä sen jälkeen, kun avustuspäätöksessä mainitut työt ovat valmiit, valvoja on ne hyväksynyt ja avustuksen saaja on toimittanut Museovirastoon selvityksen avustuksen käytöstä ja toteutuneista kustannuksista sekä maksatuspyynnön.

Avustusta maksetaan avustuspäätöksessä ilmoitetun summan verran kuitenkin enintään 90 % toteutuneista hyväksytyistä kustannuksista, mikäli hanke toteutuu hakuvaiheessa esitettyä pienemmin kustannuksin.

Arvonlisävero hyväksytään avustettavaksi kustannukseksi vain, jos se jää avustuksen saajan lopullisesti maksettavaksi. Toisin sanoen, mikäli avustuksen saaja vähentää verotuksessaan maksamansa arvonlisäverot, avustettavalle kohteelle hyväksytään kustannus nettomääräisenä, eli se mikä tosiasiallisesti maksettiin (alv 0%).

Museoviraston avustuksia koskevan menettelytapaohjeen mukaan vain yli 500.000 euron avustuksen saaneilla yhteisöillä/yrityksillä, joilta tilintarkastuslaki edellyttää auktorisoidun tilintarkastajan tarkastamaa tilinpäätöstä, tulee olla selvityksen liitteenä tilintarkastajan lausunto avustuksen käyttämisestä siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Museoviraston myöntämän valtionavustuksen käytöstä tehdään selvitys, joka tulee toimittaa Museovirastoon avustuspäätöksessä mainittuun päivämäärään mennessä. Selvitys on hankkeen loppuraportti, jonka hyväksyminen on edellytys avustuksen maksamiselle. Selvitykseen liitetään 2-3 valokuvaa valmiista työstä tai erillinen hankeraportti.

Hankkeen kuitteja ja muita tositteita ei liitetä selvitykseen, vaan ne tulee säilyttää hyvää kirjanpitotapaa noudattaen avustuksensaajan hallussa kuusi vuotta. Museovirasto tekee tarkastuksia ja pyytää kuitteja tarvittaessa.

Selvityksen lisäksi avustuksen saajan tulee tehdä maksatuspyyntö, joka tehdään asiointipalvelussa.

Selvityksen ja maksatuspyynnön teko aloitetaan kirjautumalla asiointiliittymään:

Yksityishenkilön kirjautuminen asiointipalveluun

Valitse kirjautumissivulla olevasta alasvetovalikosta virastoksi "MV". Klikkaa sen jälkeen Henkilökirjautuminen-kuvaketta.

Yhteisöhakijoiden kirjautuminen asiointipalveluun

Valitse kirjautumissivulla olevasta alasvetovalikosta virastoksi "MV". Klikkaa sen jälkeen Yhteisön puolesta asiointi.

Vapaamuotoisen hakemuksen jättäneet avustuksensaajat tekevät selvityksen näiltä verkkosivuilta löytyvää lomaketta käyttäen. Selvitys liitteineen (valokuvat, hankeraportti) sekä maksatuspyyntö toimitetaan Museoviraston kirjaamoon.

Avustetun hankkeen peruuntuessa on siitä tehtävä ilmoitus Museovirastoon mahdollisimman pian asian varmistuttua.

Jos avustus on käytetty vastoin sille määrättyä käyttötarkoitusta tai jos avustuksen saaja on avustusta hakiessaan antanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja tai salannut tietoja ja menettelyllä on ollut vaikutusta avustuksen myöntämiseen tai ehtojen asettamiseen tai avustus on muutoin suoritettu virheellisin edellytyksin tai perusteettomasti, määrätään avustus takaisin perittäväksi.

Museovirasto voi määrätä avustuksen tai osan siitä takaisin perittäväksi myös silloin, jos avustukselle muutoin asetettuja ehtoja ei ole noudatettu.

Valtionavustuslain (688/2001) mukaan valtionavustuksen saajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa valtionavustus tai sen osa valtionavustuslain mukaisine korkoineen.

Virheellisesti maksettu avustus tulee palauttaa Museoviraston tilille:

IBAN: FI96 8129 9710 0116 51
BIC: DABAFIHH.

Palautuksen yhteydessä on mainittava päätöksen diaarinumero.

Avustuksen saajan on maksettava palautettavalle tai takaisin perittävälle määrälle korkoa avustuksen maksupäivästä alkaen. Koron määrä on korkolain (633/1982) mukainen viitekorko lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä. Jos takaisin perittävää määrää ei makseta viimeistään Museoviraston asettamana eräpäivänä, sille on maksettava vuotuista viivästyskorkoa. Se määräytyy korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisesti.

Museovirasto voi jättää osan palautettavasta tai takaisin perittävästä määrästä, sille laskettavasta korosta tai viivästyskorosta perimättä, jos täysimääräinen palauttaminen tai takaisinperintä katsotaan kohtuuttomaksi valtionavustuksen saajan taloudelliseen asemaan ja olosuhteisiin tai niiden muutokseen nähden. (Valtionavustuslaki 26.1 §)

Erityisen painavasta syystä Museovirasto voi päättää, että palautettava tai takaisin perittävä määrä, sille laskettava korko tai viivästyskorko jätetään kokonaan perimättä. (Valtionavustuslaki 26.2 §)