Ennen avustuksen hakemista selvitettävät asiat

Hankeavustukset muinaisjäännösalueiden hoitoon 2024

Avustusta voi hakea:

 • yksityishenkilö
 • oikeustoimikelpoinen yhteisö, ei kuitenkaan valtio

Avustuksia ei myönnetä hankkeisiin, joihin saadaan avustusta Maaseutuvirastosta, alueellisesta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta, Opetus- ja kulttuuriministeriöstä tai Museoviraston muista avustuksista.

Avustukset kohdennetaan muinaismuistolain (295/1963) mukaisiin kiinteisiin muinaisjäännöksiin.

Muinaismuistolain (295/1963) mukaan kiinteät muinaisjäännökset on rauhoitettu muistoina Suomen asutuksesta ja historiasta. Kiinteiden muinaisjäännösten tyypit on lueteltu laissa ja niitä ovat mm. erilaiset maa- ja kivikummut, röykkiöt, pakanuuden aikaiset haudat ja kalmistot, uhrilähteet ja uhrikivet, linnavuoret, asumusten jäännökset sekä linnat ja muiden huomattavien rakennusten rauniot. Museoviraston ylläpitämästä Muinaisjäännösrekisteristä (www.kyppi.fi) löytyy tiedot Suomen kiinteistä, muinaismuistolain rauhoittamista muinaisjäännöksistä. Museovirasto määrittelee viime kädessä muinaisjäännöksen ja sen suoja-alueen rajat

Avustusta voidaan myöntää:

Muinaisjäännöksen säilymistä parantaviin toimenpiteisiin:

 • Kasvillisuuden sekä puuston käsittely ja muu maiseman hoito
 • Muinaisjäännösalueen kulumisen ehkäisy
 • Muinaisjäännöksen suoja- ja tukirakenteiden tekeminen

Muinaisjäännöksen saavutettavuuden parantamiseen ja hoidon suunnitteluun liittyviin toimenpiteisiin:

 • Muinaisjäännösalueen hoitosuunnitelman teettäminen
 • Muinaisjäännösten merkintä
 • Kävijäinfrastruktuurin rakentaminen sisältäen polut, portaat, sillat ja informaatiojärjestelmät sekä muu saavutettavuuden parantaminen (ei liikennemerkkejä)
 • Hoidon toimenpiteiden toteuttamiseen olennaisesti liittyvät tutkimukset, esimerkiksi luontokartoituksen tekeminen sekä muinaisjäännösalueen dokumentointi

Avustusta ei myönnetä:

 • Toimenpiteisiin, jotka vähentävät kohteen historiallista arvoa. Tällaisia ovat esimerkiksi kaikki kohteen ominaispiirteitä tai luonnetta muuttavat toimenpiteet.
 • Kaivaustutkimuksiin muinaisjäännösalueilla
 • Muinaismuistolailla rauhoitettuihin hylkyihin kohdistuviin toimenpiteisiin.
 • Julkaisuihin (esitteet, kirjat, e-julkaisut)
 • Työssä käytettävien koneiden, laitteiden, työkalujen tai varusteiden (esim. telineet ja katokset) hankinnasta aiheutuviin kustannuksiin, ei myöskään sivukuluihin kuten matkakuluihin tai sähkölaskuihin, ellei avustuspäätöksessä niitä erikseen mainita.
 • Talkootyön tai oman työn laskennallisiin kustannuksiin

Hakemuksen teossa tarvittavat tiedot:

 • kohteen sijainti- ja rekisteritiedot: katuosoite, muinaisjäännösrekisterin numero
 • kohteen omistajan tiedot ja suostumus, jos omistaja on muu kuin hakija

Muinaisjäännökset ovat muinaismuistolain (295/1963) suojelemia ja laki edellyttää Museoviraston myöntämää lupaa niiden hoitamiseen.

Hoitosuunnitelman tarkoitus on selventää, että sekä hoitoluvan hakijalla, maanomistajalla että hoitoluvan myöntävällä Museovirastolla on yhteinen tieto ja näkemys siitä, mitä suojelukohteella ollaan tekemässä.

Hoitosuunnitelman tulee sisältää mm:

- Alueen/kohteen nykytila: missä käytössä alue on nykyisin (kuvaus nykytilasta).

- Kohteen historia: selvitys kohteen maankäyttöhistoriasta. Mitä merkkejä (rakenteet/kasvillisuus) eri vaiheista on nähtävissä ympäristössä? Maisema-analyysi (jos tarve):

 • Hoidon tavoite: millaiseen (maisemalliseen) lopputulokseen pyritään suojelun ohessa?
 • Hoitotoimenpiteiden vaiheet ja aikataulu:
 • Peruskunnostusvaihe
 • Ylläpitävä (jatko)hoito

- Mahdolliset muinaisjäännöksen säilymistä tukevat rakenteet

- Opas- ja käyttöön liittyvät rakenteet

- Hoitotoimenpiteiden yksityiskohtainen luonnehdinta:

 • Puuston poisto/harvennus: missä tehdään, kuka tekee ja arvio poistettavan puuston määrästä
 • Aluskasvillisuuden raivaus: Missä tehdään, miten tehdään ja miten raivausjäte hävitetään
 • Niitto: missä tehdään, miten tehdään ja miten niittojätös hävitetään
 • Laidunnus: laiduneläin ja kuka vastaa niiden hoidosta
 • Hoitoon liittyvät rakenteet ja niiden suunnittelu (aidat, portit, suojakatokset yms).
 • Opasteet ja niihin liittyvä suunnittelu (sisältö, rakentaminen, pystytys)
 • Käyttöön liittyvät rakenteet (portaat, kaiteet, suojakatokset yms.)

- Hoidon toteuttamisen työturvallisuus

 • Turvakartoitus
 • Vakuutukset

Hoitosuunnitelma kannattaa mitoittaa suunniteltuun toimenpiteeseen. Käytä karttoja, piirroksia ja valokuvia tekstin selventämiseksi!

Kustannusarvio tehdään hakuhetkellä käytettävissä olevan tiedon perusteella mahdollisimman realistisesti. Mikäli mahdollista, eritellään työ- ja materiaalikustannukset. Avustettaviin kustannuksiin ei voi sisällyttää laskennallisia kuluja, kuten oman tai talkootyön arvoa tai ilman vastiketta saadun materiaalin arvoa. Kone- ja laitehankintoja ei avusteta.

Rahoitussuunnitelmassa tuodaan pääpiirteissään esille hankkeen suunniteltu rahoitus. Entistämisavustus on tarkoitettu hankkeen osarahoitukseksi, jolloin hakijan oman tai muun ulkopuolisen rahoituksen on katettava vähintään 10% kokonaiskustannuksista.