Opastaulu Kemionsaari Hiittinen Kyrksundet. Kuvaaja: Satu Mikkonen-Hirvonen, Museovirasto

Villkor

Projektunderstöd för vård av fornlämningsområden 2024

Enligt offentlighetsprincipen i 1 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) är myndighetshandlingar offentliga, om inte något annat föreskrivs särskilt i denna lag eller i någon annan lag. Enligt 3 § syftar lagen till öppenhet och en god informationshantering i myndigheternas verksamhet samt till att ge enskilda människor och sammanslutningar möjlighet att övervaka den offentliga maktutövningen och användningen av offentliga medel, att fritt bilda sig åsikter samt påverka sådant beslutsfattande som avser offentlig maktutövning och bevaka sina rättigheter och intressen. Ansökningar om statsunderstöd som har inlämnats till Museiverket är sådana myndighetshandlingar som avses i lagen.

En handling som har lämnats till Museiverket blir offentlig när Museiverket har fått den. En offentlig handling kan innehålla delar som ovillkorligen är sekretessbelagda och delar som är offentliga enligt prövning. Handlingar som är offentliga enligt prövning kan i princip vara antingen offentliga eller sekretessbelagda. Sekretessbelagda uppgifter, såsom personbeteckningar och hälsouppgifter ska inte bifogas till ansökningshandlingar.

I enlighet med 32 § i statsunderstödslagen och statsrådets förordning (688/2001, 1394/2022) sänder vi minimiuppgifter om ansökningarna och besluten om statsunderstöd för publicering i tjänsten Tutkiavustuksia.fi. I fråga om privatpersoner publiceras i tjänsten minimiuppgifter endast om dem som fått ett positivt beslut.I tjänsten kan också publiceras andra offentliga uppgifter om ansökan om och beviljande och användning av statsunderstöd.

Den understödstagande parten ska utreda och i sin verksamhet beakta sin eventuella skyldighet att iaktta den gällande upphandlingslagstiftningen. Utöver den offentliga förvaltningen kan även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna vara en sådan upphandlande enhet som avses i upphandlingslagen och därmed skyldig att konkurrensutsätta sin upphandling enligt förfarandena som avses i upphandlingslagen. Ifall understödstagaren:

 • uppfyller upphandlingslagens kännetecken för ett offentligrättsligt organ ska den tillämpa upphandlingslagen i all sin verksamhet
 • får understöd för en specifik upphandling för över 50 % av upphandlingens värde, ska den tillämpa lagen vid denna upphandling. (Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016).

Bidraget får endast användas för utgifter för det ändamål som anges i bidragsbeslutet inom den tid som nämns i beslutet. Om det av motiverade skäl är nödvändigt att ändra ändamålet med bidraget och den övervakare som utsetts för objektet i bidragsbeslutet förordar ändringen, ska bidragstagaren lämna en skriftlig anhållan om ändring av ändamålet till Museiverket. Bidragstagaren ska vänta på det nya beslutet innan arbetena inleds.

Statsunderstödstagaren ska utan dröjsmål skriftligen underrätta statsbidragsmyndigheten om en ändring som påverkar uppnåendet av ändamålet med statsunderstödet eller om någon annan ändring som inverkar på användningen av statsunderstödet.

Om statsunderstödet har beviljats för anskaffning eller grundlig förbättring av egendom som används för ett visst ändamål som bestäms i statsunderstödsbeslutet, får denna egendom inte på ett bestående sätt användas för något annat ändamål än det som bestäms i statsunderstödsbeslutet, och ägande- eller besittningsrätten till egendomen får inte överlåtas till någon annan under den i statsunderstödsbeslutet angivna användningstiden för den egendom som är föremål för statsunderstödet. I statsunderstödsbeslutet får som användningstid för egendom som är föremål för statsunderstöd fastställas högst tio år efter att statsunderstödet eller dess sista post har betalats. Ifall användningstiden inte anges i beslutet, gränsar beslutet inte objektets användning eller överlåtande.

Rätten till utbetalning av beviljat statsunderstöd förfaller om statsunderstödstagaren inte har företett en godtagbar utredning för utbetalning av statsunderstödet inom utsatt tid.

Projektets kvitton och andra verifikationer bifogas inte redogörelsen, utan bidragstagaren ska förvara dessa hos sig med iakttagande av god bokföringssed i sex år. Museiverket gör granskningar och begär kvittona vid behov.

Om ett projekt som beviljats understöd dras in ska en anmälan göras till Museiverket så fort som möjligt efter att saken bekräftats.
Om understödet har använts för annat än det fastställda ändamålet eller om understödstagaren i sin ansökan lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter eller hemlighållit uppgifter och detta förfarande har inverkat på beviljandet av understödet eller på uppställandet av villkor, eller om understödet på annat sätt beviljats på felaktiga grunder eller utan fog, bestämmer Museiverket att understödet ska återkrävas.

Museiverket kan även bestämma att understödet eller en del av understödet ska återkrävas, om andra villkor för understödet inte har iakttagits.

Enligt statsunderstödslagen (688/2001) ska en statsunderstödstagare utan dröjsmål betala tillbaka ett statsunderstöd eller en del av det som denne fått på felaktiga grunder, till för stort belopp eller uppenbart utan grund.

Understödet återbetalas på Museiverkets konto:

IBAN: FI96 8129 9710 0116 51
BIC: DABAFIHH.

I samband med återbetalningen ska beslutets diarienummer uppges.

På det belopp som återbetalas eller återkrävs ska statsunderstödstagaren betala ränta från och med den dag då statsunderstödet betalades ut. Beloppet på räntan är den ränta som anges enligt räntelagen (633/1982) plus tre procentenheter. Om det återkrävda beloppet inte betalas senast på den förfallodag som angetts av Museiverket, ska understödstagaren betala en årlig dröjsmålsränta på beloppet till Museiverket. Den bestäms enligt 4 § 1 mom. i räntelagen.

Museiverket kan besluta att en del av det belopp som skall återbetalas eller återkrävas och av räntan eller dröjsmålsräntan på det inte skall drivas in, om återbetalning eller återkrav till fullt belopp vore oskäligt med hänsyn till statsunderstödstagarens ekonomiska ställning och omständigheter eller med hänsyn till deras förändring. (Statsunderstödslag 26.1 §)

Av särskilt vägande skäl kan Museiverket besluta att ett belopp som skall återbetalas eller återkrävas eller räntan eller dröjsmålsräntan på dem inte skall indrivas till någon del. (Statsunderstödslag 26.2 §)

I statsunderstödslagen (668/2001) föreskrivs om de grunder och förfaranden som ska iakttas vid beviljandet av statsunderstöd.

I fråga om beviljandet, användningen och övervakningen av understöd tillämpas dessutom

 • Lagen om fornminnen (295/1963)
 • Lagen om rättegäng i förvaltningsärenden (808/2019)
 • Förvaltningsprocesslagen (586/1996)
 • Dataskyddslagen (1050/2018)
 • Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)
 • Förordningen om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet (1030/1999)
 • Lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016)
 • Lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003)
 • Förordning om statsbudgeten (1243/1992)
 • Inkomstskattelagen (1535/1992)

Lagarna och förordningarna finns på adressen www.finlex.fi