Hoyryveturi Sohvi Minkion Asemalla. Kuvaaja: Hannu Matikka

Villkor

Ansökningshandlingarnas offentlighet

Enligt offentlighetsprincipen i 1 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) är myndighetshandlingar offentliga, om inte något annat föreskrivs särskilt i denna lag eller i någon annan lag. Enligt 3 § syftar lagen till öppenhet och en god informationshantering i myndigheternas verksamhet samt till att ge enskilda människor och sammanslutningar möjlighet att övervaka den offentliga maktutövningen och användningen av offentliga medel, att fritt bilda sig åsikter samt påverka sådant beslutsfattande som avser offentlig maktutövning och bevaka sina rättigheter och intressen. Ansökningar om statsunderstöd som har inlämnats till 

Museiverket är sådana myndighetshandlingar som avses i lagen.

En handling som har lämnats till Museiverket blir offentlig när Museiverket har fått den. En offentlig handling kan innehålla delar som ovillkorligen är sekretessbelagda och delar som är offentliga enligt prövning. Handlingar som är offentliga enligt prövning kan i princip vara antingen offentliga eller sekretessbelagda.

Skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen

Den som ansöker om understöd ska reda ut och i sin verksamhet beakta en eventuell skyldighet att iaktta gällande upphandlingslagstiftning (1397/2016; Lag om offentlig upphandling och koncession). Med upphandling avses köp eller hyra av varor och tjänster eller jämförbar verksamhet samt utförande av entreprenad mot ekonomisk ersättning. 

Utöver den offentliga förvaltningen kan också en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna vara en upphandlande enhet och därför skyldig att konkurrensutsätta sin upphandling på det sätt som föreskrivs i lagen om offentlig upphandling, om understödstagaren enligt lagen i fråga uppfyller kriterier som kännetecknar ett offentligrättsligt organ eller får understöd för en viss upphandling till mer än 50 procent av upphandlingens värde. 

Understödet kan också ha beviljats av fler än en upphandlande enhet. Det offentliga understödet ska vara riktat till en specifik upphandling. Allmänt verksamhetsunderstöd är inte ett sådant stöd som är riktat till en specifik upphandling som avses i lagen om offentlig upphandling. Understödets betydelse för upphandlingen ska bedömas utifrån den information som var tillgänglig när understödet beviljades. 

Skyldigheten att iaktta lagen om offentlig upphandling när understödet används kan på grund av det ovan nämnda gälla även privatpersoner och privata företag. 

Föreskrifter om användningen av bidraget

Bidraget får endast användas för utgifter för det ändamål som anges i bidragsbeslutet inom den tid som nämns i beslutet. Om det av motiverade skäl är nödvändigt att ändra ändamålet med bidraget och den övervakare som utsetts för objektet i bidragsbeslutet förordar ändringen, ska bidragstagaren lämna en skriftlig anhållan om ändring av ändamålet till Museiverket. Bidragstagaren ska vänta på det nya beslutet innan arbetena inleds.

Bidragstagarens ekonomi och administration ska ordnas på tillbörligt sätt.

Rätten till utbetalning av beviljat statsunderstöd förfaller om statsunderstödstagaren inte har företett en godtagbar utredning för utbetalning av statsunderstödet inom utsatt tid.

Statsunderstödstagaren ska utan dröjsmål skriftligen underrätta statsbidragsmyndigheten om en ändring som påverkar uppnåendet av ändamålet med statsunderstödet eller om någon annan ändring som inverkar på användningen av statsunderstödet.

Statsunderstödstagaren ska ge statsunderstödsmyndigheterna riktiga och tillräckliga uppgifter för övervakningen av villkoren för beslutet om statsunderstöd. Understödstagaren ska vid behov ge Museiverket alla konto- och uppföljningsuppgifter, handlingar, upptagningar och allt annat material som behövs för att övervaka användningen av understödet, och även i övrigt bistå vid granskningar. Vid behov ska Museiverkets företrädare beredas möjlighet att granska understödstagarens medelsanvändning och verksamhet för att utreda hur statsunderstödet har använts och hur de fastställda villkoren har uppfyllts.

Om statsunderstödet har beviljats för anskaffning eller grundlig förbättring av egendom som används för ett visst ändamål som bestäms i statsunderstödsbeslutet, får denna egendom inte på ett bestående sätt användas för något annat ändamål än det som bestäms i statsunderstödsbeslutet, och ägande- eller besittningsrätten till egendomen får inte överlåtas till någon annan under den i statsunderstödsbeslutet angivna användningstiden för den egendom som är föremål för statsunderstödet. I statsunderstödsbeslutet får som användningstid för egendom som är föremål för statsunderstöd fastställas högst tio år efter att statsunderstödet eller dess sista post har betalats.

Återkrav av understöd

Om ett projekt som beviljats understöd dras in ska en anmälan göras till Museiverket så fort som möjligt efter att saken bekräftats.
Om understödet har använts för annat än det fastställda ändamålet eller om understödstagaren i sin ansökan lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter eller hemlighållit uppgifter och detta förfarande har inverkat på beviljandet av understödet eller på uppställandet av villkor, eller om understödet på annat sätt beviljats på felaktiga grunder eller utan fog, bestämmer Museiverket att understödet ska återkrävas.  

Museiverket kan även bestämma att understödet eller en del av understödet ska återkrävas, om andra villkor för understödet inte har iakttagits.

Författningar som tillämpas

I statsunderstödslagen (668/2001) föreskrivs om de grunder och förfaranden som ska iakttas vid beviljandet av statsunderstöd. 

I fråga om beviljandet, användningen och övervakningen av understöd tillämpas dessutom
•    Förvaltningslagen (434/2003)
•    Förvaltningsprocesslagen (586/1996)
•    Personuppgiftslagen (523/1999)
•    Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)
•    Förordningen om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet (1030/1999)
•    Lag om offentlig upphandling och koncession (1397/2016)
•    Lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003)
•    Förordning om statsbudgeten (1243/1992)

Lagarna och förordningarna finns på adressen www.finlex.fi