Suomenlinna 2017 vanhaa peltia hiotaan maalattavaksi SS Linnanmaki web

Användning , utredning och utbetalning av understöd

Projektunderstöd för vård av världsarvsobjekt 2024
Museiverket betalar bidraget i en enda post efter att de arbeten som nämns i bidragsbeslutet har slutförts, övervakaren har godkänt arbetena och bidragstagaren har lämnat en redogörelse för användningen av bidraget till Museiverket för godkännande samt lämnat in en anhållan om utbetalning.

I bidragsbeslutet utser Museiverket för objektet en övervakare som har kunnande i restaurering. Bidragstagaren ska kontakta övervakaren som utsetts i bidragsbeslutet innan arbetena inleds. Övervakaren granskar och godkänner planerna och kan ge kompletterande anvisningar om metoder och material som ska användas samt ger tillåtelse att inleda arbetena. Understödstagaren bör skriva upp datumet och namnet på övervakaren på ett memorandum om inledningsmötet.

När arbetena har slutförts ska bidragstagaren på nytt kontakta övervakaren och komma överens om slutgranskningen. Övervakaren granskar slutresultatet när arbetena har slutförts.

Beviljat bidrag kan inte betalas ut till bidragstagaren innan övervakaren har godkänt arbetena eller gjort en slutgranskning.

Bidrag beviljas inte för arbeten vilka utförts eller påbörjats före utgången av ansökningstiden. Byggnadens eller områdets historiska särdrag och äkthet ska bevaras. Endast mindre ändringar kan godkännas vid reparation. Arbetet skall utföras med traditionella eller motsvarande arbetsmetoder och byggnadstekniska lösningar. Arbetet skall utföras med ursprungliga eller motsvarande material.

Om åtgärden kräver byggnadstillstånd skall den sökas hos den kommunala byggnadstillsynsmyndigheten. Eventuella utlåtanden om projektet skall införskaffas innan ansökan lämnas in. Beslutet om understöd är inte Museiverkets utlåtande vid tillståndsärendet.

Understöd som fysiska personer erhållit för ett visst objekt förhindrar under sin verkningstid alltid hushållsavdrag i fråga om underhålls- och ombyggnadsarbete på samma objekt. Med objekt avses byggnadsdel (t.ex. tak, fönster eller fasad) för vars iståndsättning eller restaurering understödet beviljats. Med verkningstid avses i detta sammanhang den möjliga utbetalningstiden (t.ex. året då understödet beviljades och de följande året/ två åren).

Bidraget får endast användas för utgifter för det ändamål som anges i bidragsbeslutet inom den tid som nämns i beslutet.

Bidragstagaren ska underrätta Museiverket om ändringar i sina kontaktsuppgifter.

Den understödstagande parten ska utreda och i sin verksamhet beakta sin eventuella skyldighet att iaktta den gällande upphandlingslagstiftningen. Utöver den offentliga förvaltningen kan även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna vara en sådan upphandlande enhet som avses i upphandlingslagen och därmed skyldig att konkurrensutsätta sin upphandling enligt förfarandena som avses i upphandlingslagen

Kontrollera vilka ändamål beviljats understöd vid beslutsbrevet. Understöd beviljas inte nödvändigtvis alla åtgärder som har nämnts i ansökan.

Om det av motiverade skäl är nödvändigt att ändra ändamålet med bidraget och den övervakare som utsetts för objektet i bidragsbeslutet förordar ändringen, ska bidragstagaren lämna en skriftlig anhållan om ändring av ändamålet till Museiverket. Vid e-tjänsten kan man lämna en anhållan om ändring av ändamålet. Överlämnandet av biståndet till objektets ev. nya ägare är möjligt endast under det året som bidraget har beviljats, därefter förfaller den delen av bidraget som den ursprungliga bidragstagaren inte har hunnit utnyttja.

Uppskov för den utsatta tiden för inlämning av redogörelse kan ges endast inom tidsgränser av budgetanslaget med hänsyn till den tid som bekrävs för behandling av redogörelsen och utbetalningen.

En anmälan om att ett beviljat bidrag dras in ges också via e-tjänst.

Sökande, som gett in ett fritt formulerat ansökan ska också utföra dessa fortsatta åtgärder skriftligt fritt formulerade per post eller e-post.


Kontakta övervakaren och kom överens om slutgranskning för projektet när arbetena är slutförda. Övervakaren granskar de slutförda arbetena och informerar Museiverket om att projektet har blivit godkänt. Beviljat understöd kan inte betalas ut till bidragstagaren innan övervakaren har godkänt arbetena eller gjort en slutgranskning.

En redogörelse för användningen av statsunderstöd som beviljats av Museiverket lämnas till Museiverket före ett visst datum som nämns i bidragsbeslutet. Redogörelsen är projektets slutrapport och dess godkännande är en förutsättning för utbetalning av understöd.

Redogörelse ska göras upp med detaljerade uppgifter om projektet:

Vad som gjordes? Ta fotografier om objektet vid olika arbetsskeden och när det är färdigt. Förse korten med texter som upplyser vilket skede och arbete de föreställer. Skriv upp material som användes (t.ex. namn på målarfärger).

Vem som gjorde? Skriv upp firmanamn och kontaktuppgifter av företagare samt namn och restaureringsinriktad yrkeskunnande av arbetare.

Hur och med vilka material utfördes arbetena? Understöd beviljas med förutsättning att arbeten görs med traditionella eller motsvarande metoder och konstruktioner och att originala eller motsvarande material ska användas. Ifall material eller metoder som beskrevs vid ansökan har förändrats under arbetets gång, ska nya lösningar med motivering för deras bruk presenteras på redogörelsen. Alla förändringar ska godkännas av övervakaren.

Vad kostade det? Skriv upp och samla ihop för förvaring fakturor och kvitton på sådana arbeten som är stödbara enligt beslutet: planeringsutgifter, utgifter för byggnadsställningar, arvoden på entreprenad och arbeten samt materialkostnaderna.

Eget arbete, talkoarbete, egna resekostnader eller egna material kan inte inkluderas i kalkylerna.

Kvitton förvaras av understödstagaren!

Projektets kvitton och andra verifikationer bifogas inte redogörelsen utan bidragstagaren ska förvara dessa hos sig med iakttagande av god bokföringssed i sex år. Museiverket gör granskningar och begär kvittona vid behov.

Utöver redogörelsen ska bidragstagaren lämna en anhållan om utbetalning i e-tjänsten.

Logga in för att göra din redogörelse eller anhållan om utbetalning:

Logga in i e-tjänsten som privatperson

Välj "MV" som organisation från menyn och klicka på Personinloggning-knappen.

Logga in i e-tjänsten som sammaslutning

Välj "MV" som organisation från menyn och klicka på Uträtta ärenden för ett samfund -knappen.

Bidragstagare som inte använder e-tjänst ska ladda ner blanketten på vår webbsida för att göra redovisningen. Redovisningen med bilagorna (fotografier, ev. rapport) ska sändas till Museiverkets registratur.

Museiverket betalar bidraget i en enda post efter att de arbeten som nämns i bidragsbeslutet har slutförts, övervakaren har godkänt arbetena och bidragstagaren har lämnat en redogörelse för användningen av bidraget till Museiverket för godkännande samt lämnat in en anhållan om utbetalning.

Bidrag betalas till det belopp som angetts i bidragsbeslutet, dock högst 50 procent av de faktiska godkända kostnaderna om projektet genomförs till lägre kostnader än de som uppgavs när ansökan lämnades in.

Mervärdesskatt godkänns som en kostnad som kan täckas med understöd enbart om understödstagaren är den slutliga betalaren av skatten. Med andra ord, om understödstagaren i sin beskattning drar av den mervärdesskatt som mottagaren betalat, godkänns nettokostnaden, det vill säga den kostnad som faktiskt betalats, för understödsobjektet.

Ett revisorsutlåtande om att bidraget använts för det ändamål för vilket det beviljats begärs som bilaga av de bidragstagare som är företag eller sammanslutningar av vilka revisionslagen förutsätter ett bokslut som reviderats av en auktoriserad revisor. Ett revisorsutlåtande begärs om bidragsbeloppet är minst 500 000 euro.

Om ett projekt som beviljats understöd inhiberas ska det anmälas till Museiverket så snart som möjligt efter att saken blivit klar. Om inte understödstagaren tar emot understödet ska Museiverket utan dröjsmål underrättas om detta.

Enligt statsunderstödslagen (688/2001) ska en statsunderstödstagare utan dröjsmål betala tillbaka ett statsunderstöd eller en del av det som denne fått på felaktiga grunder, till för stort belopp eller uppenbart utan grund.

Understödet återbetalas på Museiverkets konto:

IBAN: FI96 8129 9710 0116 51
BIC: DABAFIHH.

I samband med återbetalningen ska beslutets diarienummer uppges.

På det belopp som återbetalas eller återkrävs ska statsunderstödstagaren betala ränta från och med den dag då statsunderstödet betalades ut. Beloppet på räntan är den ränta som anges enligt räntelagen (633/1982) plus tre procentenheter. Om det återkrävda beloppet inte betalas senast på den förfallodag som angetts av Museiverket, ska understödstagaren betala en årlig dröjsmålsränta på beloppet till Museiverket. Den bestäms enligt 4 § 1 mom. i räntelagen.

Museiverket kan besluta att en del av det belopp som skall återbetalas eller återkrävas och av räntan eller dröjsmålsräntan på det inte skall drivas in, om återbetalning eller återkrav till fullt belopp vore oskäligt med hänsyn till statsunderstödstagarens ekonomiska ställning och omständigheter eller med hänsyn till deras förändring. (Statsunderstödslag 26.1 §)

Av särskilt vägande skäl kan Museiverket besluta att ett belopp som skall återbetalas eller återkrävas eller räntan eller dröjsmålsräntan på dem inte skall indrivas till någon del. (Statsunderstödslag 26.2 §)