Utredning om användningen av statsunderstöd

Utredningblanketten och utbeltalningsanmodan för bidrag till lokala museers projekt som beviljats understöd innan 2018 eller för kunder som inte har sökt understöd via e-tjänsten kan laddas ned här:
Utbetalningsanmodan
Utredning


Anvisningar för utredning av understöd

Den undertecknade blanketten skickas per epost till addressen: kirjaamo@museovirasto.fi eller per post till addressen:
Museiverket
PB 913
00101 HELSINGFORS

Mer information: museoavustus@museovirasto.fi