Utredning om användningen av statsunderstöd

En understödstagare ska utarbeta en redogörelse över användningen av statsunderstöd som beviljats av Museiverket och lämna in den till Museiverket före det datum som nämns i understödsbeslutet. Redogörelsen över användningen av understödet görs i e-tjänsten.

Utredningblanketten för bidrag till lokala museers projekt som beviljats bidrag innan 2018 eller för kunder som har sökt med fritt formulerad ansökan kan laddas ned här:

Utbetalningsanmodan

Utredning Lokala museers projekt


Anvisningar för utredning av understöd

Den undertecknade blanketten med bilagor skickas per epost till addressen: kirjaamo@museovirasto.fi eller per post till addressen:
Museiverket
PB 913
00101 HELSINGFORS

Mer information: museoavustus@museovirasto.fi