Kansallispukujen tuuletuspaiva
Folkdräkternas dag på Fölisöns friluftsmuseum sommaren 2022. Foto: Hannu Lindroos

Allmänna understöd för verksamheten inom samfund i kulturarvsområdet för år 2024

Med understödet stärks verksamhetsförutsättningarna för samfund i kulturarvsområdet som bedriver verksamhet på riksnivå eller annars är nationellt betydande. Syftet med understödet är att främja betydelsen, uppskattningen och effekten av kulturarvet i samhället samt kulturarvsområdets utveckling, kompetens och internationalisering.

Museiverket utlyser bidrag att sökas för allmänna understöd för verksamheten inom samfund i kulturarvsområdet för år 2024. Ansökan inleds den 10 oktober 2023 kl. 9.00 och upphör den 14 november 2023 kl. 15.00.

Understöd kan beviljas samfund i kulturarvsområdet som bedriver verksamhet på riksnivå eller annars är nationellt betydande. Understödstagaren ska vara ett samfund eller en stiftelse med rättsförmåga. Understöd beviljas inte privatpersoner, firmanamn, kommuner, samkommuner eller läroanstalter. Samfund som får en statsandel för sin verksamhet kan inte få detta understöd.

Understödet beviljas som ett allmänt understöd och det är avsett för sökandens årliga verksamhet. Om understödet endast riktas till ett visst delområde av verksamheten beviljas understödet som ett inriktat allmänt understöd. Då ska ansökan inkludera verksamhetsplanen och budgeten för detta delområde och verksamheten ha ett eget kostnadsställe i bokföringen. Med rapporten om kostnadsstället som bifogas utredningen verifieras att understödet har använts för detta delområde av verksamheten.

Understöden är prövningsbaserade. Sökanden beviljas inget nytt understöd om sökanden har försummat att inom tidsfristen redogöra för understöd som beviljats för samma ändamål.

För mer detaljerade ansökningsanvisningar och villkor, vänligen klicka på länkarna nedan.

Ansökningsanvisningar

Standardvillkor för allmänna understöd

Beviljade understöd


Bidragen söks i e-tjänsten. Beslutet delges skriftligen i e-tjänsten. Beslut fattas inom 180 dygn efter det att ansökningstiden gått ut.

Inloggningen i e-tjänsten sker via den Suomi.fi-identifiering som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata genom att använda personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Alla som har använt Katso-tjänsten kan övergå till Suomi.fi-fullmakter.

Mer information om system och inloggning till e-tjänsten.

Vid speciella frågor kontakta:
Specialsakkunnig Risto Hakomäki, tel. 0295 33 6385
Specialsakkunnig Anna Koivusalo, tel. 0295 33 6178
förnamn.efternamn@museovirasto.fi