1024Px Ilta Helsinki Malmin Lentoasemalla

Anvisning

På dessa sidor hittar du detaljerade sökinstruktioner

Vad eftersträvas med bidraget?

Bidragens syfte är att säkerställa att ett representativt urval av fortskaffningsmedel för mark-, luft- och sjötrafik, som klassificeras som nationellt värdefulla, bevaras i vårt land.

Vem kan ansöka om bidrag?

Bidrag kan sökas endast av objektets ägare. 

Bidrag kan sökas av privatpersoner eller sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga, dock inte av offentliga samfund (staten, kommuner, församlingar) eller museer. 

Bland de sökande prioriteras allmännyttiga sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga när bidragsbesluten fattas.

För vilka objekt kan man ansöka om bidrag?


Minst 50 år gamla fortskaffningsmedel som har byggts i Finland prioriteras. Bidrag kan beviljas för fortskaffningsmedel som har byggts utomlands om det har varit i drift i Finland i minst 50 år. Bidrag kan beviljas endast för fortskaffningsmedel som är registrerade i Finland eller vars hemort finns i Finland.

I undantagsfall kan bidrag också beviljas för iståndsättning och underhåll av ett trafiknät som är nödvändigt för användningen av fortskaffningsmedel, dock inte för objekt som ägs eller underhålls av offentliga samfund. I vissa undantagsfall kan understöd beviljas också för reparation av gamla maskiner och anordningar på varv eller verkstäder som utför traditionellt iståndsättnings- och restaureringsarbete.

För vilket ändamål kan man ansöka om bidrag?

Understödet är avsett för restaurering (restauration) av ett fartyg med vilket avses att man genom reparation försäkrar sig om att det kulturhistoriska värdet (t.ex. autenticitet eller historiska lager) hos fartyget eller en del av det bevaras. Restaurering baserar sig på dokumenterade uppgifter och/eller historiska källor om ett objekt. Andra material, metoder eller annan teknik än den som har samband med objektets historia kan endast i undantagsfall utgöra en del av restaureringen, om man vid planeringen och tillämpandet av dem beaktar de kulturhistoriska värdena hos det objekt som ska bevaras och de är ändamålsenliga med tanke på helheten.
 
För konservering eller rekonstruering av ett objekt eller en del av det beviljas understöd endast i undantagsfall. Med konservering avses behandling av ett objekt eller en del av det så att man säkerställer bevarandet av det. Rekonstruering innebär att bygga nytt utgående från ett försvunnet objekt eller utgående från lämningar efter en del av det eller dokumentkällor.

Hur ansöker jag om bidrag?

Ansökan om understöd kan lämnas endast under den ansökningstid som Museiverket har meddelat. Ansökningar som anlänt efter ansökningstidens slut behandlas inte.  

Ansökan om understöd ska vara framme inom utsatt tid. Ansökningar som anlänt för sent beaktas inte.

Museiverket har tagit i bruk ett elektroniskt söksystem (e-tjänst) där ansökningar om bidrag lämnas in och administreras fram till utredningarna. Vi önskar att de sökande lämnar sin ansökan i första hand via e-tjänsten. 

Anvisningar för användning av e-tjänsten 

Den sökande fyller i ansökningsblanketten i e-tjänsten, bifogar begärda bilagor och lämnar in blanketten till Museiverket i e-tjänsten. Museiverket skickar beslutet till den sökande via e-tjänsten.

Den sökande kompletterar vid behov ansökan och yrkar på rättelse av beslutet i e-tjänsten. Den sökande lämnar också redogörelser i e-tjänsten.

Om du inte har möjlighet att ansöka om bidrag i e-tjänsten kan du personligen lämna in ansökan till Museiverket. Ansökan ska inkludera sökandens kontaktinformation (namn och adress, e-post och telefon samt bankkontonummer i IBAN-format), en beskrivning av objektet och dess historia, en kostnadskalkyl och finansieringsplan för restaureringsprojektet samt en restaureringsplan av vilken framgår av vem, när och hur restaureringsarbetet ska utföras.

En ansökan som har skickats per post ska vara framme hos Museiverkets registratur före kl. 15 den sista dagen av ansökningstiden. Om du lämnar in ansökan till Museiverket ska ansökan vara framme under registraturets öppettid (kl. 9.00-15.00). 

Museiverkets postadress är Museiverket, PB 913, 00101 Helsingfors. Om du vill lämna en fritt formulerad ansökan per e-post ska du skicka den till kirjaamo@museovirasto.fi före kl. 15 den sista dagen av ansökningstiden.

Storleken på ett bidrag

Bidragsbeloppet fastställs från fall till fall.

Hur väl ett objekt bevaras i en användning och i ett skick som motsvarar dess värde bygger på ägarens eget arbete. Ett beviljat bidrag kan alltid utgöra endast en del av de godkända totalkostnaderna för ett projekt. År 2018 kan bidragets andel av de godkända totalkostnaderna för projektet uppgå till högst 50 procent av de faktiska utgifterna för projektet. Bidraget tillsammans med andra offentliga stöd får inte heller överstiga de godtagbara utgifterna. De godtagbara utgifterna fastställs i bidragsbeslutet.

Vem kan inte ansöka?

• Offentliga samfund (staten, kommuner, församlingar) för restaurering, konservering, underhåll, dokumentering eller undersökning av fortskaffningsmedel eller trafiknät som samfundet äger eller innehar. 
• Museer för restaurering, konservering, underhåll, dokumentering eller undersökning av fortskaffningsmedel eller trafiknät som hör till museets samlingar.          

Bidrag beviljas inte för projekt som kan få stöd från NTM-centralerna, statliga eller regionala konstkommittéer, undervisnings- och kulturministeriet, miljöministeriet, jord- och skogsbruksministeriet eller andra understöd från Museiverket. 

Museer som ägs av kommuner, föreningar eller stiftelser och inte får statsandel kan ansöka om de behovsprövade statsunderstöd till museer som beviljas av Museiverket.  

Museiverket beviljar också understöd för forskning i samt dokumentation och tillgängliggörande av det finländska kulturarvet.

Även på heltid och yrkesmässigt skötta museer som drivs av kommuner, föreningar eller stiftelser kan ansöka om understöd för innovativa projekt vid museer.

Ändamål som inte omfattas av bidrag

• Åtgärder som minskar objektets kulturhistoriska värd. Sådana är till exempel alla arbeten som inte har något samband med objektets historiska skeden, även om de kan vara motiverade med tanke på användningen av, bekvämligheten, funktionsegenskaperna eller säkerheten hos objektet.
• Kostnader för anskaffning och hyra av maskiner, anordningar, redskap eller utrustning (t.ex. ställningar och skyddstak) som används i restaurationsarbetet, inte heller för bikostnader (t.ex. resekostnader, talkokostnader, lokalhyra, elräkningar), om dessa inte särskilt nämns i understödsbeslutet.
• För grundförbättringar, årsreparationer eller underhåll
• Nybyggnad av transportmedel som har försvunnit eller förstörts, och med vilket avses omfattande åtgärder som vidtas på en och samma gång och som kan jämföras med nybyggnad. 

Behandling av ansökningarna

Prövningen av beviljande av statsunderstöd ska vara baserad på statsunderstödslagen, en eventuell speciallag, momentspecifika motiveringar gällande anslagen i statsbudgeten samt de i utlysningen nämnda nödvändiga förutsättningarna för beviljande av bidrag och kriterierna för beviljande enligt typ av bidrag. 

Ansökningarna behandlas på Museiverket. Behandlingstiden täcker tiden från det att ärendet har påbörjats fram till beslutet. Ärendet har påbörjats när det har inkommit till Museiverkets registratorskontor. Den egentliga behandlingen av ansökningarna börjar emellertid först när ansökningstiden gått ut. 

Alla nödvändiga handlingar ska bifogas ansökningarna om statsunderstöd. Detta är absolut nödvändigt för behandlingen av ansökningarna och för att de ska kunna jämföras sinsemellan. En ansökan kan kompletteras i ett senare skede, men ansökningar som är så kompletta som möjligt gör beslutsprocessen snabbare. En komplettering av uppgifterna eller bilagor som saknas ska på begäran lämnas innan beslut fattas i ärendet. Om en ansökan som lämnats är bristfällig uppmanas den sökande att komplettera handlingen inom utsatt tid, ifall det inte är onödigt med tanke på beslutsprocessen. Den som lämnat ansökan får ett meddelande om hur ansökan ska kompletteras. Den sökande kan också komplettera sin ansökan på eget initiativ samt lämna in handlingar som är nödvändiga för ett avgörande i ärenden till myndigheten under behandlingen. Ett beslut kan fattas även om de begärda kompletterande redogörelserna inte har lämnats inom utsatt tid. Kompletteringen får inte inverka negativt på de sökandes likställdhet. Efter att ansökningstiden gått ut får nya krav inte längre ställas, utan endast brister i ansökningar som skickats inom utsatt tid får åtgärdas.  

Museiverkets bidragsbeslut bereds vid avdelningen för kulturmiljötjänster. Ansökningarna kan beredas i samarbete med specialmuseer och andra sakkunniga. Museiverket kan tillsätta sakkunnignämnder till stöd för beredningen av ansökningarna. Nämnderna har i uppgift att bedöma det kulturhistoriska värdet av transportmedel som bevarats i vårt land och ger utlåtanden om ansökningarna om statsunderstöd enligt prövning. Till nämnderna utses medlemmar på förslag av museer, myndigheter och amatörorganisationer inom branschen. Medlemmarna ska ha omfattande specialkompetens inom branschen. Ytterligare upplysningar om nämnderna finns här.
Alla ansökningar besvaras med ett beslut. Den sökande har möjlighet att yrka på rättelse av beslutet hos Museiverket. Ändring i beslut som fattats med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen.

Ansökningarna om bidrag behandlas i enlighet med de anvisningar för förfaranden vid beviljandet av statsunderstöd, som Museiverket har godkänt den 16 mars 2015. 

Beslutet delges skriftligen i e-tjänsten. Beslut fattas i regel inom 180 dygn efter det att ansökningstiden gått ut. Behandlingstiden påverkas av att statsbudgeten godkänns i slutet av året. Anslagsbeloppet som delas ut tillkännages efter att budgeten har godkänts. 

Kriterier för bedömning av ansökningarna

Bidragen är prövningsbaserade och ansökningarna bedöms utifrån de uppgifter som lämnats in i ansökan om bidrag. Bidrag kan beviljas som ett resultat av objektets historiska värden, effekten av de åtgärder som presenterats och projektets beskaffenhet.

Nämnderna bistår Museiverket i beviljandet av restaureringsbidrag genom att bedöma ansökningarna om statsunderstöd. Alla medlemmar i nämnderna får alla de ansökningar som ingår i sammanställningen till bedömning. Varje ansökan har minst en bedömare. I första hand bedömer varje nämndmedlem ansökningarna inom sitt specialområde. Vid den kvalitativa bedömningen av ansökningarna (s.k. kollegial bedömning) beaktas följande faktorer  

Objektets värde 
• Nationellt betydande objekt, vars historiska värde, representativitet samt käll- och dokumentationsvärde är utmärkta: ”Unikt objekt"; "Spetsprojektet"; Skyddsobjekt.
• Nationellt och/eller landskapsmässigt betydande objekt, vars historiska värde, representativitet samt käll- och dokumentationsvärde är goda
• Objektet har landskapsmässig betydelse; representativiteten samt käll- och dokumentationsvärdet är goda eller tillfredsställande  
• Objektet har lokal betydelse; representativiteten samt käll- och dokumentationsvärdet är goda eller tillfredsställande  
• Objektet saknar betydelse och/eller käll- och dokumentationsvärde eller är omöjliga att avgöra utifrån ansökan    

Projektets betydelse för bevarande av objektet 
• Prioriterade åtgärder som räddar objektet från att förstöras
• Åtgärder för att stoppa eller undanröja ett hot och/eller avvärja en plötslig förändring och/eller förebygga skada
• Åtgärder för att återställa objektet i användbart skick 
• Åtgärder för att återställa objektets historiska integritet
• Åtgärder för att upprätthålla objektets användbarhet (underhåll och grundläggande renoveringar) 

Sätt för genomförande av projektet 
• Föredömligt planerat, förberett och budgeterat projekt
• Väl planerat, förberett och budgeterat projekt
• Projektplanen och kostnadsberäkningen kan godkännas trots smärre brister 
• Bristfälligt planerat och budgeterat projekt 
• Projekt utan en ordentlig plan och/eller budget

Dessutom uppmärksammas projektets ekonomiska (t.ex sysselsättning), sociala (t.ex gemenskap) och  traditionella (t.ex utbildning) faktorer. 

Åtgärder efter att bidrag beviljats

I bidragsbeslutet utser Museiverket en övervakare för objektet. Bidragstagaren ska kontakta övervakaren som utsetts i bidragsbeslutet innan arbetena inleds. Övervakaren granskar planerna och de kompletterande anvisningarna samt ger tillåtelse att inleda arbetena. 
När arbetena har slutförts ska bidragstagaren på nytt kontakta övervakaren och komma överens om slutgranskningen. Övervakaren granskar slutresultatet när arbetena har slutförts. 

Beviljat bidrag kan inte betalas ut till bidragstagaren innan övervakaren har godkänt arbetena eller gjort en slutgranskning.

Utbetalning av bidraget 

Museiverket betalar bidraget i en enda post efter att de arbeten som nämns i bidragsbeslutet har slutförts, övervakaren har godkänt arbetena och bidragstagaren har lämnat en redogörelse för användningen av bidraget till Museiverket för godkännande.

En redogörelse för användningen av statsunderstöd som beviljats av Museiverket lämnas till Museiverket före ett visst datum som nämns i bidragsbeslutet. Redogörelsen för användningen av bidraget görs i e-tjänsten. 

Bidrag betalas till det belopp som angetts i bidragsbeslutet, dock högst 50 procent av de faktiska godkända kostnaderna om projektet genomförs till lägre kostnader än de som uppgavs när ansökan lämnades in. 

Som bilaga till redogörelsen ska finnas ett revisorsutlåtande om att bidraget använts för det ändamål för vilket det beviljats. Ett revisorsutlåtande begärs bara av de bidragstagare av vilka revisionslagen förutsätter ett bokslut som reviderats av en auktoriserad revisor. Ett revisorsutlåtande begärs om bidragsbeloppet är minst 40 000 euro. En auktoriserad revisor krävs om minst ett av följande villkor uppfylls under den avslutade räkenskapsperioden eller under den omedelbart föregående perioden:
• balansomslutningen överstiger 100 000 euro
• omsättningen eller motsvarande avkastning överstiger 200 000 euro
• antalet anställda överstiger i medeltal tre personer

Projektets kvitton och andra verifikationer bifogas inte redogörelsen, utan bidragstagaren ska förvara dessa hos sig med iakttagande av god bokföringssed i sex år. Museiverket gör granskningar och begär kvittona vid behov.  

Utöver redogörelsen ska bidragstagaren lämna en anhållan om utbetalning i e-tjänsten. 

Läs också föreskrifterna om användningen av bidraget