Wp 20170915 13 33 36 Pro. Kuvaaja: Mikko Härö

Användning , utredning och utbetalning av bidraget

Tillsyn över användningen av bidraget

I bidragsbeslutet utser Museiverket en övervakare för objektet. Bidragstagaren ska kontakta övervakaren som utsetts i bidragsbeslutet innan arbetena inleds. Övervakaren granskar planerna och de kompletterande anvisningarna samt ger tillåtelse att inleda arbetena.

När arbetena har slutförts ska bidragstagaren på nytt kontakta övervakaren och komma överens om slutgranskningen. Övervakaren granskar slutresultatet när arbetena har slutförts.

Beviljat bidrag kan inte betalas ut till bidragstagaren innan övervakaren har godkänt arbetena eller gjort en slutgranskning.

Föreskrifter om användningen av bidraget

Bidrag beviljas inte för arbeten vilka utförts eller påbörjats före utgången av ansökningstiden. Byggnadens eller områdets historiska särdrag och äkthet ska bevaras. Endast mindre ändringar kan godkännas vid reparation. Arbetet skall utföras med traditionella eller motsvarande arbetsmetoder och byggnadstekniska lösningar. Arbetet skall utföras med ursprungliga eller motsvarande material.

Om åtgärden kräver byggnadstillstånd skall den sökas hos den kommunala byggnadstillsynsmyndigheten. Eventuella utlåtanden om projektet skall införskaffas innan ansökan lämnas in. Beslutet om bidraget är inte Museiverkets utlåtande vid tillståndsärendet.

Understöd som fysiska personer erhållit för ett visst objekt förhindrar under sin verkningstid alltid hushållsavdrag i fråga om underhålls- och ombyggnadsarbete på samma objekt. Med objekt avses byggnadsdel (t.ex. tak, fönster eller fasad) för vars iståndsättning eller restaurering understödet beviljats. Med verkningstid avses i detta sammanhang den möjliga utbetalningstiden (t.ex. året då understödet beviljades och de följande två åren).

Bidraget får endast användas för utgifter för det ändamål som anges i bidragsbeslutet inom den tid som nämns i beslutet.

Bidragstagaren ska underrätta Museiverket om ändringar i sina kontaktsuppgifter.

Den understödstagande parten ska utreda och i sin verksamhet beakta sin eventuella skyldighet att iaktta den gällande upphandlingslagstiftningen. Utöver den offentliga förvaltningen kan även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna vara en sådan upphandlande enhet som avses i upphandlingslagen och därmed skyldig att konkurrensutsätta sin upphandling enligt förfarandena som avses i upphandlingslagen.

Ändringar av bidragsbeslutet

Om det av motiverade skäl är nödvändigt att ändra ändamålet med bidraget och den övervakare som utsetts för objektet i bidragsbeslutet förordar ändringen, ska bidragstagaren lämna en skriftlig anhållan om ändring av ändamålet till Museiverket. Vid e-tjänsten kan man lämna en anhållan om ändring av ändamålet eller om överlämnandet av biståndet till t.ex. objektets nya ägare.

Uppskov för den utsatta tiden för inlämning av redogörelse kan ges endast inom tidsgränser av budjetanslaget med hänsyn till den tid som bekrävs för behandling av redogörelsen och utbetalningen.

En anmälan om att ett beviljat bidrag dras in ges också via e-tjänst.

Sökande, som gett in ett fritt formulerat ansökan ska också utföra dessa fortsatta åtgärder skriftligt fritt formulerade per post eller e-post.

Utbetalning av bidraget

Museiverket betalar bidraget i en enda post efter att de arbeten som nämns i bidragsbeslutet har slutförts, övervakaren har godkänt arbetena och bidragstagaren har lämnat en redogörelse för användningen av bidraget till Museiverket för godkännande samt lämnat in en anhållan om utbetalning.

Bidrag betalas till det belopp som angetts i bidragsbeslutet, dock högst 50 procent av de faktiska godkända kostnaderna om projektet genomförs till lägre kostnader än de som uppgavs när ansökan lämnades in.

Mervärdesskatt godkänns som en kostnad som kan täckas med understöd enbart om understödstagaren är den slutliga betalaren av skatten. Med andra ord, om understödstagaren i sin beskattning drar av den mervärdesskatt som mottagaren betalat, godkänns nettokostnaden, det vill säga den kostnad som faktiskt betalats, för understödsobjektet.

Ett revisorsutlåtande om att bidraget använts för det ändamål för vilket det beviljats begärs som bilaga av de bidragstagare som är företag eller sammanslutningar av vilka revisionslagen förutsätter ett bokslut som reviderats av en auktoriserad revisor. Ett revisorsutlåtande begärs om bidragsbeloppet är minst 500 000 euro.

Redogörelse och anhållan om utbetalning

En redogörelse för användningen av statsunderstöd som beviljats av Museiverket lämnas till Museiverket före ett visst datum som nämns i bidragsbeslutet. Redogörelsen för användningen av bidraget görs i e-tjänsten ifall bidragstagaren använder e-tjänsten.

Projektets kvitton och andra verifikationer bifogas inte redogörelsen utan bidragstagaren ska förvara dessa hos sig med iakttagande av god bokföringssed i sex år. Museiverket gör granskningar och begär kvittona vid behov.

Utöver redogörelsen ska bidragstagaren lämna en anhållan om utbetalning i e-tjänsten.

Bidragstagare som inte använder e-tjänst ska ladda ner blanketten på vår webbsida för att göra redovisningen.